Ministrul Finanțelor a semnat Ordinul prin care se aprobă Ghidul solicitantului elaborat în baza pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie. Suma totală prevăzută este de 6,38 miliarde de euro. 

Sunt vizate doar proiecte de investiții a căror valoare totală se situează peste 4,5 milioane lei, cele sub acest prag nefiind eligibile.

Bugetul maxim al schemei este de 6.380 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1.450 milioane euro (paritatea a fost stabilită la 1 euro = 4,5 lei, n.r.), astfel: 

  • a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2023;
  • b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor pentru finanţare emise, pentru perioada 2015 – 2028. 

Bugetul anual mediu al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.

Perioada de valabilitate

Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat şi a hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015 – 2028 în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.

Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, Ministerul Finanțelor pune la dispoziția solicitanților, la adresa https://mfinante.gov.ro/ro/formular-intrebari, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Cheltuieli eligibile 

Cheltuieli eligibile sunt costurile fără T.V.A., aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale, precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor, aferente realizării investiţiei iniţiale. 

Cheltuieli eligibile referitoare la active corporale:

În cazul construcțiilor se consideră eligibile doar cheltuielile aferente realizării de construcţii noi. 

În cazul închirierii construcţiilor aferente investiţiei iniţiale sunt considerate eligibile cheltuielile cu chiria construcţiilor din categoria clădirilor, aferente investiției inițiale, înregistrate pe perioada realizării planului de investiţii. 

Valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună; valoarea chiriei care depăşeşte valoarea maximă eligibilă este neeligibilă şi este finanţată de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat din surse proprii.

Contractul de închiriere trebuie să fie valabil cel puţin pe perioada realizării investiţiei iniţiale şi cinci ani după data finalizării acesteia și trebuie să intre în vigoare la o data ulterioară datei depunerii cererii. 

Criterii pentru active corporale

Activele corporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: 

  • a) trebuie să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea; trebuie să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la finalizarea investiţiei; 
  • b) să fie achiziționate în condiţii de piaţă; 
  • c) să fie noi. 

În cazul în care, pe parcursul celor cinci ani de la finalizarea investiţiei, se constată uzura fizică sau morală a activelor aferente investiţiei iniţiale realizate, este permisă înlocuirea acestora, în vederea asigurării continuităţii activităţii finanţate, cu informarea Ministerului Finanţelor. 

Cheltuieli eligibile referitoare la active necorporale

Active necorporale sunt activele amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală. 

Criterii pentru active necorporale

Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: 

  • trebuie să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea; trebuie să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la finalizarea investiţiei;
  • să fie achiziţionate în condiţii de piaţă.  să fie achiziționate de la terți care nu au legături cu cumpărătorul.

Achiziţia de active în condiţii de piaţă – modalitate de achiziţionare a activelor care are la bază următoarele principii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea şi eficienţa utilizării fondurilor. 

Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăşi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiţiei. 

Cheltuieli neeligibile 

Sunt considerate cheltuieli neeligibile, costurile fără T.V.A., aferente proiectului de investiții și incluse în patrimoniul întreprinderii în urma achiziţionării de active corporale şi necorporale/închirierea construcţiilor, care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi considerate cheltuieli eligibile în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de stat. Cheltuielile neeligibile nu sunt finanţate cu ajutor de stat. 

Sunt considerate cheltuieli neeligibile aferente construcțiilor, în cuprinsul planului de investiții:

– achiziţia, modernizarea, reabilitarea de construcţii şi lucrările suplimentare de construcţii 

necesare schimbării destinaţiei unor construcţii existente; 

– cheltuielile menţionate în devizul general la alte capitole; 

– costurile aferente chiriei care depășesc valoarea de 22 lei/mp/lună.

Cine poate solicita finanţare 

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică.

Lista sectoarelor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat (pe coduri CAEN):

SECŢIUNEA C – INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 

1. 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii 

2. 1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 

3. 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 

4. 1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor 

5. 1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor 

6. 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 

7. 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 

8. 1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 

9. 1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare 

10. 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 

11. 1052 Fabricarea îngheţatei 

12. 1061 Fabricarea produselor de morărit 

13. 1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 

14. 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 

15. 1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie 

16. 1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare 

17. 1081 Fabricarea zahărului 

18. 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 

19. 1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei 

20. 1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 

21. 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate 

22. 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 

23. 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 

24. 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 

25. 1102 Fabricarea vinurilor din struguri 

26. 1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate 

27. 132 Producţia de ţesături 

28. 1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte 

29. 1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului 

30. 1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 

31. 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a 

32. 2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 

33. 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 

34. 2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 

35. 2020 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice 

36. 211 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 

37. 212 Fabricarea preparatelor farmaceutice 

38. 221 Fabricarea articolelor din cauciuc 

39. 222 Fabricarea articolelor din material plastic 

40. 231 Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă 

41. 236 Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos 

42. 237 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 

43. 239 Fabricarea produselor abrazive ṣi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a. 

44. 251 Fabricarea de construcţii metalice 

45. 252 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 

46. 253 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) 

47. 255 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 

48. 261 Fabricarea componentelor electronice 

49. 262 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

50. 263 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 

51. 264 Fabricarea produselor electronice de larg consum 

52. 265 Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producṭia de ceasuri 

53. 266 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie 

54. 267 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 

55. 268 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 

56. 271 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuṭie ṣi control a electricităţii 

57. 272 Fabricarea de acumulatori şi baterii 

58. 273 Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea 

59. 274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 

60. 275 Fabricarea de echipamente casnice 

61. 279 Fabricarea altor echipamente electrice 

62. 281 Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală 

63. 282 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală 

64. 283 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 

65. 284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte 

66. 289 Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică 

67. 291 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 

68. 292 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci 

69. 293 Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 

70. 302 Fabricarea materialului rulant 

71. 303 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 

72. 309 Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a. 

73. 310 Fabricarea de mobilă 

74. 325 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice 

SECŢIUNEA E – DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE 

75. 382 Tratarea şi eliminarea deşeurilor 

SECȚIUNEA F – CONSTRUCŢII 

76. 42 Lucrări de geniu civil 

SECŢIUNEA I – HOTELURI ŞI RESTAURANTE 

77. 551 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 

SECŢIUNEA J – INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII 

78. 591 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 

79. 620 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 

80. 631 Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 

81. 639 Alte activităţi de servicii informaţionale 

SECŢIUNEA M – ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 

82. 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 

83. 712 Activităţi de testări şi analize tehnice 

84. 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie 

85. 741 Activităţi de design specializat 

SECŢIUNEA Q – SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

86. 861 Activităţi de asistenţă spitalicească 

87. 862 Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică 

88. 869 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 

89. 871 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală 

90. 872 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale 

91. 873 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 

92. 879 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe