Angajații, PFA-urile și II-urile, sportivii, cei care obțin drepturi de autor, liber profesioniștii și, poate surprinzător – asociații și administratorii societăților comerciale, se încadrează în definiția și scopul Ordonanței.

 

OUG nr. 32 din 30 martie 2020 a adus modificările și completările ce fuseseră anunțate de acum câteva zile cu privire la OUG 30/ 2020 privind șomajul tehnic, iar ministrul muncii a explicat, în conferința de presă din 31 martie, măsurile luate.

 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a adus și mai multe clarificări printr-un comunicat de presă emis în aceeași dată.

 

Statul plătește indemnizația de șomaj tehnic

 • șomajul tehnic de 75% va fi plătit direct de către stat, tuturor categoriilor de angajatori afectați de pandemie, în maxim 15 zile de la depunerea actelor
 • nu e necesar ca angajatorii să avanseze banii. Prin adoptarea explicită a acestei măsuri, guvernul a confirmat oficial interpretarea noastră în privința mecanismului de plată instituit prin OUG nr. 30
 • în 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajatori a sumelor virate de stat, aceștia vor distribui banii salariaților
 • plata indemnizației se va face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale

 

Durata măsurii

 • facilitatea se acordă pe durata stării de urgență, care expiră în data de 16 aprilie, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de evoluția situației
 • cererile și declarațiile pe propria răspundere în vederea obținerii sprijinului oferit de guvern pot fi depuse începând de astăzi, 1 aprilie

 

Cine beneficiază

Angajatorii (de fapt salariații lor)

 • toți angajatorii – indiferent dacă sunt firme mici, mijlocii sau mari, care au întrerupt activitatea total / parţial sau au redus activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și
 • au evidențiat în REVISAL angajații cărora li se suspendă CIM din inițiativa angajatorului (art. 52, alin.1, lit c Codul Muncii) până la încetarea stării de urgență provocată de COVID 19

 

Structurile sportive

 • persoanele cu contracte de activitate sportivă, antrenorii, arbitrii

 

Persoanele care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe

 • de exemplu: scriitori, compozitori, fotografi, artiști plastici etc.

 

Alți profesioniști

„Alţi profesionişti” sunt persoanele reglementate de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil – „sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere”

 

Primesc indemnizația doar „profesioniștii” care întrerup total activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, conform ordonanței.

 

S-a eliminat prevederea ca profesioniștii să NU dețină calitatea de angajatori.

 

Conform comunicatului de presă din 31 martie al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, persoanele incluse în această categorie care pot solicita indemnizație sunt:

 • PFA – urile
 • Întreprinderile individuale
 • Întreprinderile de familie
 • Profesiile liberale

 

Categoriile de beneficiari enumerate în comunicat nu acoperă însă toată paleta de „profesioniști”, în opinia noastră existând și alte persoane care se circumscriu definiției din Codul civil și au dreptul la indemnizație.

 

Este de notat că un comunicat de presă nu are caracter normativ, iar dispozițiile ordonanței prevalează. Găsiți interpretarea noastră argumentată cu privire la cine sunt „profesioniștii” la finalul articolului.

 

Cuantumul indemnizației de șomaj tehnic

Valoarea indemnizației pentru angajat este de maxim 4072 lei brut (75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 (75% x 5.429 = 4071,75 lei).

 

Indemnizația asigurată de stat poate fi suplimentată de angajator cu diferența până la minimum 75% din salariul de bază efectiv al angajatului, dacă bugetul angajatorului permite.

 

Valoarea indemnizației pentru PFA, II, drepturi de autor și liber profesioniști este de 4072 lei brut.

 

Persoanele cu contracte de activitate sportivă – 75% din drepturile bănești aferente prestației sportive, maxim 4072 lei brut.

 

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, netul rezultat fiind în cuantum de 2382 lei (banii efectiv încasați).

 

Situații speciale

Angajatul cu mai multe CIM-uri, din care cel puțin unul cu normă întreagă este activ, nu beneficiază de indemnizație;

Angajatul cu mai multe CIM-uri, toate suspendate, beneficiază de indemnizația aferentă contractului individual de muncă cel mai avantajos.

 

Ce nu se mai cere

Nu mai este necesar CSU

– Au fost eliminate condiționările de indicatori financiari (lipsa capacității financiare de a achita plata tuturor salariilor angajaților, diminuarea încasărilor cu 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020)

– Nu mai există limitarea în funcție de numărul total al salariaților (plata șomajului tehnic era prevăzută anterior doar pentru maxim 75% dintre angajați)

 

Declarația pe propria răspundere

Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele depuse.

 

Ministrul muncii a reiterat că plata indemnizației nu va fi condiționată de o verificare din partea autorităților asupra corectitudinii declarațiilor, dar că statul se bazează pe onestitatea angajatorilor români, urmând ca ulterior să fie efectuate verificări, pe eșantioane de angajatori.

 

Cum se obține indemnizația pentru angajați

Cererile și declarațiile pe propria răspundere în vederea obținerii sprijinului oferit de guvern pot fi depuse începând de astăzi, 1 aprilie 2020.

Documentele se depun prin poșta electronică la AJOFM-urile de la sediul social, astfel:

 • cerere semnată și datată de reprezentantul legal
 • declarație pe propria răspundere
 • lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului

 

Fiecare AJOFM are o adresă de email dedicată pentru preluarea documentelor: numejudet@anofm.gov.ro (ex: braila@anofm.gov.ro).

 

Cum se obține indemnizația pentru alți profesioniști

Documentele se pot transmite către Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) de astăzi, 1 aprilie 2020.

Documentele care trebuie depuse:

 • Cerere
 • Declarație pe proprie răspundere
 • Alte acte ce pot ajuta în soluționarea solicitării (ex: extras de cont bancar).

 

Modelele documentelor au fost aprobate prin Ordinele nr. 740, 741, 742, 743/31 Martie 2020 al Ministrului Muncii şi Protecției Sociale, publicate în Monitorul Oficial nr. 0269 din 31 Martie 2020.

 

Situații interpretabile și interpretarea noastră

Mai multe situații concrete nu par să fie acoperite de formulările legale. Să vedem totuși dacă este așa:

 

Angajatul cu mai multe CIM-uri, toate cu normă parțială, dintre care doar unele suspendate

Am văzut un punct de vedere al unui AJOFM, prin care se arăta că în aceasta situație angajatul ar beneficia de indemnizația aferentă CIM-ului cel mai avantajos.

 

Dar, așa cum este formulată ordonanța acum, această interpretare nu are bază legală.

 

Ordonanța prevede expres plata indemnizației pentru angajații cu mai multe CIM-uri, cu condiția ca toate să fie suspendate, angajatul beneficiind de CIM cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

 

Iar pentru că actul normativ nu distinge între situația CIM-urilor cu normă întreagă și a celor cu normă parțială, rezultă că aceeași dispoziție se aplică amândurora. Consecința este că, potrivit legii, indemnizația nu poate fi obținută dacă nu sunt suspendate toate CIM-urile cu normă parțială.

 

Pensionarii care au și CIM care a fost suspendat

Scopul ordonanței este acela de a nu lăsa persoanele „a căror activitate nu mai poate fi realizată pe perioada instituirii stării de urgenţă” fără venituri, iar pensionarii nu par a se încadra în acest scop, din moment ce obțin venituri din pensie.

Cu toate acestea, atât timp cât pensionarii sunt titulari ai unui CIM are a fost suspendat, și nu au fost exceptați expres de la aplicarea OUG 32, în opinia noastră ar fi discriminatoriu ca aceștia sa nu beneficieze de indemnizația de șomaj tehnic.

 

Alți profesioniști

De prevederile ordonanței 32 beneficiază și „alţi profesionişti”, astfel cum sunt reglementaţi de Codul civil, […] care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2.

 

Profesioniștii sunt definiți de art. 3 Codul Civil ca fiind „toţi cei care exploatează o întreprindere, fără însă ca termenii de profesioniști sau întreprindere să fie definiți.

 

Pentru clarificare, Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Codului civil („LPA”) include în noţiunea „profesionist” comercianții, (art. 8 LPA), iar „referirile la comercianţi se consideră a fi făcute la persoanele fizice sau, după caz, la persoanele juridice supuse înregistrării în registrul comerţului” (art. 6 LPA).

 

În „Noul Cod civil. Comentariu pe articole”, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2014, Fl. A. Baias et.al, autorul Pavel Perju arată că „Asadar, sunt profesioniști atât titularii intreprinderilor de tip comercial clasic (societățile comeciale, regiile, organizațiile cooperatiste, comercianții-persoană fizică), cât și persoanele care exercită profesii liberale sau reglementate (medici, ziaristi, avocați, notari), precum și instituțiile publice (spitale, universități, teatre) și organizații non- guvernamentale (fundații, asociații, cluburi sportive, culte religioase).”

 

Având în vedere textele legale și interpretarea doctrinară citată, în noțiunea de „alți profesioniști” prevăzută de OUG 32, precum și în scopul actului normativ, se încadrează următoarele categorii de persoane care au întrerupt total activitatea ca urmare a stării de urgența, indiferent dacă au sau nu angajați:

 • PFA-urile, întreprinderile individuale (II) și întreprinderile familiale (IF)
 • toate formele de organizare ale liber-profesioniștilor.

 

Deși în comunicatul Ministerului Muncii se arată că beneficiază de indemnizație liber-profesioniștii, fără nuanțări, acest lucru poate fi privit ca o inexactitate.

 

Aceasta pentru că, conform OUG nr. 29/ 2020, fac excepție profesiile de interes public care au obligația să asigure continuitatea, cum ar fi avocații, notarii și executorii judecătorești.

 

Obligația asigurării continuității conduce la neîndeplinirea condiției întreruperii totale a activității. Depunerea documentelor pentru obținerea indemnizației de către membrii acestor profesii poate presupune că nu a fost asigurata continuitatea și poate avea ca efect sancționarea disciplinară, până la excluderea din profesie.

 

Puteți consulta în acest articol anterior lista liber-profesioniștilor.

 • societățile comerciale

 

După cum am arătat anterior, categoriile de beneficiari enumerate explicit în comunicatul de presă al ministerului nu acoperă toată paleta de „profesioniști”, poziția exprimată de Minister prin comunicat venind pe acest aspect în contradicție cu textul OUG nr. 32.

 

Societățile comerciale se circumscriu definiției profesioniștilor din Codul civil, la care face trimitere expresă OUG nr. 32.

 

În acest sens este de reținut opinia exprimată în opera citată mai sus de autorul Pavel Perju: „Profesioniști sunt in mod obișnuit […] persoanele juridice cum sunt societățile comerciale, organizațiile cooperatiste, regiile autonome, societățile civile cu personalitate juridică, grupurile de interese economice, asociațiile și fundațiile care exercită și activităti economice […]”

 

Ca atare, societățile comerciale ar trebui să aibă – conform ordonanței și cu îndeplinirea celorlalte condiții legale, dreptul la indemnizație.

 

Întreprinderea poate fi exploatată de proprietar sau de un reprezentant al proprietarului. Noul cod civil definește nu întreprinderea în sine, ci exploatarea unei întreprinderi, adică exercițiul sistematic al unei activități economice, cu sau fără scopul de a obține profit. Rezultă că, de regulă, cel care își asumă riscul întreprinderii, pe cont propriu, este titularul întreprinderii, conform aceluiași autor citat.

 

Cel care exploatează întreprinderea, „titularul întreprinderii”, este asociatul / asociații în cazul societăților comerciale cu răspundere limitată. Societățile comerciale nu există pentru a face profit pentru ele însele, ci pentru a îl obține și distribui asociaților. Aceștia sunt cei care se asociază (pun în comun resursele lor) pentru a exploata întreprinderea. Deciziile le aparțin asociaților, iar administrarea întreprinderii revine administratorului. Ambele categorii, asociați și administratori, trăiesc (uneori exclusiv) din veniturile obținute din „exploatarea întreprinderii”.

 

În concluzie, asociații societăților comerciale ar trebui sa primească indemnizația dacă au întrerupt complet activitatea în contextul stării de urgență, fiindu-le astfel afectate veniturile.

 

Ordonanța nu prevede expres condiția ca persoana să fi rămas complet fără venituri, dar ar putea exista discuții justificate dacă aceasta înregistrează venituri din alte surse.

 

Însă, pentru asociații societăților comerciale care înregistrau venituri strict din exploatarea societății și nu mai au alte surse de venit, există în opinia noastră fundament în OUG 32 pentru obținerea indemnizației de 75%.

 

Dar profesionist este și cel care exploatează întreprinderea în numele titularului, „reprezentantul proprietarului”, conform aceluiași autor mai sus citat, prin această interpretare fiind incluși și administratorii în sfera persoanelor care ar putea beneficia de indemnizație.

 

În opinia noastră, aceasta interpretare este posibilă cu condiția ca mandatul de administrator să fi fost remunerat pe timpul cât societatea a funcționat.

 

Condiția pentru ca cei care exploatează societăți comerciale să primească indemnizație ar fi ca activitatea să fi fost întreruptă total pe perioada stării de urgență. Condiție care poate fi considerată îndeplinită dacă:

 • pe perioada stării de urgență intervine suspendarea voluntară a activității firmei;
 • dacă societatea este una dintre cele a căror activitate a fost suspendată prin decizii ale autorităților – de ex. restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, activități culturale, științifice, artistice, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală.

 

Conform statisticilor termene.ro, în România există 473834 de firme unipersonale (unic asociat și administrator) cu bilanț depus 2018. În firmele unipersonale, asociatul-administrator este de multe ori cel care execută prestațiile, veniturile din firmă fiind poate singurele venituri obținute. Cum nu există vreo obligație și nici vreo rațiune pentru care asociatul/administratorul să încheie și un contract de muncă cu societatea pentru contribuția sa majoră la obținerea veniturilor, fără o astfel de interpretare, aceste persoane fizice ar rămâne fără venituri ca urmare a întreruperii activității prin decizia autorităților de stat, la fel ca celelalte persoane fizice vizate expres de OUG.

 

Dintre societățile comerciale unipersonale, 17396 au CAEN-uri afectate direct de deciziile autorităților – hoteluri si alte facilitați de cazare, restaurante și baruri. Este adevărat ca o parte pot să desfășoare alte activități generatoare de venit, dar, în caz contrar, asociații acestora sunt lipsiți complet de venituri din afacere din motive neimputabile lor.

 

Scopul declarat în expunerea de motive a ordonanței, este să susțină financiar persoanele „a căror activitate nu mai poate fi realizată pe perioada instituirii stării de urgență, afectând drepturile salariale şi veniturile acestora”.

 

Ca atare, neincluderea asociaților și administratorilor de societăți comerciale afectate între beneficiarii indemnizației de 75% din salariul mediu brut nu este nici în litera, nici în spiritul Ordonanței nr. 32, având în vedere scopul declarat al acesteia.

 

Subliniem din nou că un comunicat de presă, cum este cel în care societățile comerciale nu au fost incluse în categoria profesioniștilor nu are caracter normativ, prevalând dispozițiile ordonanței. După cum comunicatul nu dă dreptul la indemnizație liber-profesioniștilor obligați la continuitate prin ordonanță, deși așa ar putea părea din modul în care a fost formulat, tot astfel, nu poate exclude de la indemnizație profesioniștii care nu au fost enumerați în comunicat.

 

Modul în care aceștia pot aplica pentru indemnizație este identic cu cel descris mai sus pentru restul de profesioniști iar, în cazul în care le va fi refuzată indemnizația de autoritățile competente, aceștia au deschisă opțiunea de a contesta măsura.

 

Concluzia, asociații și administratorii de societăți comerciale, deși lipsiți poate complet de venituri prin măsurile dispuse de autorități, se află în acest moment într-o stare de maximă insecuritate. Deși ordonanța 32 îi include între beneficiarii finali ai indemnizației, pozițiile exprimate de Minister și de AJOFM-uri, precum și documentațiile aferente, par să îi scape din vedere.

 

Pentru că situația lor se încadrează în scopul declarat al ordonanței, și nu sunt cu nimic diferiți de PFA-uri (cel puțin în ce privește societățile unipersonale sau familiale), care vor încasa indemnizație fixă, ar fi de așteptat ca guvernul să intervină urgent cu clarificări suplimentare prin care să introducă explicit asociații și administratorii de societăți în procedurile practice de acordare a indemnizației de șomaj tehnic.

 

Articol scris de George Vlănțoiu, avocat fondator Vlănțoiu și Asociații: Avocatură de business, Dreptul muncii, Protecția datelor cu caracter personal, Dreptul Internetului.

 

Pe această temă am discutat cu George Vlănțoiu și în cadrul webinarului Termene.ro de luni, 30 martie 2020. Poți citi întregral materialul și vizualiza înregistrarea webinarului aici: CSU și șomajul tehnic.

 

Dacă ți pe par utile informațiile de pe blogul Termene și vrei să afli când publicăm un nou articol, te poți abona la newsletterul nostru săptămânal.

Vreau să primesc newsletter-ul

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe