Consiliul Concurenței pregătește o nouă modalitate de calcul, pe trei paliere, pentru situațiile de practicile comerciale neloiale în sectorul agricol și alimentar. Pe lângă sancțiuni introduce și reduceri în cazul comercianților care își recunosc faptele dar și circumstanțe agravante. 

Actul normativ pregătit de Consiliul Concurenței vizează relațiile comerciale dintre furnizori și cumpărători în contextul vânzării de produse agricole și/sau alimentare. Conform documentului, noile instrucțiuni reglementează modul de individualizare a sancțiunilor precum și acordarea unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârșirea unei practici comerciale neloiale.

Din prima zi a anului 2023, Consiliul Concurenței a devenit „autoritatea cu rol” în aplicarea Legii nr. 81/2022. Este vorba de un cadru legislativ care transpune în România prevederile unei directive europene privind practicile neloiale ale marilor rețele de magazine alimentare.

Amenzile

Au fost stabilite, atât pentru amenzile de fond, cât și pentru cele procedurale, trei paliere de gravitate, circumstanțe agravante și atenuante, precum și posibilitatea aplicării de către autoritatea de concurență, pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a Instrucțiunilor, pentru faptele având o gravitate redusă și care nu au caracter de repetabilitate, sancțiunea avertismentului. 

De asemenea, au fost introduse prevederi referitoare la reducerile ce pot fi acordate ca urmare a recunoașterii faptei, în funcție de momentul în care acestea pot interveni, respectiv după declanșarea cercetării aprofundate sau odată cu transmiterea punctului de vedere al părții implicate față de fapta ce a făcut obiectul analizei autorității de concurență.

„Scopul noilor instrucțiuni este de a aduce clarificări de ordin conceptual și metodologic în ceea ce privește individualizarea sancțiunilor, precum și pentru acordarea unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârșirea unei practici comerciale neloiale de către Consiliul Concurenței, în vederea asigurării transparenței, certitudinii juridice şi a unui cadru unitar de abordare și de analiză în această materie”, se arată în referatul de aprobare a instrucțiunilor, emis de Consiliul Concurenței.

Metodologia de determinare a cuantumului amenzii se întemeiază pe stabilirea unui nivel de bază care se poate majora în cazul existenței circumstanțelor agravante sau care se poate reduce în cazul existenței circumstanțelor atenuante.

Individualizarea sancțiunilor ce vizează sancțiunile de fond

Nivelul de bază se determină în funcție de gravitatea şi de durata faptei. Nivelul de bază se obține prin însumarea celor două cuantumuri stabilite mai jos, în funcție de gravitate și de durată:

 • nivel de bază = x (gravitate) + y (durată) 

Amenzile trebuie aplicate în limitele cuantumurilor stabilite expres pentru fiecare tip de contravenție constatată. 

Evaluarea gravită/ii unei încălcări se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de încălcare, luându-se în considerare toate împrejurările relevante ale cazului.

Instrucțiunile Consiliului Concurenței arată că, în evaluarea gravității încălcării, se iau în considerare, printre altele, natura faptei săvârșite, gradul de pericol social al faptei săvârşite, evaluarea împrejurărilor în care a fost săvârșită fapta, aprecierea modului și a mijloacelor de săvârșire a acesteia, scopul urmărit, urmarea produsă, precum și circumstanțele personale ale contravenientului.

În scopul individualizării sancțiunilor, se vor avea în vedere, în funcție de caracteristicile și particularitățile cazurilor analizate, următoarele:

 • a) Aprecierea gradului de pericol social – de principiu, în cazul instrumentării acestor cazuri, gradul de pericol social este evaluat, cu precădere, în funcție de produsele agricole/alimentare ce fac obiectul relațiilor comerciale dintre furnizor și cumpărător. Această evaluare poate fi transpusă în realitate prin identificarea produselor agricole și/sau alimentare ce aparțin sau nu coșului zilnic.
 • b) Evaluarea împrejurărilor în care a fost săvârșită fapta – vor fi avute în vedere acele situații în măsură să circumstanțieze săvârșirea încălcării, precum relațiile anterioare existente între părți, contextul economic și social, existența unor evenimente sociale neprevăzute etc.
 • c) Modul și mijloacele de săvârșire a faptei – acest element prezintă relevanță din perspectiva evaluării modului complex de acțiune, precum și a resurselor utilizate pentru săvârșirea încălcării.
 • d) Scopul urmărit – este important de stabilit măsura în care contravenientul a avut reprezentarea activității şi a consecințelor faptelor sale, elemente ce pot fi deduse din examinarea datelor și a împrejurărilor cazului. Astfel, va fi evaluată aptitudinea acestuia de a prevede rezultatul acțiunilor derulate, pe care le-a urmărit și le-a acceptat. Încălcările săvârșite cu intenție necesită o acțiune deliberată (depășirea termenelor de plată prevăzute de Lege, anularea comenzilor fără respectarea termenelor de preaviz, returnarea către furnizor a produselor agricole și/sau alimentare nevândute etc.), care este menită să atingă un scop sau un efect de afectare evidentă a intereselor altei întreprinderi, în timp ce, în cazul culpei, întreprinderea putea, în mod rezonabil, să prevadă că prin comportamentul său va ajunge la aceleași rezultate. Atât intenția, cât şi culpa, reprezintă forme de vinovăție și atrag răspunderea contravențională în cazul încălcărilor prevăzute de Lege.
 • e) Urmarea produsă – evidențierea faptului că încălcarea constatată a afectat relațiile comerciale dintre furnizori și cumpărători în cadrul lanțului de aprovizionare ce vizează produsele agricole și/sau alimentare, atingerea adusă intereselor financiare sau de altă natură ale întreprinderii afectate, precum și, dacă este cazul, existența altor efecte constatate în sectorul economic de interes.
 • f) Circumstanțele personale ale contravenientului – pot fi avute în vedere, spre exemplu, dimensiunea întreprinderilor implicate, în sensul stabilirii categoriei din care acestea fac parte (întreprindere mică sau mijlocie, mare) sau, acolo unde este posibil, a cotei de piață a acestora.

Sancțiuni în funcție de gravitate

În funcție de gravitate, contravențiile sancționate în conformitate cu art. 10 alin. (2) din Lege se împart în 3 categorii:

 • a) fapte de gravitate mică

Cuantumul aplicat în cazul sancțiunilor pentru încălcările a căror gravitate a fost stabilită ca fiind mică este stabilit între 250 000 de lei – 350 000 de lei.

 • b) fapte de gravitate medie

Cuantumul aplicat în cazul sancțiunilor pentru încălcările a căror gravitate a fost stabilită ca fiind medie este stabilit între 350 000 de lei – 500 000 de lei.

 • c) fapte de gravitate mare

Cuantumul aplicat în cazul sancțiunilor pentru încălcările a căror gravitate a fost stabilită ca fiind mare este stabilit între 500 000 de lei – 600 000 de lei și chiar până la 1% din cifra de afaceri totală, realizată în anul financiar anterior.

Durata încălcărilor pentru contravențiile prevăzute în Lege trebuie să fie luată în considerare pentru a distinge între următoarele categorii:

a) încălcări de scurtă durată, mai puțin de 6 luni: nu se aplică niciun cuantum suplimentar;

b) încălcări de durată medie, de la 6 luni la 1 an: creștere de până la 25% din cuantumul determinat de gravitatea faptei;

c) încălcări de lungă durată, mai mult de 1 an: creștere a cuantumului amenzii cu până la 0,5 % pentru fiecare lună de participare la încălcare, din cuantumul determinat pentru gravitatea faptei.

Adaptarea nivelului de bază

La individualizarea amenzilor, Consiliul Concurenței ia în considerare toate circumstanțele cazului care pot conduce la o majorare sau la o diminuare a nivelului de bază.

Nivelul de bază poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins între 5% şi 10% pentru fiecare circumstanță agravantă ori atenuantă reținută.

În cazul în care, în evaluarea cazului, se constată existența altor sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor legii, aplicate în ultimii 3 ani anteriori săvârșirii contravenției, nivelul de bază va fi majorat cu 10%, corespunzător fiecărei sancțiuni anterioare aplicate de către Consiliul Concurenței.

Nivelul de bază poate fi majorat atunci când Consiliul Concurenței constată că există circumstanțe agravante, precum:

 • a) existența unei antecedențe contravenționale;
 • b) continuarea încălcării după declanșarea procedurii de cercetare aprofundată de către Consiliul Concurenței;
 • c) alte împrejurări de natura celor de mai sus, care atribuie faptei un caracter grav.

Circumstanțe atenuante

Nivelul de bază al amenzii se poate reduce atunci când Consiliul Concurenței constată că există circumstanțe atenuante, precum:

a) întreprinderea implicată furnizează dovezi că a pus capăt încălcării imediat ce a luat cunoștință de intervenția autorității de concurență prin orice acțiune întreprinsă de aceasta în scopul unei analize preliminare sau a cercetării aprofundate ce vizează posibila încălcare a legii;

b) întreprinderea implicată a colaborat în mod efectiv și pe deplin cu Consiliul Concurenței dincolo de obligația sa legală de a coopera;

c) întreprinderea implicată ia măsuri de remediere a afectării produse ca urmare a practicii comerciale neloiale analizate;

d) alte împrejurări de natura celor de mai sus.

Reducerea aplicată poate fi între 1 și 15% din cuantumul sancțiunii.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe