Două miliarde de euro vor avea drept principală destinație construcția de spitale noi, extinderea unora deja existente și dotarea unităților medicale. Banii provin din împrumuturi externe.

Ordonanța de Urgență (OUG) prin care Guvernul dorește adoptarea acestor măsuri a fost pusă în transparență publică de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Noul program de sănătate în cadrul căruia, pentru infrastructura publică de sănătate, au fost aprobate fonduri din împrumuturi de 2 miliarde euro, a fost aprobat la sfârșitul anului trecut. Banii vin sub formă de cofinanțare publică din împrumut contractat cu Instituțiile Financiare Internaționale, destinate în principal pentru realizarea de investiții de extindere/ modernizare/ reabilitare, inclusiv construcții noi și dotarea cu echipamente medicale în unitățile sanitare cu paturi. 

Scopul declarat este de a asigura creșterea accesului la servicii publice de sănătate de calitate destinate populației și cu scopul de a îmbunătăți starea tehnică generală a acestei categorii de infrastructuri.

Prezenta OUG stabilește cadrul general privind metodologia și criteriile de selecție pentru proiectele de investiții publice din domeniul sănătății, pentru care urmează a se încheia contracte de finanțare în conformitate cu regulile de finanțare stabilite prin Ghidurile Solicitantului de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sănătate.

Criteriile de selecție a proiectelor de investiții publice

Criteriile de selecție pentru proiectele de investiții se aprobă de către Comitetul de Monitorizare a Programului Sănătate, la propunerea Autorității de Management pentru Programul Operațional Sănătate pe baza criteriilor-cadru de selecție și se cuprind în ghidurile solicitantului pentru selecție elaborate și aprobate prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sănătate este mandatată să propună pentru aprobare Comitetului de Monitorizare al Programului Sănătate criterii de selecție.

Valoarea eligibilă per proiect și ce se finanțează

Valoarea eligibilă finanțată din Programul Sănătate aferentă unui proiect de investiții specific pentru investiții în infrastructuri spitalicești noi: spitale județene/ județene de urgență; spitale monospecialitate –  unități sanitare cu paturi este de minim 5 milioane euro și maxim 500 milioane euro care includ:

a) lucrări de extindere pentru clădiri, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente și dotare cu echipamente medicale specifice, inclusiv măsuri de tranziție verde și digitalizare.

b) lucrări de construcții noi, inclusiv dotarea cu echipamente medicale specifice inclusiv măsuri de tranziție verde și digitalizare.

Valoarea eligibilă finanțată din Programul Sănătate aferentă unui proiect de investiții de mică amploare în infrastructura publică a spitalelor mici, orășenești și municipale – unități sanitare cu paturi este detaliată pe categorii de investiții specifice, după cum urmează:

a) lucrări de modernizare/reabilitare și dotare, extindere la construcțiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente, lucrări de construcții noi și dotare, minim 5 milioane euro și maxim 75 milioane euro pentru unitățile sanitare cu paturi municipale;

b) lucrări de modernizare/reabilitare și dotare, extindere la construcțiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente, lucrări de construcții noi și dotare, minim 5 milioane euro și maxim 45 milioane euro pentru unitățile sanitare cu paturi orășenești.

Valoarea totală a proiectelor poate include cofinanțarea beneficiarilor și/sau după caz cheltuieli neeligibile finanțate din surse proprii sau din alte fonduri alocate potrivit legii inclusiv din alte împrumuturi bancare contractate în nume propriu, cu respectarea legislației privind datoria publică.

În vederea finalizării proiectelor, valoarea totală a acestora poate fi actualizată ca urmare a creșterii prețurilor la materiale și/sau la utilitățile publice dacă prin lege se prevede astfel sau majorată în limita unui procent de maxim 20%. Valoarea contractelor de finanțare se modifică în mod corespunzător.

În vederea evitării dezangajării, cât și pentru atingerea indicatorilor de program și pentru finalizarea proiectelor, valoarea totală a bugetului contractului de finanțare poate fi actualizată în funcție de stadiul de implementare și de disponibilitatea fondurilor alocate in Programul Sanatate.

 Criterii-cadru minimale de eligibilitate pentru selecția proiectelor:

 • 1. tipologia unității sanitare – unitate sanitară publică cu paturi;
 • 2. grup țintă, respectiv spitale publice mici, municipale și orășenești și spitale județene/ județene de urgență si spitale monospecialitate
 • 3. localizarea proiectului: regiuni mai puțin dezvoltate/ regiuni dezvoltate;
 • 4. valoarea eligibilă a proiectului;
 • 5. complementaritatea cu finanțarea măsurilor propuse din PNRR ;
 • 6. relevanța investiției prin raportare la documente strategice naționale/ regionale/ locale referitoare la necesitatea investiției;
 • 7. maturitatea investiției;
 • 8. condiții referitoare la eficiența energetică (aplicabil pentru extinderi/ construcții noi)
 • 9. menținerea funcționalității investiției/operaționalizarea și mentenanța acesteia;
 • 10. alte cerințe stabilite prin Programul Sănătate (cum ar fi ca investiția propusă în cadrul proiectului NU generează o creștere a numărului de paturi în spitalizare continuă etc)
 • 11. proiectele de investiții au obținut avizul din partea Ministerului Sănătății pentru categoriile de investiții propuse de solicitanți;

Criterii-cadru de selecție a proiectelor: 

 • 1. Relevanța, oportunitatea proiectului și contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific FEDR;
 • 2. Maturitatea pregătirii proiectului;
 • 3. Capacitatea administrativă a solicitantului, coerența și eficacitatea intervențiilor propuse;
 • 4. Rezonabilitatea costurilor și eficiența investițiilor propuse;
 • 5. Inovarea și calitatea proiectului propus;
 • 6. Contribuția proiectului la respectarea principiilor privind eficiența resurselor/ imunizarea la schimbările climatice, la principiile orizontale (egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea).
 • 7. Operaționalizarea, sustenabilitatea și impactul investiției.

Metodologia de evaluare și criteriile pentru evaluarea tehnico-financiară a proiectelor de investiții publice se aprobă de către Comitetul de Monitorizare a Programului Sănătate pe baza criteriilor-cadru.

Proiectele de infrastructură de sănătate selectate la finanțare în cadrul apelurilor de selecție trebuie să aibă un prag minim de calitate de 50 puncte, cu respectarea îndeplinirii punctajelor minime pe fiecare criteriu.

Beneficiarii proiectelor de infrastructură de sănătate selectate la finanțare în cadrul apelurilor de selecție care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență asigura o contribuție proprie în cuantum de minim 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum și  acoperirea diferenței de finanțare pentru proiectele a căror valoare totală depășește limitele maxime prevăzute.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe