În răspunsul ANOFM la o adresă a noastră privind procedura de obținere a șomajului tehnic se regăsesc pașii care trebuie urmați pentru obținerea indemnizației de 75% și adresele electronice pentru transmiterea cererilor și documentelor doveditoare.

 

ANOFM nu a oferit în adresă explicații suplimentare referitoare la mecanismul concret de plată, dar, într-un proiect de Ordonanță de guvern ajuns in posesia noastră (nepublicat), sunt cuprinse dispoziții care par să susțină varianta că statul va avansa plățile către angajator, iar acesta va avea obligația să vireze banii angajaților, din sumele primite de la stat.

 

Acest mecanism tocmai ne-a fost confirmat telefonic de un reprezentant ANOFM, contactat la hotline-ul dedicat. La întrebarea noastră, dacă indemnizația va fi achitată de angajator și recuperată ulterior de la stat sau va fi achitată direct din indemnizațiile primite de la stat, reprezentantul ANOFM ne-a răspuns că „e o confuzie în ordonanță, că legiuitorul lasă să se înțeleagă că angajatorul plătește indemnizația din fondul lui de șomaj, dar nu va fi așa, adică angajatorul va plăti indemnizația direct din banii de la stat”.

 

Ce știm sigur până acum

În data de 21 martie 2020 s-a publicat în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 30 privind suportarea șomajului tehnic de către stat pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020.

 

Conform ordonanței, pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile angajaților se suportă de stat, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

 

Din conținutul anexelor 1-3 la OUG 30/2020, deși se folosește termenul de „decontare” utilizat de obicei pentru recuperarea de la stat a sumelor achitate de angajator pentru concedii medicale, având în vedere că nu se solicită dovada plății respectivelor sume către angajați, ci „lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație”, firma noastră a ridicat problema dacă această indemnizație va fi achitată de angajator și recuperată de la stat ulterior sau va fi achitată direct de stat.

 

Pentru a clarifica mecanismul de plată a indemnizației de șomaj tehnic, respectiv dacă această indemnizație va fi achitată de angajator, urmând să fie recuperată pe modelul concediilor medicale, sau va fi direct plătită de către stat și distribuită de angajator salariaților, am formulat o primă adresă către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, declinată spre soluționare către ANOFM.

 

Răspunsul primit astăzi din partea acestei instituții, care poate fi consultat aici, nu aduce clarificări suplimentare privind modul concret de plată a indemnizației de șomaj tehnic, dar cuprinde procedura ANOFM de obținere a șomajului tehnic. În document sunt indicate adresele pentru transmiterea prin poșta electronică a cererilor și documentelor doveditoare, precum și numerele de telefon pentru agențiile teritoriale de sector.

 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a răspuns anterior doar că a direcționat cererea noastră de lămuriri către ANOFM, la fel și ALOFM Sector 3, fără a da vreo lămurire.

 

Cu toate acestea, într-un proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, ajuns in posesia noastră (nepublicat), sunt cuprinse dispoziții care par să susțină varianta că statul va avansa plățile către angajator, iar acesta va avea obligația să vireze banii angajaților din sumele primite de la stat.

 

Proiectul prevede că plata indemnizațiilor din bugetul asigurărilor pentru şomaj urmează să fie efectuată salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor.

 

Termenul în care angajatorul va intra în posesia banilor se prefigurează a fi însă destul de lung

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară, iar plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor; așadar, în luna aprilie se face plata pentru luna martie, iar indemnizația/decontarea se primește de la stat in luna mai, conform ANOFM.

Reprezentantul ANOFM contactat telefonic a confirmat ca se așteaptă modificări ale Ordonanței nr. 30 „până luni cel târziu”

 

În continuare regăsiți procedura așa cum am primit-o, cu mici corecturi marcate cu n.n., acolo unde a fost cazul:

INDEMNIZAȚIA ACORDATĂ SALARIAȚILOR DIN BUGETUL ASIGURĂRILOR

PENTRU SOMAJ ÎN PERIOADA SUSPENDĂRII TEMPORARE A CONTRACTULUI

INDIVIDUAL DE MUNCĂ, CA URMARE A EFECTELOR PRODUSE DE

CORONAVIRUSUL SARS-COV-2

 

Pe perioada stării de urgență, instituită prin Decretul nr. 195/16.03.2020, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă potrivit art.52 alin.1) lit.c) din Codul Muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavisrusul COVID-19, indemnizațiile de care beneficiaza salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de munca ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.(…)

 

De aceste prevederi beneficiază următorii angajatori:

a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobate prin ordin;

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

 

Pentru angajatorii menționați la lit. b), plata indemnizației se va realiza în baza unei declarații pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plati toți salariații.

 

În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației angajatorii care au sediul social declarat în municipiul București, prevăzuți la lit.a), depun prin poșta electronică, la Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București / Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă, în sectorul cărora își au sediul social, următoarele documente:

– o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr.1

lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

certificatul de situație de urgență eliberat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Angajatorii prevăzuți la lit.a) (probabil lit.b) n.n.) depun prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, în raza cărora își au sediul social, următoarele:

– o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr.1 (nr.2 n.n.)

lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

declarație pe propria răspundere depusă de solicitant din care să reiasă că acesta înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații; modelul declarației pe propria răspundere se stabilește prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului fondurilor europene.

 

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

 

Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

 

În funcţie de sediul social al agentului economic, documentele pot fi depuse astfel:
-ALOFM Sector 1 – la e-mail sector-1@anofm.gov.ro;
-ALOFM Sector 2 – la e-mail sector-2@anofm.gov.ro;
-ALOFM Sector 3 – la e-mail sector-3@anofm.gov.ro;
-ALOFM Sector 4 – la e-mail sector-4@anofm.gov.ro;
-ALOFM Sector 5 – la e-mail sector-5@anofm.gov.ro;
-ALOFM Sector 6 – la e-mail sector-6@anofm.gov.ro.
-ALOFM sector 1- 0758102141
-ALOFM sector 2- 0758102162
-ALOFM sector 3 -0758102153
-ALOFM sector 4 -0758102383
-ALOFM sector 5 -0758102376
-ALOFM sector 6- 0758102166

 

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceasta indemnizație nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă.

 

Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

 

ANEXA Nr. 1

Angajator . . . . . . . . . .

Adresă sediu social . . . . . . . . . .

CUI . . . . . . . . . .

Cont bancar nr. . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . .

Către
Agenția Locala pentru Ocuparea Forței de Muncă Sector ……

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., în calitate de administrator/reprezentant legal al . . . . . . . . . ., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. . . ……………… . . ……… . . . . nr.. . , sectorul . ., vă solicit decontarea contravalorii indemnizației pentru întreruperea temporară a activității pentru un număr de . . . . . . . . . . persoane, în sumă totală de . . . . . . . . . . lei.

Anexez următoarele documente:

1. certificatul de situație de urgență eliberat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

2. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.

Data . . . . . . . . . .

 

Numele și prenumele
Administrator/Reprezentant legal
Data

ANEXA Nr. 2

Angajator . . . . . . . . . .

Adresă sediu social . . . . . . . . . .

CUI . . . . . . . . . .

Cont bancar nr. . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . .

Către
Agenția Locala pentru Ocuparea Forței de Muncă Sector ……

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., în calitate de administrator/reprezentant legal al . . . . . . . . . ., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. . . ……………… . . ……… . . . . nr.. . , sectorul . ., vă solicit decontarea contravalorii indemnizației pentru întreruperea temporară a activității pentru un număr de . . . . . . . . . . persoane, în sumă totală de . . . . . . . . . . lei.

Anexez următoarele documente:

1. declarație pe propria răspundere depusă de solicitant din care să reiasă că acesta înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații;

2. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.

Data . . . . . . . . . .

 

Numele și prenumele
Administrator/Reprezentant legal
Data

 

ANEXA Nr. 3

LISTA PERSOANELOR
care urmează să beneficieze de indemnizația acordată pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare

lista-persoane-indemnizatie-CSU-model_coronavirus-termene.ro

 

Numele și prenumele
Administrator/Reprezentant legal

Data

 

Articol scris de partenerii noștri Vlănțoiu și Asociații: Avocatură de business, Dreptul muncii, Protecția datelor cu caracter personal, Dreptul Internetului.

 

Dacă ți pe par utile informațiile de pe blogul Termene și vrei să afli când publicăm un nou articol, te poți abona la newsletterul nostru săptămânal.

Vreau să primesc newsletter-ul

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe