Companiile din domeniul producției materialelor de construcții pot beneficia de ajutoare de stat de până la 50 de milioane de euro, în cadrul unui program național ce se întinde pe o perioadă de patru ani. Valoarea totală este de 596 milioane de euro. 

Lansat de Ministerul Economiei și publicat în Monitorul Oficial, programul urmărește:

a) reducerea deficitului comercial provenit din importul de materiale de construcții;

b) stimularea investițiilor în județele mai puțin dezvoltate;

c) creșterea producției interne de produse și materiale de construcții.

Sunt finanțate atât echipamente noi cât și second-hand, în cazul IMM-urilor.

Valoarea maximă a ajutorului de stat

Ajutorul de stat regional nerambursabil acordat în baza prezentei scheme este de maximum 50 milioane de euro, dar nu mai mult de 75%, până în 2027 pentru investiții inițiale,

Beneficiarii ajutorului de stat regional nerambursabil în cadrul Programului trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile totale ale proiectului de investiție, din resurse proprii, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Tipuri de investiții finanțate

Investițiile realizate de beneficiari în cadrul Programului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să fie considerate investiții inițiale, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice;

b) să își demonstreze eficiența economică raportat la obiectivele schemei de ajutor de stat și viabilitatea pe perioada implementării investiției, respectiv 5 ani de la data finalizării acesteia în cazul întreprinderilor mari și 3 ani în cazul IMM-urilor;

c) să îndeplinească indicatorii cantitativi și calitativi stabiliți prin Ghidul solicitantului aprobat prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;

d) să fie realizate în domeniile de activitate eligibile.

Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoarele/domeniile eligibile, cât și în alte sectoare/domenii poate beneficia de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități.

Ce se finanțează

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziționării, după caz, de active corporale și necorporale.

Activele corporale și necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

a) să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiției pentru care s-a solicitat finanțarea;

b) să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat și să rămână asociate investiției pentru care s-a acordat finanțarea pe o perioadă de minimum 5 ani de la data finalizării acesteia în cazul întreprinderilor mari si 3 ani în cazul IMM-urilor;

c) să fie achiziționate în condiții de piață.

Activele corporale și necorporale achiziționate trebuie să fie noi, cu excepția celor pentru IMM-uri. Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare în următoarele situații:

a) în cazul terenurilor și clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puțin timp de 5 ani de la data preconizată de finalizare a investiției pentru întreprinderile mari și cel puțin timp de 3 ani în cazul IMM-urilor;

b) în cazul închirierii de instalații sau de utilaje, contractul trebuie să fie unul de leasing financiar și trebuie să conțină obligația ca beneficiarul ajutorului de stat să achiziționeze activul la data la care expiră contractul.

Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul de stat;

b) trebuie să fie amortizabile;

c) trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul;

d) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor de stat și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul de stat pe o perioadă de minimum 5 ani sau de 3 ani în cazul IMM-urilor.

Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale. Pentru IMM-uri, costurile activelor necorporale sunt eligibile 100%.

Investiția trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.

Întreprinderea solicitantă confirmă că în cei 2 ani anteriori datei cererii de ajutor de stat nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul de stat și oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul de stat.

Profilul firmei eligibile

Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii pentru finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;

b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat;

c) au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100 mii lei;

d) nu aparțin unor acționari/asociați care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere.

Întreprinderile nou-înființate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei, dacă îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

a) au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100 mii lei.

Valoarea ajutorului de stat poate fi majorată cu 5—10 procente dacă investiția este localizată în mediul rural sau în unul din ultimele 10 județe după PIB/locuitor.

Bugetul Programului și numărul de beneficiari 

Programul aprobat este multianual, respectiv pentru perioada 2023—2026, și este gestionat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Acordarea ajutoarelor de stat se realizează cu încadrarea în creditele de angajament pentru perioada 2023—2026 și creditele bugetare pentru perioada 2024—2029, aprobate prin legile bugetare anuale, prin bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Suma alocată Programului este echivalentul în lei al sumei de 596 milioane euro.

Suma alocată pentru anul 2023 este echivalentul în lei al sumei de 149 milioane euro, astfel pentru anul curent sunt necesare doar credite de angajament.

Virarea efectivă a ajutorului de stat se realizează prin rambursarea cheltuielilor efectuate de către beneficiar în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă.

Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 30.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe