Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 cuprinde măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul pandemiei, precum și măsuri pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

 

I. Măsuri destinate salariaților

1.1. Angajatorii au posibilitatea să reducă timpul de muncă al salariaților ca urmare a reducerii temporare a activității determinată de instituirea stării de urgență/alertă, inclusiv în cazul programului de muncă în ture sau în cazul programului de muncă inegal.

 

Timpul de muncă se poate reduce cu maxim 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, pe o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive. Decizia se comunică salariatului cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii și se transmite în REVISAL cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia.

 

Pentru dispunerea acestei măsuri și solicitarea de decontare a indemnizației, se impune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;

b) reducerea activității este justificată de diminuarea cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior.

 

1.2. Pe durata reducerii timpului de muncă, salariații afectați beneficiază de o indemnizație în procent de 75% aplicat la diferența dintre salariul de bază brut din CIM și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

 

Indemnizația este supusă impozitului pe venit, CAS, CASS și CAM (prin excepție de la prevederile art. 220^5 Cod fiscal).

 

Indemnizația este suportată de către angajator și se achită la data plății salariului aferent lunii respective. Ea va fi decontată din bugetul asigurărilor pentru șomaj după îndeplinirea de către angajator a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate din perioada pentru care se face solicitarea de decontare. Procedura de decontare a sumelor, precum și perioada de aplicare a se stabilesc prin H.G.

 

1.3. În cazul în care, în cursul aceleași luni, salariatul obține venituri de natură salarială și indemnizația pentru reducerea timpului de lucru, sumele se vor cumula în vederea acordării deducerii personale și se impozitează conform art. 78 alin. (2) lit. a) Cod fiscal.

 

1.4. Indemnizația se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizația de șomaj, acordată potrivit Legii nr. 76/2002.

 

1.5. Indemnizația nu se cumulează, pentru același angajat, cu măsura stabilită în cazul contractelor de maximum 3 luni, cu măsurile active de sprijin acordate conform art. I și III din O.U.G. nr. 92/2020 și nici cu măsurile de stimulare a angajatorilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

 

1.6. Pe perioada reducerii timpului de lucru:

(i) salariatul nu poate efectua muncă suplimentară la același angajator,

(ii) este interzisă angajarea de personal/subcontractarea de activități pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus,

(iii) nu se pot iniția concedieri colective.

 

1.7. Constituie contravenție primirea la muncă sau prestarea oricărui alt tip de muncă, inclusiv în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu în interesul angajatorului, a unuia sau a mai multor salariați, în afara programului de lucru stabilit. Se aplică o sancțiune (amendă) de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată, dar nu mai mult de 200.000 lei valoare cumulată [n.n. aceste prevederi se aplică începând cu 9 septembrie 2020).

 

II. Măsuri pentru profesioniști (reglementați de art. 3 alin. (2) Cod civil) și persoane care au încheiat convenții individuale de muncă conform Legii nr. 1/2005.

2.1. Aceste categorii de persoane beneficiază, la cerere, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 (5.429 lei).

 

2.2. Indemnizația este supusă impozitului pe venit, CAS și CASS. Pentru profesioniști, obligațiile fiscale se declară în Declarația unică și se plătesc conform art. 122 alin. (1) Cod fiscal. În cazul persoanelor care au încheiat convenții individuale în baza Legii nr. 1/2005, obligațiile fiscale se declară, se rețin și se plătesc de către societatea cooperativă.

 

2.3. Durata de aplicare a acestei măsuri, categoriile de profesioniști și procedura de plată a indemnizației se stabilesc prin H.G. Pentru anul 2020, beneficiază de indemnizația de reducere a timpului de lucru profesioniștii și persoanele care au încheiat convenții individuale în baza Legii nr. 1/2005 care au primit indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020.

 

III. Măsuri pentru zilieri (Legea nr. 52/2011)

3.1. Pentru zilierii care lucrează în domeniile afectate de întreruperea/restrângerea activității determinată de coronavirus, se poate acorda o indemnizație de 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă, pentru o perioadă de 3 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

 

3.2. Indemnizația este supusă impozitului pe venit și contribuției de asigurări sociale pentru care există obligația plății, conform Codului fiscal.

 

3.3. Suma este plătită de către beneficiarul de lucrări din bugetul propriu și va fi decontată integral de la bugetul de stat. Cererea de decontare se depune la ANPIS lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, iar decontarea se va face în maximum 10 zile de la data depunerii cererii.

 

IV. Măsuri pentru contracte individuale de muncă pe perioadă determinată (maximum 3 luni)

4.1. Pentru acest tip de contracte, se asigură decontarea unei părți din salariu în procent de 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate (pentru 8 ore/zi), dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 (câștigul salarial mediu brut este de 5.429 lei). Această sumă se acordă pe o perioadă de maximum 3 luni, până la 31 decembrie 2020, la alegerea angajatorului.

 

4.2. Angajatorul are obligația de a plăti integral contravaloarea muncii prestate în baza contractului individual de muncă pe perioadă determinată, iar suma reprezentând procentul de 41,5% (maxim 2.253 lei) va fi decontată ulterior de către ANOFM.

 

4.3. Decontarea se face la cererea angajatorilor, pe baza declarației pe propria răspundere, după îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea. Decontarea se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii de decontare.

 

Procedura de decontare se va stabili prin H.G.

 

V. Măsuri pentru activitatea de telemuncă

5.1. În cazul desfășurării activității de telemuncă, se poate acorda angajatorilor un sprijin financiar de 2.500 lei, o singură dată, pentru fiecare telesalariat. Suma se acordă pentru achiziționarea de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare activității de telemuncă.

 

5.2. Suma se acordă prin ANOFM, până la data de 31 decembrie 2020, în ordinea depunerii solicitărilor, pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă cel puțin 15 zile lucrătoare, în perioada stării de urgență.

 

5.3. Angajatorul are obligația transmiterii documentelor justificative privind achiziția la ANOFM, în 30 zile de la acordarea sumei. În caz contrar, va restitui integral suma.

 

5.4. Modalitatea de acordare și categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale.

 

VI. Alte dispoziții

Prevederile acestei ordonanțe de urgență nu se aplică pentru:

– instituții publice, definite prin Legea nr. 500/2002 și Legea nr. 273/2006;

– angajatori în faliment, dizolvare, lichidare sau cu activități suspendate;

– angajatori înregistrați în jurisdicții necooperante în scopuri fiscale.

 

Un articol publicat de Universul Juridic.

 

Dacă ți pe par utile informațiile de pe blogul Termene și vrei să afli când publicăm un nou articol, te poți abona la newsletterul nostru săptămânal.

Vreau să primesc newsletter-ul

 

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe