Loading the Amira Audio Citește articolul...

 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 aduce modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale. Modificările au intrat în vigoare la 14 mai 2020, cu câteva excepții pe care le vom marca mai jos.

 

I.Modificarea Codului fiscal

Principalele schimbări aduse Codului fiscal prin OUG nr. 69/2020 se referă la următoarele aspecte:

 

1. Impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii

1.1. Se poate acorda o bonificație de maxim 10% din impozitul pe venitul anual, începând cu anul 2021. Nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de acordare vor fi stabilite prin legea bugetului de stat, iar procedura de aplicare prin OMFP. (intrare în vigoare 01.01.2021)

 

1.2. Pentru persoanele care obțin venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală, se poate acorda bonificația de până la 10% din CAS datorată începând cu anul 2021. (intrare în vigoare 01.01.2021)

 

1.3. Angajatorii persoane juridice care datorează CASS pentru persoanele fizice care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă/raport de serviciu/statut special, pe perioada suspendării din funcție a acestora, au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate. Baza de calcul a CASS pentru aceste persoane fizice, pe perioada suspendării, o reprezintă salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.

 

CASS va fi calculată și plătită până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează. Aceste prevederi se aplică numai dacă persoanele fizice nu au realizat în cursul lunii venituri din salarii și asimilate. (intrare în vigoare 01.06.2020)

 

1.4. Pentru persoanele care obțin venituri din:

(i) activități independente,

(ii) drepturi de proprietate intelectuală,

(iii) cedarea folosinței bunurilor,

(iv) asocierea cu o persoană juridică,

(v) investiții,

(vi) activități agricole, silvicultură, piscicultură,

(vii) alte surse

se poate acorda o bonificație de maxim 10% din CASS, începând cu anul 2021.(intrare în vigoare 01.01.2021)

 

1.5. Pentru impozitul pe venit, CASS și CASS datorate pentru anul 2019, se acordă următoarele bonificații:

a) 5% din sumă dacă obligațiile fiscale se sting integral prin plată sau compensare până la 30 iunie 2020.

b) 5% din sumă pentru depunerea Declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță (această bonificație se acordă numai dacă se îndeplinește condiția anterioară (vezi lit. a) de mai sus).

Bonificațiile se calculează de contribuabil și se evidențiază în Declarația unică.

 

1.6. Contribuabilii care au depus Declarația unică fără acordarea de bonificații, pot beneficia de acestea prin depunerea unei declarații rectificative până la 30 iunie 2020. Dacă au efectuat plata până la data de 15 mai 2020, pentru sumele achitate în plus se poate solicita restituirea sau compensarea.

 

2. Înregistrarea în scopuri de TVA

2.1. După înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) Cod fiscal, persoanele impozabile fac obiectul unei analize de risc efectuate de către organul fiscal central.

 

2.2. Cererile de înregistrare în scopuri de TVA depuse și nesoluționate până la 14 mai 2020 se vor soluționa fără a mai face obiectul analizei criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal.

 

3. Premii/stimulente

3.1. Sumele sub formă de premii/stimulente acordate angajaților, pentru perioada stării de urgență, ca urmare a desfășurării unor activități ce presupun contact direct cu cetățenii și care sunt supuse riscului de infectare cu coronavirus nu se includ în baza de calcul a CAS, CASS și contribuției asigurătorii de muncă. Pentru aplicarea acestor prevederi, documentul justificativ îl constituie decizia angajatorului prin care se stabilesc activitățile care presupun contact direct cu cetățenii și care sunt supuse riscului de infectare cu coronavirus.

 

4. Prorogarea unor termene

4.1. Termenul de 25 mai 2020 stabilit pentru depunerea Declarației unice, depunerea formularului (230) și plata impozitului pe venit şi a contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice se prorogă până la data de 30 iunie 2020.

 

5. Facilități la plata impozitului/taxei pe clădiri

5.1. În cazul contribuabililor plătitori de impozit/taxă pe clădiri, consiliile locale/CGMB pot adopta hotărâri până pe data de 14 august 2020 cu privire la:

 

a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu maxim 50% pentru clădiri nerezidențiale, aflate în proprietatea acestor contribuabili, utilizate pentru activitatea economică proprie sau date în folosință dacă pe perioada stării de urgență și-au întrerupt total sau parțial activitatea sau dețin certificat pentru situații de urgență (se vor depune o cerere de acordare a reducerii și o declarație pe propria răspundere până la 15 septembrie 2020).

 

Impozitul anual se calculează prin aplicarea cotei de reducere și a bonificației de maxim 10% prevăzută de art. 462 alin. (2) Cod fiscal (pentru plata cu anticipație a impozitului anual până la 31 martie 2020), stabilită pentru anul 2020 prin hotărârea consiliului local, aplicate asupra impozitului anual datorat pentru 2020.

 

b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare/folosință pentru clădirile din proprietatea publică sau privată a statului dacă, pe perioada stării de urgență, au întrerupt total/parțial activitatea (se vor depune o cerere de acordare a scutirii și o declarație pe propria răspundere până la 15 septembrie 2020).

 

6. Facilități la plata taxei și chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public

6.1. În perioada 14 mai 2020 – 31august 2020, calculul și plata taxei/chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare se vor face numai pentru panourile decorate cu reclamă comercială, proporțional cu perioada de timp în care aceste panouri au fost efectiv decorate.

 

6.2. Consiliile locale/CGMB pot adopta hotărâri, până la data de 14 august 2020, pentru scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați să-și întrerupă total activitatea în perioada stării de urgență sau dețin certificat pentru situații de urgență (utilizatorii vor depune o cerere de acordare a scutirii și o declarație pe propria răspundere până la 15 septembrie 2020).

 

II. Anularea unor obligații

1. Debitori

Se consideră debitori următorii:

 • persoane fizice sau persoane juridice, indiferent de forma de proprietate;
 • asocieri și alte entități fără personalitate juridică;
 • persoane fizice care desfășoară activități în mod independent;
 • profesii libere;
 • unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București;
 • instituții publice.

 

2. Obligații bugetare principale restante la 31 martie 2020

a) Sunt considerate obligații bugetare restante, la 31 martie 2020 următoarele:

 • obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența/termenul de plată până la 31 martie 2020;
 • obligații fiscale principale scadente în perioada 21 martie 2020 – 31 martie 2020;
 • diferențe de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la 31 martie 2020, chiar dacă nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut de art. 156 alin. (1) C.proc.fisc;
 • diferențe de obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, stabilite prin decizii de impunere emise și comunicate până la 14 mai 2020, ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale;
 • obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, stabilite prin decizii de impunere emise din oficiu sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de contribuabil, în perioada 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
 • alte obligații de plată individualizate în titluri executorii existente în vederea recuperării la 31 martie 2020;
 • obligații bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la 31 martie 2020, transmise spre recuperare în perioada 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
 • obligațiile fiscale eșalonate/suspendate (vezi pct. b) de mai jos) pentru care, ulterior datei de 31 martie 2020 și până la 15 decembrie 2020, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea ori încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

 

b) Nu se consideră obligații de plată restante la 31 martie 2020 următoarele:

 • obligații bugetare pentru care s-a acordat și sunt în derulare înlesniri la plată la 31 martie 2020;
 • obligații de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată la 31 martie 2020.

 

3. Anularea accesoriilor

S-au stabilit proceduri de anulare a accesoriilor aferente următoarelor categorii de obligații fiscale:

 • obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020;
 • obligațiile bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă, privind perioade anterioare datei de 31 martie 2020;
 • obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată;
 • obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, individualizate în decizii de impunere emise după data de 31 martie 2020.

 

4. Aspecte procedurale

4.1. Pentru a beneficia de anularea obligațiilor bugetare accesorii, debitorii trebuie să notifice organul fiscal central cu privire la intenția lor. Notificarea se depune până cel târziu la data de 15 decembrie 2020.

 

Pentru debitorii care au notificat organul fiscal:

 • dobânzile, penalitățile și toate accesoriile ce pot face obiectul anulării se amână la plată în vederea anulării
 • executarea silită nu începe sau se suspendă pentru obligațiile accesorii amânate la plată
 • obligațiile accesorii amânate la plată nu se sting până la data soluționării cererii de anulare sau până la 15 decembrie 2020.

 

4.2. Cererea de anulare a accesoriilor se soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau prin decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor. Anularea accesoriilor este valabilă și:

 • în cazul desființării actului administrativ fiscal în procedura de soluționare a contestației, chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;
 • în cazul în care organul fiscal constată existența unor obligații bugetare ce nu au fost incluse în certificatul de atestare fiscală, ulterior emiterii acestuia.

 

4.3. Procedura de aplicare a acestor prevederi se aprobă prin OMFP, la propunerea președintelui ANAF, în 30 zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgență (14 iunie 2020), pentru obligațiile bugetare administrate de organul fiscal central.

 

În cazul obligațiilor administrate de alte instituții sau autorități publice, procedura se aprobă de către conducătorul instituției/autorității publice, cu avizul MFP în 30 zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgență (14 iunie 2020).

 

Articol publicat pe Universul Juridic.

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe