Ministerul Afacerilor Interne a lansat în consultare publică Ordinul prin care sunt stabilite regulile de eligibilitate și de utilizare aferente fondurilor europene dedicate Afacerilor interne pentru perioada 2021 – 2027.

Elaborate prin Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, este vorba de acțiunile finanțate din FAMI, IMFV, respectiv FSI, care vizează:

 • Programul Național 2021-2027 Azil, migrație și integrare,
 • Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize,
 • Programul Național 2021-2027 Securitate internă.

Beneficiari eligibili

Conform Ordinului MAI, sunt beneficiari eligibili pentru finanțare din programele naționale Afaceri Interne, entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) sunt instituții publice din România, asociații/fundații cu personalitate juridică constituite în România, instituții de învățământ/cercetare autorizate în România sau organizații internaționale;
 • b) au competențe și atribuții legale sau obiective și scopuri statutare relevante pentru obiectivele fondurilor europene dedicate;
 • c) au capacitatea operațională și financiară necesară pentru implementarea proiectului;
 • d) în cazul beneficiarilor privați, nu au obligații fiscale restante la bugetul general consolidat și nu fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori nu se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, conform legislației aplicabile.

Sunt eligibile însă și „entitățile relevante pentru obiectivele fondurilor, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat terț, numai în calitate de cobeneficiar, în parteneriat cu o entitate care este beneficiar eligibil”.

Proiecte eligibile

Sunt eligibile pentru finanțare din unul dintre programele naționale Afaceri Interne, proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) contribuie la realizarea obiectivului de politică al Fondului, se încadrează în domeniul de aplicare al Fondului și într-unul dintre tipurile de intervenție aferente Fondului;
 • b) au o contribuție efectivă la îndeplinirea unui singur obiectiv specific al programului național;
 • c) asigură implementarea unei măsuri de punere în aplicare, acțiuni eligibile sau domeniu de intervenție aferente programului național;
 • d) sunt compatibile cu acțiunile, politicile și prioritățile relevante ale UE și cu sprijinul cordat în cadrul altor instrumente ale UE;
 • e) respectă limitele/plafoanele stabilite în Ghidul specific apelului;
 • f) obțin un punctaj în etapa de evaluare cel puțin egal cu punctajul aferent pragului de calitate menționat în ghidul specific apelului;
 • g) includ costuri rezonabile, respectiv prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor;
 • h) nu au fost finalizate fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul programului, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plățile aferente;
 • i) nu fac în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei Europene cu privire la o procedură de infringement care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea proiectului propus;
 • j) în cazul proiectelor care intră în domeniul de aplicare a unei condiții favorizante, sunt compatibile cu strategiile și documentele de planificare relevante stabilite pentru îndeplinirea respectivei condiții favorizante.

Costuri eligibile

Costurile eligibile pentru finanțare din proiect pot fi directe sau indirecte:

 • a) costurile eligibile directe reprezintă cheltuielile efectuate pentru obținerea rezultatelor proiectului, care contribuie direct și concret la îndeplinirea indicatorilor de realizare sau a indicatorilor de rezultat ai proiectului, după caz;
 • b) costurile eligibile indirecte reprezintă cheltuielile administrative efectuate pentru funcționarea de ansamblu a proiectului, care contribuie indirect/tangențial la realizarea indicatorilor proiectului. 

Sunt eligibile pentru finanțare din programele naționale Afaceri Interne, pe baza costului real, cheltuielile care îndeplinesc cumulativ următoarele reguli generale:

 • a) sunt necesare și sunt utilizate pentru implementarea proiectului, respectiv contribuie clar și direct la atingerea obiectivelor și scopului proiectului, la obținerea rezultatelor și indicatorilor aferenți proiectului;
 • b) sunt efectuate în conformitate cu legislația aplicabilă, în special privind achizițiile, obligațiile fiscale și sociale aplicabile, protecția mediului, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, evitarea conflictului de interese, egalitatea de șanse și prevenirea discriminării, protecția datelor cu caracter personal;
 • c) sunt rezonabile, respectiv respectă cel mai bun raport cost-beneficiu și principiul bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economicitatea și eficiența, în funcție de rezultatele obținute și obiectivele îndeplinite;
 • d) sunt suportate (efectuate) și plătite de către beneficiar și cobeneficiar, după caz, în perioada de eligibilitate stabilită prin contractul/decizia de finanțare;
 • e) sunt identificabile și verificabile, respectiv sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului sau cobeneficiarului, după caz, în conformitate cu practicile și normele contabile aplicabile;
 • f) sunt fundamentate prin documentele justificative tehnice și financiare obligatorii pentru asigurarea pistei de audit;
 • g) respectă toate prevederile contractului/deciziei de finanțare, precum și instrucțiunile AM;
 • h) respectă cerințele și obligațiile stabilite prin ghidul de vizibilitate și comunicare;
 • i) sunt efectuate cu respectarea cerințelor, termenelor și condițiilor stabilite prin ghidul general și ghidul specific aferente apelului;
 • j) sunt prevăzute în bugetul estimat al proiectului, se încadrează în linia de cost estimat, și respectă regulile de eligibilitate specifice fiecărei categorii de costuri.

Modalități de finanțare, forme de granturi

Contribuția financiară nerambursabilă poate fi acordată beneficiarilor prin următoarele modalități:

a) finanțarea costului real, respectiv rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de un beneficiar și plătite pentru implementarea proiectului, a contribuțiilor în natură și a amortizării;

b) finanțarea simplificată, respectiv:

 • i) costuri unitare;
 • ii) sume forfetare;
 • iii) rate forfetare;
 • iv) o combinație între pct. i)-iii), cu condiția ca fiecare formă să acopere categorii diferite de costuri;
 • v) finanțare nelegată de costuri, cu condiția ca astfel de granturi să fie acoperite printr-o rambursare a contribuției UE.

Pentru proiectele care au un cost total eligibil mai mic de 200.000 EUR, contribuția financiară nerambursabilă va fi acordată beneficiarului sub forma costurilor unitare, a sumelor forfetare sau a ratelor forfetare. Atunci când se utilizează finanțarea la rate forfetare, numai categoriile de costuri cărora li se aplică rata forfetară pot fi rambursate pe baza costului real. 

Perioada de eligibilitate

Perioada de eligibilitate este perioada în care proiectul trebuie implementat integral, respectiv toate activitățile trebuie finalizate, toate cheltuielile trebuie efectuate (suportate) și plătite de către beneficiar/cobeneficiar pentru a fi eligibile pentru o contribuție din Fonduri.

Perioada de eligibilitate se stabilește prin contractele/deciziile de finanțare și este între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2029.

Cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din Fonduri dacă au fost suportate și plătite de un beneficiar/cobeneficiar pentru implementarea proiectului în perioada de eligibilitate stabilită prin contractul/decizia de finanțare a proiectului.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe