• Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), parte a Guvernului României, a modificat condițiile de acordare a ajutorului de minimis pentru perfecționarea și recalificarea angajaților. Se modifică atât suma maximă acordată cât și situațiile în care ajutorul nu se acordă.

Modificările sunt de substanță, implicând nu mai puțin de zece articole, și vizează printre altele, atât schimbarea valorii maxime a ajutorului de minimis ce poate fi acordat per întreprindere, cât și condițiile de neacordare a ajutorului de minimis.

Totodată, intervin modificări în cazul declarațiilor ce trebuie depuse de beneficiari. Alte modificări au intervenit ca urmare a apariției unor noi reglementări la nivel european ce privesc acordarea ajutoarelor de minimis.

Schema de ajutor de minimis pentru „Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți” a fost aprobată inițial prin Ordinul ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 20.953/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 2 august 2022, cu modificările ulterioare. Programul a fost modificat din nou joi printr-un ordin emis de ministrul de resort și publicat tot joi, 9 mai, în Monitorul Oficial.

Iată mai jos, punct cu punct, toate modificările publicate joi în Monitorul Oficial.

Este aplicat ajutorul de minimis conform normelor europene din 2023

Articolele 2 și 6 din vechiul ordin se modifică pentru a include noile reglementări în vigoare la nivel European privind ajutoarele de minimis, respectiv Regulamentul (UE) 2.831/2023 al Comisiei din 13 decembrie 2023

La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) 2.831/2023 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2.831/2023.
(3) Prezenta schemă de ajutor de minimis este exceptată de la obligația de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2.831/2023.”

La articolul 6, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
„e) Regulamentul (UE) nr. 2.831/2023 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;”.

A fost crescut pragul maxim al finanțărilor de la 200.000 la 300.000

Articolul 7 se modifică deoarece se schimbă valoarea ajutorului de minimis

La articolul 7, punctele 1, 5 și subpunctele (i) și (ii) ale punctului 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„1. ajutor de minimis — ajutorul acordat conform Regulamentului (UE) nr. 2.831/2023, a cărui valoare, per întreprindere unică, nu trebuie să depășească 300.000 de euro în nicio perioadă de trei ani calendaristici (cu evaluare continuă)”;
„5. întreprindere unică — în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr 2.831/2023”;
„(i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, «societate cu răspundere limitată» se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar «capital social» include, dacă este cazul, orice capital suplimentar”.
„(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, «o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății» se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE”.

În ce constă modificarea  – În varianta anterioară a ordinului, articolul 7, punctul 1 avea următorul cuprins: „ajutor de minimis – ajutorul acordat conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, a cărui valoare, per întreprindere unică, pe trei ani fiscali consecutivi, nu depăşeşte 200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost”.

S-au modificat și condițiile

Se schimbă prederile referitoare la condițiile în care nu se acordă sprijin (art. 9)

La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Nu se acordă sprijin în următoarele cazuri”:
„a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse pescărești și de acvacultură”;
„b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfășoară activități de prelucrare și comercializare a produselor pescărești și de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza prețului sau a cantității de produse achiziționate sau introduse pe piață”;
„c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole”;
„d) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri”:
„(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduce pe piață de întreprinderile respective”;
„(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari”;
e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate”;
„f) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.”În ce constă modificarea – La articolul 9, alineatul (2), prin punctele a) și b) se clarifică faptul că nu se acordă sprijin ajutoarelor acordate întreprinderilor cu activitate în domeniul producției, prelucrării și comercializării produselor pescărești și de acvacultură.

În varianta anterioară a ordinului exista un singur punct referitor la aceste societăți comerciale: a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354/28.12.2013”.

Verificarea beneficiarilor

Noua valoare a ajutorului de minimis va fi reflectată și în articolul 10, referitor la verificarea beneficiarilor

La articolul 10, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) Subadministratorul prezentei scheme de ajutor de minimis va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, inclusiv în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS), în baza declarației pe propria răspundere a solicitantului, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate respectivei întreprinderi unice nu trebuie să depășească 300.000 de euro în nicio perioadă de 3 ani calendaristici (cu evaluare continuă) echivalent în lei și că se respectă toate condițiile din Regulamentul (UE) nr. 2.831/2023.
(5) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani calendaristici (cu evaluare continuă), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depășește pragul de 300.000 de euro, solicitantul poate beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis doar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon”.

Actualizarea declarațiilor depuse de IMM-uri

La articolul 11, punctul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
„13. depune următoarele documente (anexe la ghidul solicitantului ce va avea ca bază prezenta schemă) în cadrul apelului derulat de subadministrator:
solicitare de sprijin pentru îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini sau recalificarea angajaților proprii;

  • declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii;
  • declarație privind eligibilitatea societății în vederea acordării ajutorului de minimis;
  • declarație cu privire la evitarea dublei finanțări;
  • declarație privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în decursul ultimilor 3 ani calendaristici (evaluați în mod continuu), indiferent de sursa de finanțare (fonduri naționale sau fonduri europene);
  • declarație privind alte ajutoare primite de solicitant pentru aceleași costuri eligibile pentru care solicită finanțare în temeiul prezentei scheme.”

În ce constă modificarea: În varianta anterioară a ordinului, declarația privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică viza anul fiscal în curs și cei doi ani fiscali anteriori: – declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în cursul anului fiscal în care i se acordă ajutorul de minimis în temeiul prezentei scheme, precum şi al celor 2 ani fiscali anteriori (fie din fonduri naţionale, fie din fonduri europene)”

La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.

Articolul 17 se modifică pentru a include noile reglementări în vigoare la nivel European privind ajutoarele de minimis, respectiv Regulamentul (UE) 2.831/2023 al Comisiei din 13 decembrie 2023

La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 17. — (1) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/2.832 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate în condițiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului prevăzut la art. 7 pct. 1 din prezenta schemă.”

Plățile vor fi înregistrate în RegAS în maximum 10 zile

La articolul 20, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 20. — (1) Furnizorul ajutorului de minimis are obligația, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele și informațiile referitoare la prezenta procedură de minimis într-un termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia”.
„(2) Furnizorul schemei de ajutor are obligația de a înregistra în RegAS contractele de finanțare, actele de acordare sau obligațiile de rambursare a ajutorului în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării/emiterii lor, iar plățile  realizate în cadrul contractelor de finanțare se vor introduce în RegAS în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data efectuării lor.”

Ce se modifică: Plățile realizate în cadrul contractelor de finanțare se vor introduce în RegAS la maximum 10 zile după ce au fost efectuate. În varianta anterioară a ordinului, plățile erau înregistrare în RegAS în termen de 7 zile de la efectuare: Actele prin care se acordă ajutorul, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutorului şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei proceduri, se vor încărca în RegAS în termen de maximum 7 (şapte) zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

Articolul 24 se modifică pentru a include noile reglementări în vigoare la nivel European privind ajutoarele de minimis, respectiv Regulamentul (UE) 2.831/2023 al Comisiei din 13 decembrie 2023

Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 24. — Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul furnizorului https://www.mcid.gov.ro. În cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi finanțare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis și este selectat pentru finanțare în urma procesului de evaluare, furnizorul/administratorul/subadministratorul comunică în scris beneficiarului de ajutor de minimis cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat și caracterul acestuia, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 2.831/2023.”

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe