• În Monitorul Oficial 409 din 2004 a fost publicată o ordonanță de guvern adoptată de Executiv în această săptămână prin care se stabilesc noi reguli de înregistrare a operațiunilor de nontransport de pe teritoriul României.

Executivul a decis în ultima zi din aprilie să adopte o ordonanță de guvern prin care se schimbă parțial metodologia de înregistrare a activităților de nontransport. Noile reguli vin pentru a facilita înregistrarea acestor operațiuni în sistemul informatic e-Transport, dar și pentru a elimina posibile fapte de evaziune care pot însoți astfel de operațiuni.

Nonstransportul este operațiunea de transport a unor bunuri care nu înseamnă și plata la livrare pentru operațiunile intracomunitare, asta pentru că plata a fost realizată în statul emitent sau în altă țară. Nontransferul poate fi și fără tranzacție privind livrarea de bunuri. Spre exemplu atunci când sunt transportate echipamente pentru târguri sau produse de prezentare.

Pentru că astfel de operațiuni să fie înregistrate mai ușor în sistemul informatic și pentru a elimina riscul ca pe lângă bunurile dintr-un nontransfer să fie transportate și produse supuse unei tranzacții comerciale neautorizate noul act legislativ completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport. Totodată se abrogă art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 11 aprilie 2022, aprobată prin Legea nr. 375/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Cum este completată OUG nr. 41/2022

În ordonanța de guvern publicată în Monitorul Oficial 409 din 2024 sunt modificate sau completate articolele 8,13 și 16 din OUG nr. 41/2022.

Modificările legislative sunt aduse de Guvernul României „ținând cont de caracterul operativ al normei legale ce acționează pentru eliminarea riscurilor fiscale produse prin neînregistrarea în evidențele contabile a bunurilor transportate”, se precizează în ordonanța de guvern aprobată în această săptămână.

Articolul 8, completat

după litera d) se introduc patru noi litere, lit. e)—h), cu următorul cuprins:

 • e) prestatorului de servicii din România, în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în statul partenerului comercial;
 • f) beneficiarului din România, în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile expediate din România pentru prestarea de servicii într-un stat membru al Uniunii Europene, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în România;
 • g) clientului din România, în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României, cât și pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după sosire, către altă persoană impozabilă din România sau în cazul în care bunurile respective sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau transportate inițial;
 • h) furnizorului din România, în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile atât pentru bunurile expediate din România, cât și în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România.

Articolul 13, completat și acesta

La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:
„Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a), în ceea ce privește nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2), sancțiunea complementară a confiscării nu se aplică în cazul constatărilor rezultate din verificări ulterioare încheierii transportului rutier de bunuri, când acestea au fost înregistrate în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor contabile, precum și în contabilitatea utilizatorilor, după caz, în perioada la care se referă operațiunile respective”.

La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:
„Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a), în ceea ce privește nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) și (3), sancțiunea complementară a confiscării nu se aplică în cazul constatărilor rezultate din verificări ulterioare încheierii transportului rutier de bunuri, când acestea au fost înregistrate în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor contabile, precum și în contabilitatea utilizatorilor, după caz, în perioada la care se referă operațiunile respective.”.

Fosta formă a articolul 13

Articolul 13

(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

a) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2)art. 11 alin. (2) și (4);

b) declararea în Sistemul RO e-Transport a unor cantități diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri;

c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2)art. 11 alin. (3) și art. 12;

d) nerespectarea de către conducătorul vehiculului de transport a prevederilor art. 10.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se sancționează cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice, precum și confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.

(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c) se sancționează cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice.(4) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. d) se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Articolul 16 a fost modificat

Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 16. — Fac excepție de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență următoarele transporturi:
a) transporturile de bunuri destinate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, precum și organizațiilor internaționale, forțelor armate ale statelor membre NATO, Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat
acorduri în domeniu sau ca urmare a executării contractelor clasificate potrivit legii sau a executării contractelor de achiziție publică ce necesită impunerea, potrivit dispozițiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului;

b) transportul produselor accizabile care circulă în regim suspensiv de accize sau cu accize plătite în statul membru de expediție, potrivit titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin utilizarea sistemului de control al mișcărilor cu produse accizabile, denumit EMCS, pentru emiterea documentului administrativ electronic e-DA sau a documentului administrativ electronic simplificat e-DAS;

c) transportul bunurilor de către prestatorii de servicii poștale în colete poștale, definite conform prevederilor art. 2 pct. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare.” Art. III. — La articolul LXXV din Ordonanța de urgență a. Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1139 din 15 decembrie 2023, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. LXXV. — (1) Prevederile art. LXXIV pct. 21 intră în vigoare la data de 1 iulie 2024 și se aplică pentru faptele săvârșite și constatate începând cu această dată”.

Nontransferul: definiții și exemple

Nontransferuri care presupun o tranzactie privind livrarea de bunuri, conform materialelor informative ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală:

Nontransferuri care presupun o tranzacție privind livrarea bunurilor – sunt situațiile în care bunurile sunt vândute și transportate dintr-un stat membru în alt stat membru, dar, datorită regulilor de stabilire a locului livrării, acestora nu li se aplică regula de bază a bunurilor transportate și în consecință aceste livrări nu sunt tratate drept livrari intracomunitare de bunuri sau achizitii intracomunitare de bunuri.

Exemple:

 • livrarea bunului realizată de persoana impozabilă pe teritoriul statului membru de destinație a bunului expediat sau transportat – vânzarea la distanță;
 • livrarea bunului realizată de persoana impozabilă pe teritoriul statului membru de destinație a bunului expediat sau transportat – livrările cu instalare sau asamblare, efectuate de către furnizor sau în numele acestuia;
 • livrarea bunului realizată de persoana impozabilă la bordul navelor, aeronavelor sau trenurilor, pe parcursul transportului de persoane efectuat în teritoriul Uniunii Europene;
 • livrarea bunului realizată de persoana impozabilă, în condițiile livrăriii intracomunitare scutite, scutirilor pentru livrările la export și al scutirilor pentru livrările destinate navelor, aeronavelor, misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, precum și organizațiilor internaționale și forțelor NATO;
 • livrarea de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Uniunii Europene sau prin orice rețea conectată la un astfel de sistem, livrarea de electricitate, livrarea de energie termică sau agent frigorific prin intermediul rețelelor de încălzire sau de răcire;

Nontransferuri fără tranzactie privind livrarea de bunuri

Nontransferuri fără tranzacții privind bunurile transportate/expediate – reprezintă transportul de bunuri dintr-un stat membru în alt stat membru, în scopul prestării de servicii cu bunurile respective, dar cu condiția ca bunurile să se întoarcă în statul membru din care a început transportul; bunurile nu fac obiectul unei vânzari.

Exemple:

 • prestarea de servicii în beneficiul persoanei impozabile, care implică evaluarea bunurilor mobile corporale sau lucrări asupra bunurilor mobile corporale efectuate în statul membru în care se termină expedierea ori transportul bunului, cu condiția ca bunurile, după prelucrare, să fie reexpediate persoanei impozabile din România de la care fuseseră expediate sau transportate inițial;
 • utilizarea temporară a bunului respectiv pe teritoriul statului membru de destinație a bunului expediat sau transportat, în scopul prestării de servicii în statul membru de destinație, de către persoana impozabilă stabilită în România;
 • utilizarea temporară a bunului respectiv, pentru o perioadă care nu depășește 24 de luni, pe teritoriul unui alt stat membru, în condițiile în care importul aceluiași bun dintr-un stat terț, în vederea utilizării temporare, ar beneficia de regimul vamal de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import.
Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe