• Ordinul nr. 336/2024 al Ministerului Energiei pentru aprobarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în lanţul valoric industrial de producție şi/sau asamblare şi reciclare a bateriilor, celulelor şi panourilor fotovoltaice a fost publicat joi, 18 aprilie 2024, în Monitorul Oficial.
 • Ajutorul de stat de 258,7 milioane euro are ca obiectiv sprijinirea investițiilor în lanțul valoric industrial de producție și/sau asamblare și reciclare a bateriilor, celulelor și panourilor fotovoltaice.
 • Acoperă costurile investițiilor în active corporale și necorporale în scopul producției și/sau asamblării și reciclării bateriilor, celulelor și panourilor fotovoltaice care constituie „investiții inițiale” sau „investiții inițiale care creează o nouă activitate economică” sunt considerate cheltuieli eligibile.

Implementarea acestei scheme de ajutor de stat are ca obiectiv principal crearea unei economii mai sustenabile și competitive, prin promovarea utilizării durabile a resurselor și protejarea mediului înconjurător, se precizează în Ordinul nr. 336/2024

„Prin finanțarea investițiilor în construcția și asamblarea bateriilor, precum și a celulelor și panourilor fotovoltaice, se urmărește atingerea obiectivelor Pactului ecologic european și a angajamentelor de combatere a schimbărilor climatice. Aceste investiții nu numai că vor contribui la dezvoltarea regională prin crearea de noi locuri de muncă și stimularea industriilor conexe, dar vor și susține tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon și o mai mare independență energetică”, scrie în Ordinul nr. 336/2024 al Ministerului Energiei.

Pentru a asigura conformitatea cu orientările tehnice și taxonomia UE, investițiile trebuie să respecte principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ” și să ofere o capacitate anuală de producție și asamblare adecvată. „Astfel, proiectele finanțate trebuie să includă atât activități de producție și asamblare, cât și reciclare, în conformitate cu standardele de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor. Prin intermediul acestei scheme, se urmărește să se încurajeze inovația și dezvoltarea unor tehnologii mai sustenabile, care să contribuie la atingerea obiectivelor de mediu și energie ale Uniunii Europene într-un mod eficient și responsabil din punct de vedere financiar”, se precizează în noul ordin.

Implementarea acestui sistem va contribui la:

 • a) Dezvoltarea unei economii mai ecologice și competitive, promovând utilizarea durabilă a resurselor și protejarea mediului înconjurător.
 • b) Realizarea obiectivelor Pactului ecologic european și a angajamentelor Uniunii Europene de a implementa Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, în contextul combaterii schimbărilor climatice.
 • c) Stimularea dezvoltării regionale prin investiții noi, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea industriilor conexe.

Investițiile pot viza:

 • a) Construcția de noi capacități de producție și/sau asamblare și reciclare a bateriilor.
 • b) Construcția de noi capacități de producție și/sau asamblare a celulelor/panourilor fotovoltaice și reciclare.

Este important ca aceste investiții să respecte orientările tehnice privind principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ” și taxonomia UE, incluzând excluderi legate de gestionarea deșeurilor și extracția materiilor prime. De asemenea, investițiile trebuie să asigure o capacitate anuală minimă de producție și asamblare pentru a se asigura că nu se finanțează exclusiv activități de reciclare.

Detaliile schemei de sprijin

Durata, bugetul și numărul estimat de beneficiari pentru schema de ajutor sunt următoarele:

 • Schema de ajutor intră în vigoare odată cu publicarea sa în Monitorul Oficial al României pe data de 18 aprlie și este valabilă până la epuizarea bugetului alocat sau cel târziu până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2026.
 • Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei al sumei de 258,7 milioane de euro.
 • 199 de milioane de euro provin din fonduri europene nerambursabile, acordate prin Facilitatea de Redresare și Reziliență în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – componenta C.6 Energie, și fonduri naționale de 59.700.000 euro. Din această sumă, 1.000.000 euro sunt alocate pentru asistență tehnică Ministerului Energiei.
 • Schema de ajutor vizează întreprinderile mijlocii, mici și mari din domeniul producției, asamblării și reciclării bateriilor, celulelor și panourilor fotovoltaice, conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 sau legislației specifice a altor state membre. Un număr estimativ de 10 întreprinderi sunt eligibile să beneficieze de ajutorul de stat în cadrul schemei.

În conformitate cu orientările Comisiei Europene, nu se vor finanța activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare, instalațiile de tratare mecanico-biologică și extracția materiilor prime, pentru a asigura respectarea principiului „a nu prejudicia în mod semnificativ” din cadrul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență.

Beneficiarii schemei sunt următoarele categorii de întreprinderi:

 • Întreprinderile mijlocii
 • Întreprinderile mici (inclusiv întreprinderile nou-înființate și microîntreprinderile)
 • Întreprinderile mari înființate în conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau conform legislației specifice a statului membru ai cărui resortisanți sunt.

Aceste întreprinderi trebuie să aibă ca obiect de activitate producția, asamblarea și reciclarea bateriilor, celulelor și panourilor fotovoltaice.

Cheltuielile eligibile și neeligibile

În cadrul prezentei scheme, costurile investiţiilor în active corporale şi necorporale în scopul producţiei şi/sau asamblării şi reciclării bateriilor, celulelor şi panourilor fotovoltaice care constituie „investiţii iniţiale” sau „investiţii iniţiale care creează o nouă activitate economică”, astfel cum sunt definite la art. 3, sunt considerate cheltuieli eligibile.

Costurile eligibile din investițiile inițiale sunt limitate la activele care fac parte din investiția inițială în unitatea beneficiarului.

Activele de echipare ale furnizorilor pot fi considerate cheltuieli eligibile pentru beneficiarul ajutorului, cu condiția ca acestea să fie utilizate în operațiunile de prelucrare sau asamblare legate de procesele de producție inițiale și să îndeplinească cerințele specifice, inclusiv localizarea într-o zonă asistată și neprimirea altor ajutoare regionale sau pentru investiții.

Echiparea furnizorilor presupune achiziționarea de mașini, unelte sau echipamente care sunt puse la dispoziția furnizorilor selectați pentru a fi folosite în producția intermediară la sediul beneficiarului. Aceste active rămân în proprietatea beneficiarului și sunt legate de operațiuni bine definite la sediile întreprinderii.

În zonele asistate care îndeplinesc anumite condiții, ajutorul poate fi acordat pentru orice formă de investiții inițiale IMM-urilor și doar pentru investiții inițiale ale întreprinderilor mari destinate unei noi activități economice în zonă.

Activele corporale achiziționate prin proiect trebuie să fie noi.

Investiția trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă minimă și nu se acordă ajutoare pentru înlocuirea instalațiilor sau echipamentelor.

Alte condiții

 • Pentru întreprinderile mari care primesc ajutoare pentru modificări fundamentale ale procesului de producție, costurile eligibile trebuie să fie mai mari decât amortizarea efectuată în ultimii trei ani pentru activele legate de activitatea care urmează să fie modernizată.
 • În cazul ajutoarelor pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate în exercițiul financiar anterior începerii lucrărilor.
 • Imobilizările necorporale sunt eligibile pentru costurile de investiții dacă respectă anumite condiții referitoare la utilizare exclusivă, amortizabilitate, achiziție de la terți neparte și rămânerea asociate proiectului pentru o perioadă minimă specifică.
 • Un proiect unic de investiții nu poate fi divizat în subproiecte pentru a beneficia de ajutor de stat într-o sumă mai mare decât cea permisă pentru proiectele mari de investiții.
 • În cazul în care un proiect unic de investiții este considerat un proiect mare de investiții, valoarea totală a ajutorului nu poate depăși o anumită valoare ajustată a ajutorului pentru proiectele mari de investiții.

Cheltuielile neeligibile în cadrul acestei operaţiuni sunt următoarele:

 • Contribuţia în natură nu este considerată o cheltuială eligibilă în cadrul acestei operațiuni.
 • Cheltuielile pentru construcția imobilelor, cu excepția celor legate direct de procesul de producție, asamblare sau reciclare, nu sunt eligibile.
 • Achiziția terenurilor nu este inclusă printre cheltuielile eligibile în această operațiune.
 • Taxa pe valoarea adăugată nu poate fi considerată o cheltuială eligibilă.
 • Comisioanele, cotele și taxele nu sunt considerate cheltuieli eligibile în cadrul acestei scheme.
 • Cheltuielile cu amortizarea nu sunt incluse printre cheltuielile eligibile.
 • Achiziționarea de echipamente secondhand nu este considerată o cheltuială eligibilă.
 • Amenzi, penalitățile și cheltuielile de judecată nu sunt considerate cheltuieli eligibile.
 • Costurile pentru operația obiectivelor de investiții nu sunt considerate eligibile în această operațiune.
 • Cheltuielile efectuate pentru obiective de investiții executate în regie proprie nu sunt incluse printre cheltuielile eligibile.
 • Cheltuielile aferente achiziției sub forma leasingului nu sunt eligibile, cu excepția costurilor prevăzute la alin. (10).
 • Achiziția de bunuri imobile deja construite nu este considerată o cheltuială eligibilă.
 • Cheltuielile cu închirierea mijloacelor fixe de producție nu sunt incluse printre cheltuielile eligibile.
 • Cheltuielile cu achiziția de mijloace de transport nu sunt considerate cheltuieli eligibile.
 • Cheltuielile generale de administrație nu sunt incluse printre cheltuielile eligibile.
 • Cheltuielile cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și autorizațiilor, realizarea studiilor de fezabilitate și a studiilor tehnice stabilite de standarde și normative pentru pregătirea proiectului, nu sunt considerate cheltuieli eligibile.
 • Cheltuielile de consultanță nu sunt incluse printre cheltuielile eligibile.

Intensitatea şi cumulul ajutoarelor de stat

Intensitatea maximă admisă a ajutoarelor de stat pentru investiţiile iniţiale pentru companiile mari în România este stabilită conform unei grile generale aplicabile în perioada 2022-2027. Această grilă se raportează la harta ajutoarelor de stat regionale aprobată de Comisia Europeană și este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada menționată, cu modificările ulterioare.

Pentru județele care s-au confruntat cu o pierdere a populaţiei de peste 10% în perioada 2009-2018 (conform tabelului de mai jos), intensitatea maximă a ajutorului de stat pentru întreprinderile mari se stabileşte prin referire la următoarea grilă, conform hărţii ajutoarelor de stat regionale aprobate de Comisia Europeană pentru perioada 2022-2027:

Pentru zonele care nu sunt predefinite, intensitatea maximă a ajutorului de stat acordat întreprinderilor mari este între 35% și 45%, în funcție de intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă zonei adiacente RO31 Sud-Muntenia.

 1. Intensitatea maximă este de 35% pentru zona adiacentă părții de sud a Bucureștiului, precum și pentru zona limitrofă cu partea de sud-vest a Bucureștiului, adiacente regiunii NUTS 3 RO314 Giurgiu.
 2. Intensitatea maximă este de 45% pentru zona adiacentă părții de nord a Bucureștiului și pentru zona adiacentă părții de est a Bucureștiului.

Intensitățile maxime ale ajutorului de stat pot fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii.

Intensitățile maxime crescute ale ajutorului pentru întreprinderile mici și mijlocii nu se aplică proiectelor de investiții ale căror cheltuieli eligibile depășesc echivalentul în lei a 50 de milioane euro.

Ajutoarele plătibile în viitor, inclusiv cele plătibile în mai multe tranșe, se actualizează la valoarea lor la momentul acordării, iar costurile eligibile se actualizează la suma lor la momentul acordării, utilizând rata de actualizare stabilită de Comisia Europeană pentru România.

Pentru proiectele de investiții care nu sunt mari, valoarea ajutorului de stat se calculează în funcție de intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă în zona în care se desfășoară proiectul, iar pentru proiectele mari, valoarea maximă ajustată a ajutorului se calculează în funcție de costurile eligibile inițiale și se ajustează în funcție de suma totală a costurilor eligibile.

Pentru a demonstra contribuţia la dezvoltarea regională a ajutoarelor individuale pentru investiţii, se pot utiliza următorii indicatori:

 • a) Numărul de locuri de muncă create direct: Este important să se țină seama de calitatea și sustenabilitatea acestor locuri de muncă, precum și de nivelul de calificare necesar.
 • b) Numărul de noi locuri de muncă în rețeaua locală de (sub) furnizori: Contribuie la o mai bună integrare a investiţiilor în zona în cauză și asigură o răspândire mai largă a efectelor.
 • c) Activităţi de formare la scară largă: Îmbunătăţirea calificărilor personalului și oferirea de stagii sau ucenicii, cu accent pe tineri, sunt aspecte importante.
 • d) Economii externe de scară sau alte beneficii din proximitate: Gruparea întreprinderilor permite fiecărei unităţi să se specializeze, îmbunătăţind eficienţa.
 • e) Transferul de tehnologie (diseminarea cunoştinţelor): Investiţiile în sectoarele tehnologice pot implica un transfer de tehnologie către zona respectivă.
 • f) Contribuţia la capacitatea de inovare locală: Cooperarea cu organizaţiile de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor poate stimula inovarea la nivel local.
 • g) Investiţii ulterioare ale întreprinderii: Indică un angajament durabil al întreprinderii în zona în cauză.

Planul de afaceri al beneficiarului ajutorului furnizează informaţii relevante, precum numărul de locuri de muncă create, salariile plătite, achizițiile de la producătorii locali și cifra de afaceri generată, care evidențiază beneficiile pentru zona respectivă, inclusiv prin venituri fiscale suplimentare.

Criterii de acordare a ajutorului de stat

 • 1) Înregistrare conform legislației: Întreprinderile trebuie să fie înregistrate conform Legii societăților nr. 31/1990 sau să respecte legislația specifică din statul membru de origine.
 • 2) Calificare ca întreprinderi de diferite dimensiuni: Pot fi considerate întreprinderi mari, mici, mijlocii, microîntreprinderi sau întreprinderi nou-înființate.
 • 3) Contribuție la îmbunătățirea situației economice: Trebuie să contribuie la îmbunătățirea situației economice și la creșterea rezilienței în regiunile de dezvoltare ale României.
 • 4) Respectarea condițiilor PNRR: Trebuie să respecte condițiile de finanțare prevăzute în PNRR conform OUG nr. 155/2020.
 • 5) Impact semnificativ asupra dezvoltării economice: Trebuie să aibă un impact semnificativ asupra dezvoltării economice și/sau la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României, ținând cont de Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 2030.
 • 6) Nu se încadrează în categoria „întreprinderilor aflate în dificultate”: Nu trebuie să se încadreze în această categorie.
 • 7) Situație legală și financiară stabilă: Nu trebuie să fie în proceduri de executare silită, insolvență, faliment etc.
 • 8) Fără decizii de recuperare a ajutoarelor de stat neexecutate: Nu trebuie să aibă decizii de recuperare a ajutoarelor de stat neexecutate.
 • 9) Angajament de ne-relocare și continuitate a activității: Nu trebuie să fi efectuat o relocare în ultimii doi ani și trebuie să se angajeze să nu o facă în următorii doi ani pentru întreprinderile mari sau trei ani pentru IMM-uri.
 • 10) Contribuție financiară proprie: Trebuie să dețină cel puțin 25% din cheltuielile eligibile ale proiectului și să dispună de resurse pentru cheltuielile neeligibile din surse proprii sau finanțare externă, fără sprijin public.
 • 11) Rentabilitatea cifrei de afaceri pozitivă: Trebuie să aibă o rentabilitate a cifrei de afaceri mai mare de zero în cel puțin unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate.
 • 12) Capital propriu pozitiv: Capitalul propriu trebuie să fie pozitiv în ultimul exercițiu financiar încheiat.

Criterii de eligibilitate pentru întreprinderile nou-înființate:

 • 1) Capital social subscris: Trebuie să aibă un capital social subscris vărsat de cel puțin 100.000 lei conform legii.
 • 2) Neafilierea la alte societăți: Nu trebuie să aparțină unor acționari care au deținut sau dețin o altă societate înregistrată în ultimii 2 ani, care desfășoară sau a desfășurat activitatea similară.

Demonstrarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, se face prin completarea declarațiilor din Ghidul solicitantului.

Criterii de eligibilitate pentru investiții:

 • 1) Investiții inițiale pentru întreprinderi: Investițiile trebuie să fie considerate inițiale pentru întreprinderi.
 • 2) Eficiență și viabilitate economică: Investițiile trebuie să demonstreze eficiența și viabilitatea economică pe parcursul implementării și timp de 5 ani de la finalizare, conform planului de afaceri.
 • 3) Îndeplinirea condițiilor privind efectul stimulativ al ajutoarelor de stat.
 • 4) Indicatori cantitativi și calitativi: Investițiile trebuie să îndeplinească indicatorii specificați în Ghidul solicitantului.
 • 5) Efect multiplicator în economie: Investițiile trebuie să genereze un efect multiplicator în economie prin implicarea altor investiții conexe și dezvoltarea furnizorilor locali.
 • 6) Amplasarea investiției: Amplasarea investițiilor este un criteriu de eligibilitate.

În situația în care beneficiarii nu respectă prevederile schemei, se va proceda la recuperarea ajutorului acordat conform legislației aplicabile în domeniul ajutorului de stat. Acest proces poate include perceperea dobânzilor aferente recuperării ajutorului de stat, utilizând rata dobânzii comunicată de Comisia Europeană. Această acțiune este reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat și modificările și completările aduse acesteia.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe