Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va trece printr-un amplu proces de reformă, ce-și propune atât digitalizarea instituției, pentru o mai bună colectare, cât și „schimbarea paradigmei relației stat-contribuabili”.

„Pe termen mediu și lung, Guvernul are în vedere transformarea ANAF într-o instituție inovativă și capabilă să răspundă provocărilor mediului extern, care să ofere servicii noi și adaptate diferitelor categorii de contribuabili”, se arată în noul Program de Guvernare al Executivului condus de noul prim – ministru, Marcel Ciolacu.

Obiective specifice ale reformării ANAF

„Reforma ANAF și schimbarea paradigmei relației stat-contribuabili sunt obiectivele principale”, mai arată Programul de Guvernare.

Conform documentului, va fi accelerată digitalizarea ANAF și astfel va crește baza de colectare și va fi prevenită evaziunea fiscală.

În acest sens, vor fi implementate o serie de proiecte de digitalizare care se vor finanța din fonduri nerambursabile:

 • Modernizarea soluției de arhivare electronică a Ministerului Finanțelor.
 • Obținerea de servicii electronice extinse prin portalul ANAF.
 • Proiect pentru asigurarea serviciilor fiscale eficiente pentru administrație și cetățeni.
 • Proiectul Big Data, ce vizează dezvoltarea unei Platforme de Big Data destinate integrării și valorificării operaționale și analitice a volumelor de date de interes pentru Ministerul Finanțelor/ ANAF, cu orizont de implementare de minimum 36 de luni.

De asemenea, vor fi implementate o serie de proiecte de digitalizare cu finanțare de la bugetul de stat:

 • Asigurarea funcționării și disponibilității sistemului informatic.
 • Creșterea performanței specialiștilor IT.
 • Retehnologizarea și extinderea platformelor hardware și software pentru interfața cu cetățenii (pregătire documentație achiziție și estimări bugetare).
 • Asigurarea funcționării, continuității și disponibilității sistemului integrat vamal, ce înseamnă operaționalizarea conceptului de vamă electronică până la sfârșitul anului 2023.

Țintele reformării ANAF 

Proiectele au ca scop atingerea următoarelor obiective:

Crearea unei relații de parteneriat cu contribuabilii pentru serviciile prestate, prin:

o Dezvoltarea și extinderea de servicii simple și accesibile pentru contribuabili;

o Simplificarea procedurilor de administrare fiscală pentru susținerea conformării voluntare la declararea obligațiilor fiscale prin:

▪ Reducerea și simplificarea numărului de formulare și declarații;

▪ Introducerea formularelor precompletate;

▪ Depunerea electronică a tuturor formularelor și declarațiilor;

▪ Evaluarea permanentă a calității serviciilor fiscale din perspectiva contribuabililor;

▪ Acordarea de asistență din inițiativa organelor fiscale pe teme ce decurg din constatări ale organelor de control din cadrul ANAF.

Diferențieri bun – platnici / rău – platnici

o Sprijinirea conformării voluntare la plata obligațiilor fiscale prin:

▪ Acordarea de facilități fiscale la plata obligațiilor fiscale pentru bunii plătitori;

▪ Mediatizarea celor mai buni plătitori de impozite și taxe prin elaborarea „listei albe” ce cuprinde contribuabili care și-au declarat și achitat la scadență obligațiile fiscale de plată.

o Transformarea executării silite în proces investigativ;

o Extinderea mecanismului de aprobare a rambursării TVA cu control ulterior, cu o durată maximă de 30 de zile la plată, ce vizează reducerea semnificativă a perioadei de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune la rambursare, scopul fiind de introducere rapidă a sumelor în circuitul economic;

o Asigurarea unui tratament fiscal diferențiat în funcție de comportamentul fiscal al contribuabililor și aplicarea graduală a unor măsuri specifice de către organele fiscale:

▪ Notificarea contribuabililor cu privire la posibilele neregularități care ar putea conduce la stabilirea de diferențe de impozite și taxe;

▪ Medierea;

▪ Controlul inopinat;

▪ Inspecția fiscală parțială;

▪ Inspecția fiscală generală.

Principalele direcții în digitalizarea ANAF

Transformarea ANAF într-o instituție performantă și inteligentă cu soluții digitale integrate se va realiza prin:

 • Accelerarea procesului de digitalizare al ANAF, efectuarea de investiții în tehnologie și în dezvoltarea aplicațiilor utilizate;
 • Utilizarea eficientă a datelor și informațiilor și dezvoltarea de noi aplicații care să proceseze informația în timp real, inclusiv utilizarea analizelor de date și dezvoltarea de platforme adaptate, de tip Big Data, pentru eficientizarea activităților de management de risc automatizat, verificări și acțiuni automate;
 • Introducerea de soluții tehnologice având drept scop creșterea valorii adăugate a muncii angajaților, mai ales în zona de analiză, sinteză și raportare;
 • Informatizarea activităților de back office;

Accelerarea informatizării ANAF, pentru a crește gradul de colectare, va fi realizată prin:

 • Extinderea facilităților pentru plata impozitelor și a taxelor prin platforma Ghișeul.ro;
 • Asigurarea de la distanță a serviciului de asistență a contribuabililor și dezvoltarea Call- center-ului prin introducerea unui număr unic de telefon la nivel național;
 • Implementarea proiectului TRAFIC Control, pentru monitorizarea în timp real a transporturilor privind achizițiile și livrările intracomunitare de bunuri, precum și a celor aflate în tranzit;
 • Extinderea funcționalității și a accesului mult mai facil la Spațiul Privat Virtual, ce are ca obiectiv optimizarea și simplificarea serviciilor aferente obligațiilor fiscale și nefiscale și plății taxelor;
 • Modernizarea site-ului/portalului ANAF;
 • Implementarea proiectului SFERA ce vizează centralizarea bazelor de date locale și interconectarea acestei baze unice cu sistemele informatice ale instituțiilor statului care dețin și pot furniza informații utile în activitatea de colectare a impozitelor/taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat;

Schimbarea procedurilor la vamă

ANAf își propune implementarea procedurilor de vămuire simplificată prin introducerea conceptului de vamă electronică.

 • Dotarea punctelor vamale de la granița UE cu echipamente de control nondistructiv;
 • Dezvoltarea proiectelor pentru stimularea conformării voluntare pentru marii contribuabili și persoanele fizice;
 • Dezvoltarea proiectului privind infrastructura vamală ce vizează reabilitarea și modernizarea punctelor vamale de la granița externă a Uniunii Europene;
 • Extinderea implementării procedurilor vamale simplificate în vederea alinierii la media europeană de utilizare într-un procent de minim 65%;
 • Accelerarea gradului de absorbție a fondurilor europene;
 • Prevenirea și combaterea fraudei fiscale, 

ANAF își propune în acest sens:

 • o Dezvoltarea de proiecte-pilot de conformare voluntară pe sectoarele și categoriile de risc fiscal;
 • Combaterea eficientă a comportamentelor neconforme și a fraudei fiscale prin demararea acțiunilor complexe, țintite, la contribuabilii cu risc fiscal ridicat. Scopul acțiunilor îl reprezintă asigurarea unui mediu fiscal echitabil pentru toți contribuabilii și descurajarea concurenței neloiale;
 • Utilizarea unui nou model de estimare a decalajului fiscal privind TVA, dezvoltat pe sectoarele economice de activitate, de tip TOP-DOWN, pentru a asigura realizarea de acțiuni concentrate de prevenire și combatere a evaziunii în aceste sectoare. 

Mai multă transparență din partea ANAF

Eficientizarea și transparentizarea instituției se va face prin:

 • Dematerializarea fluxurilor de activitate curentă și tranziția spre un mediu de lucru predominant digital care să includă corespondența electronică, generalizarea utilizării semnăturii electronice și accesul de la distanță al bazelor de date;
 • Consolidarea colaborării și comunicării cu alte administrații fiscale, precum și cu organisme internaționale, pe ariile de interes și prioritățile comune existente la nivel internațional;
 • Implementarea unei politici de resurse umane axată pe dezvoltarea competențelor angajaților prin participarea la cursuri de pregătire profesională;
 • Administrarea tuturor persoanelor fizice nerezidente la nivelul administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți;
 • Redefinirea pachetelor de contribuabili, ca urmare a reevaluării criteriilor de selecție;
 • Simplificarea procesului decizional în interiorul agenției în scopul debirocratizării;
 • Optimizarea procesului de alocare și utilizare a resurselor în concordanță cu prioritățile strategice ale agenției;
 • Consolidarea mecanismului consultativ de colaborare cu mediul de afaceri și contribuabili pentru transparentizare și creșterea conformării fiscale;
 • Înființarea unei baze de date în care să fie disponibile rapoartele de inspecție fiscală împreună cu soluțiile date în urma contestațiilor depuse, precum și cu soluțiile instanțelor de judecată.
Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe