OUG 92/2020 instituie măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei determinate de pandemie.

 

Prevederile Art. I din OUG 92/2020

„(1) Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajaţi au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, precum şi angajatorii ai căror angajaţi au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au beneficiat de prevederile art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, în perioada stării de urgenţă sau alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părţi din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare.

 

(2) Angajatorii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepţia lucrătorilor sezonieri.

 

(3) Prevederile alin. (1) se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgenţă sau de alertă şi au beneficiat fie de indemnizaţiile prevăzute de art. XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, fie de prevederile art. 53 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(4) Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puţin unul se află sub incidenţa restricţiilor stabilite prin acte ale autorităţilor competente optează fie pentru aplicarea prevederilor alin. (1), fie pentru aplicarea art. X din prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

(5) De prevederile alin. (1) beneficiază şi persoanele care au convenţii individuale de muncă încheiate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare.

 

(6) Obligaţia prevăzută la alin. (2) nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului”.

 

Prevederile Art. II din OUG 92/2020

„(1) Sumele prevăzute la art. I alin. (1) se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în limita bugetului aprobat.

 

(2) În vederea decontării sumelor prevăzute la art. I alin. (1), angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaţilor care beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

(3) Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (2)

 

(4) Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumelor prevăzute la art. I alin. (1) se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

 

(5) Plata sumelor prevăzute la art. I alin. (1) se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit, după verificarea de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (4)”.

 

Prevederile Art. III din OUG 92/2020

„(1) Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, sau a stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

 

(2) Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

 

(3) Angajatorii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni prevăzut la alin. (2).

 

(4) Sumele prevăzute la alin. (1) şi (2) se acordă pentru plata salariului proporţional cu timpul efectiv lucrat de salariat şi nu se cumulează, pentru acelaşi angajat, cu subvenţiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti contracte sau convenţii în temeiul art. 80, 85 şi 934 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică şi în cazul încadrării în muncă a cetăţenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere”.

 

Prevederile Art. IV din OUG 92/2020

„Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale salariaţilor anterior termenelor prevăzute la art. I alin. (2) şi art. III alin. (3) sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) şi e) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

 

Prevederile Art. V din OUG 92/2020

„(1) Nu beneficiază de sumele prevăzute la art. I alin. (1) următorii angajatori:

 

a) instituţii şi autorităţi publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 

(2) Sumele prevăzute la art. I alin. (1) nu se cumulează cu subvenţiile care se acordă în cazul angajaţilor pentru care angajatorii au încheiat cu agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti contracte sau convenţii în baza art. 80, 85 şi 934 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare”.

 

Prevederile Art. VI din OUG 92/2020

Nu beneficiază de sumele prevăzute la art. III alin. (1) şi (2) următorii angajatori:

 

a) instituţii şi autorităţi publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”.

 

Prevederile Art. VII din OUG 92/2020

„(1) Sumele prevăzute la art. III alin. (1) şi (2) se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la cererea angajatorilor, depusă, prin mijloace electronice, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora aceştia îşi au sediul social.

 

(2) Procedura de acordare a sumelor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

 

Prevederile Art. VIII din OUG 92/2020

„Cheltuielile efectuate din bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. I alin. (1) şi art. III alin. (1) şi (2) se suportă din fonduri europene, în limita sumelor alocate şi în conformitate cu prevederile şi regulile aplicabile de acordare a finanţării, prin Ministerul Fondurilor Europene”.

 

Prevederile Art. IX din OUG 92/2020

„În aplicarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 se va emite un ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale”.

 

Prevederile Art. X din OUG 92/2020

Prin art. X din O.U.G. nr. 92/2020 se modifică art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 70/2020.

 

Art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 70/2020

Vechea reglementare

„(1) Acordarea indemnizațiilor prevăzute de art. XI și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește și pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență și 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după aceasta dată doar în domeniile în care se vor menține restricțiile”.

 

Noua reglementare

„(1) Acordarea indemnizaţiilor prevăzute la art. XI şi art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, pentru toate domeniile de activitate în care se menţin restricţii în condiţiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se prelungeşte şi după data de 31 mai 2020, până la ridicarea acestor restricţii”.

 

Prevederile Art. XI din OUG 92/2020

Prin art. XI din O.U.G. nr. 92/2020 se modifică art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 12 alin. (3) din Legea nr. 215/1997. 

 

Art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/1997

Vechea reglementare

„(1) Casa Socială a Constructorilor are ca obiect de activitate următoarele activități: (…) b) asigurarea protecției salariaților din activitatea de construcții și de producere a materialelor de construcții în perioada întreruperii activității datorită stării de urgență decretate la nivel național”.

Noua reglementare

„(1) Casa Socială a Constructorilor are ca obiect de activitate următoarele activități: (…) b) asigurarea protecţiei salariaţilor din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii în perioada întreruperii activităţii datorită stării de urgenţă decretate şi a stării de alertă instituite la nivel naţional”.

 

Art. 12 alin. (3) din Legea nr. 215/1997

Vechea reglementare

„(3) Perioada de acordare a indemnizației de protecție socială se extinde de drept cu durata aplicării măsurilor dispuse prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României”.

 

Noua reglementare

„(3) Perioada de acordare a indemnizaţiei de protecţie socială se extinde de drept cu durata aplicării măsurilor dispuse pe perioada stării de urgenţă decretate şi a stării de alertă instituite la nivel naţional”.

 

Articol publicat de Universul Juridic.

 

Dacă ți se par utile informațiile de pe blogul Termene și vrei să afli când publicăm un nou articol, te poți abona la newsletterul nostru săptămânal.

Vreau să primesc newsletterul

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe