Ordinul ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 872/543/2020 (publicat în M.Of.nr. 435 din 22 mai 2020) modifică şi completează Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

 

Art. 20 alin. (4) din Normele de aplicare (modificat prin OCNAS nr. 543/2020)

Vechea reglementare:

În vechea reglementare, art. 20 alin. (4) se prezenta sub următoarea formă: „(4) Durata prevăzută la alin. (3) nu cuprinde şi zilele de concediu medical care se acordă potrivit art. 10 alin. (2), art. 78^1 alin. (7) lit. k), alin. (15) şi (16).”

 

Noua reglementare:

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut: „(4) Durata prevăzută la alin. (3) nu cuprinde şi zilele de concediu medical care se acordă potrivit art. 10 alin. (2), art. 78^1 alin. (7) lit. k), alin. (15) şi (16), precum şi art. 78^2 alin. (7) lit. k), alin. (14) şi (15).”

 

Cap. V din Normele de aplicare (introdus prin OCNAS nr. 543/2020)

Noua reglementare:

Potrivit noii reglementări, la cap. IV, după art. 78^1 se introduce un nou capitol, cap. V, care cuprinde art. 78^2, cu următorul cuprins: „CAPITOLUL V: Dispoziţii specifice privind certificatele de concediu medical acordate începând cu data de 15 mai 2020 în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

 

Art. 78^2

(1) Certificatele de concediu medical eliberate începând cu data de 15 mai 2020 se pot transmite de către medicii curanţi către persoanele asigurate şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

 

(2) Pentru eliberarea certificatelor de concediu medical prevăzute la alin. (1), adeverinţa prevăzută la art. 34 alin. (1) se poate elibera şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

 

(3) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (1), acordate de medici, alţii decât medicii de familie, se depun la plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzuţi la art. 36 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fără viza medicului de familie.

 

(4) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (1) se pot transmite de către persoanele beneficiare către plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzuţi la art. 36 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

 

(5) Pentru categoriile de persoane nominalizate la art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, cu modificările şi completările ulterioare, medicul de familie eliberează certificatul de concediu medical pentru carantină cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3) din acelaşi ordin, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină.

 

(6) Documentul care atestă ieşirea din starea de carantină a persoanei asigurate, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (5), necesar pentru eliberarea certificatelor de concediu medical, se poate solicita şi se poate transmite de către direcţiile de sănătate publică persoanelor aflate în această situaţie şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

 

(7) Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile, precum şi cele acordate pentru risc maternal se eliberează până la data de 30 iunie 2020 şi se plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, respectiv fără avizul medicului de medicina muncii.

 

(8) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (1), care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanţă potrivit alin. (4), constituie document justificativ de plată şi se depun de către persoanele prevăzute la art. 2 alin. (4) la casele de asigurări de sănătate, în condiţiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite angajaţilor proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical.

 

(9) Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) şi 2 (roz), se depun de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzuţi la art. 36 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data eliberării acestora.

 

(10) Certificatele de concediu medical, acordate de medici, alţii decât medicii de familie, eliberate până la data de 30 iunie 2020, se plătesc fără avizul medicului de familie.

 

(11) Prevederile alin. (4), (8) şi (9) sunt aplicabile şi certificatelor de concediu medical prevăzute la alin. (10).

 

(12) La externarea din spital a pacientului cu COVID-19, medicul curant eliberează certificatul de concediu medical atât pentru perioada internării, cât şi pentru durata externării, cu înscrierea codului de indemnizaţie corespunzător.

 

(13) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (12), în cazul în care la externarea din spital se impune continuarea îngrijirii pacientului, medicul curant stabileşte perioada necesară îngrijirii şi eliberează un nou certificat de concediu medical pentru perioada acordată la externare.

 

(14) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (13), dacă după expirarea concediului medical acordat la ieşirea din spital starea sănătăţii pacientului nu permite reluarea activităţii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeaşi afecţiune cu cel mult 14 zile.

 

(15) Pentru perioada cuprinsă între data de 15 mai 2020 şi data de 30 iunie 2020, dacă, după expirarea concediului medical acordat la ieşirea din spital, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (14), starea sănătăţii pacientului nu permite reluarea activităţii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeaşi afecţiune, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.

 

(16) Începând cu data de 15 mai 2020, documentele prevăzute la art. 64 alin. (2), precum şi certificatele de concediu medical aferente solicitării se pot transmite către casele de asigurări de sănătate şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

 

(17) Începând cu data de 15 mai 2020, documentele necesare preluării în plată prevăzute la art. 75 alin. (3) se pot transmite de către persoanele interesate către casele de asigurări de sănătate şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

 

(18) În cererile de recuperare a sumelor prevăzute la art. 64 alin. (1) care se depun potrivit art. 64 alin. (2) de către instituţiile prevăzute la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială nu se cuprind sumele reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină instituţionalizată sau la o locaţie declarată sau prin izolare, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu virusul SARS-CoV-2, de care a beneficiat personalul propriu, începând cu veniturile aferente lunii martie 2020, şi care au fost suportate integral de către aceste instituţii.”

Articol publicat pe Universul Juridic.

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe