Guvernul ia măsuri de flexibilizare a termenelor procedurale şi de susţinere pentru anumite categorii de beneficiari ai fondurilor europene, ca să asigure un flux suplimentar de numerar și să degreveze beneficiarii de unele obligații legale cu termen redus de exigibilitate.

 

Instituirea stării de urgență poate avea efecte negative asupra absorbției fondurilor europene. Există chiar riscul de blocare a proiectelor cu finanţare din fonduri nerambursabile externe. Așadar, Guvernul a emis OUG nr. 52 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19. OUG nr.52 a intrat în vigoare la 21 aprilie 2020.

 

Majorarea plafonului de prefinanţare

O primă dispoziţie vizează majorarea plafonului de prefinanţare de la 10% la 30% din valoarea eligibilă a proiectului, în cazul acelor proiecte finanţate din Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune ale beneficiarilor operatori regionali de apă, fără însă a se depăşi valoarea totală eligibilă a contractului de finanţare.

 

În această situaţie, sumele acordate ca prefinanţare se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare/plată transmise de aceştia, până la cererea de rambursare finală, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare. Acelaşi avantaj de majorare a plafonului de prefinanţare la 30% este acordat şi altor beneficiari decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1), (2), (21), (3), (4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu condiţia să existe contracte de achiziţie de produse, echipamente şi de lucrări aflate în implementare.

 

În acest scop, beneficiarii vor transmite cererea de acordare a tranşei de prefinanţare în valoare de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului însoţită de o notă justificativă din care să rezulte că sumele solicitate sunt aferente unor cheltuieli necesare pentru următoarele 6 luni de la depunerea cererii de prefinanţare, conform graficului de rambursare anexat contractului de finanţare.

 

O altă precizare adusă de OUG 52/2020 vizează termenul de depunere a cererii de rambursare, care a fost majorat de la 90 la 180 de zile. Astfel, potrivit noii reglementări, beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanţare conform prevederilor art. 15 alin. (1) din OUG 40/2015, precum şi beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanţare conform prevederilor art. II alin. (2) au obligaţia depunerii cererilor de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranşa de prefinanţare acordată în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 180 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranşa de prefinanţare în contul beneficiarului, fără a depăşi durata contractului de finanţare.

 

Noi prevederi privind mecanismul decontării cererilor de plată

Potrivit noului act normativ, se introduce termenul maxim până la care există obligaţia de achitare a contribuţiei proprii. Astfel, beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, au obligaţia de a achita integral contribuţia proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.

 

Totodată,  în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată, organismul intermediar/autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor, autoritatea de management virează beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare întocmită distinct pentru fiecare dintre aceştia.

 

De asemenea, s-a mărit termenul privind obligaţia de depunere a cererii de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management de la 10 la maximum 20 de zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management, cerere în care vor fi incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.

 

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât şi partenerului/partenerilor.

 

Modificări legate de cererile de rambursare

Ordonanța mai prevede că beneficiarii/liderii de parteneriat au obligaţia de a depune la autorităţile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se încadrează în prevederile art. 4 alin. (3), în termen de maximum 6 luni de la efectuarea acestora, cu excepţia cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare.

 

Această situație constituie o derogare de la prevederile anterioare, cuprinse în art. 21 alin 1 din OUG nr. 40/2015. Termenul de 6 luni se aplică şi pentru ordonatorii de credite precum Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Transporturilor,  sau Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice inclusiv Ministerul Fondurilor Europene, pentru proiectele finanțate de către aceste entități.

 

Apoi, termenul de maxim 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/ deciziei/ordinului de finanţare, în care autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare şi efectuează plata sumelor autorizate se prelungește prin derogare, la maximum 30 de zile lucrătoare.

 

După efectuarea plăţii, autoritatea de management notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.

 

Autorizarea autorităților de management să emită instrucțiuni

Prin OUG se autorizează autorităţile de management să emită instrucţiuni pentru beneficiari, lideri de parteneriat şi/sau parteneri. Aceste instrucțiuni vor fi obligatorii pentru beneficiari în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare încheiate. Reamintim în același context că și prin Decretul nr. 240/2020 emis de Președinte, în anexa I la art. 21 se prevedea posibilitatea emiterii de către autoritățile de management şi organismele intermediare a unor instrucţiuni specifice în relaţia cu beneficiarii, astfel încât implementarea contractelor de finanţare să se deruleze în acord cu prevederile legale şi cu măsurile stabilite pentru reducerea riscului răspândirii virusului COVID-19.

 

Modificarea contractelor

Potrivit OUG, modificarea contractelor de lucrări va putea fi realizată la inițiativa autorității contractante în 2 situații.

  • Prima vizează modificarea contractelor cu scopul introducerii unei clauze contractuale de plată în avans a echipamentelor şi/sau a materialelor în vederea punerii acestora în operă. În acest sens, modificarea contractului se va putea realiza printr-un act adițional la contractul inițial, prin acordul părților. Important este că posibilitatea de modificare a contractelor se aplică  și pentru contractele deja semnate la data intrării în vigoare a OUG, în condiţiile în care costul creditului luat în calcul pe o perioadă de maximum 5 ani care ar fi trebuit contractat de antreprenor pentru susţinerea a 80% din valoarea echipamentelor şi/sau materialelor care sunt plătite în avans faţă de prevederile iniţiale ale contractului nu depăşeşte limita de 15% din valoarea contractului de lucrări respectiv. Autoritatea contractantă va întocmi o notă justificativă privind costul creditului, care va fi aprobată de conducătorul autorităţii contractante şi înaintată autorităţii de management/organismului intermediar odată cu actul adiţional la contract. În cazul în care părțile decid modificarea contractului, plata avansului se va face sub condiţia primordială a  certificării livrării şi depozitării pe şantier a echipamentelor şi/sau materialelor care corespund clauzelor contractuale, la standardele de calitate prevăzute şi în conformitate cu proiectul de execuţie aprobat. Abia după certificarea lucrărilor, acestea devin proprietatea beneficiarului. Cât privește obligația de a asigura depozitarea în condiţii optime şi asigurarea pazei lucrărilor acestea revin pe durata contractului, în sarcina antreprenorilor. O altă condiție, este ca modificarea contractului să nu determine o prelungire a termenului contractului, astfel că echipamentele şi/sau, după caz, materialele achiziţionate vor trebui puse în operă în întregime prin grija antreprenorilor, în conformitate cu graficul din proiectul de execuţie aprobat, fără a depăşi durata de implementare a proiectului respectiv.

 

  • A doua situație de modificare a contractului poate să apară cu scopul reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată, în cazul în care este stabilită o valoare minimă. Modificarea se face la fel ca în cazul anterior prin act adițional, în care se va specifica limita aleasă de beneficiari în funcţie de specificul contractelor, dar care nu va fi mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 150.000 euro la data semnării actelor adiţionale. Aceste dispoziții se aplică situațiilor în care costul creditului/creditelor pentru diferenţa de valoare între nivelul minim al certificatelor interimare de plată aferente contractelor de lucrări şi nivelul valorii minime pentru certificatele interimare de plată propus prin actele adiţionale care urmează a fi încheiate, pentru o perioadă de maximum 5 ani, ce ar fi trebuit contractat/contractate de antreprenor pentru susţinerea fluxului de numerar plătit în avans faţă de condiţiile iniţiale de contract se încadrează în limita de 15% din valoarea totală a contractului de lucrări. Și de această dată autoritatea contractantă va întocmi o notă justificativă privind costul creditului care va fi aprobată de conducătorul autorităţii contractante şi înaintată autorităţii de management/organismului intermediar odată cu actul adiţional încheiat.

 

Aplicarea în timp a dispozițiilor ordonanței

OUG prevede la art. IX că modificările aduse contractelor de finanțare se aplică pe o durata limitată în timp, respectiv între data de 21 aprilie 2020 și până la data de 31 decembrie 2020.

 

Cât privește dispozițiile referitoare la cererile de rambursare și la cererile de plată, se aplică şi pentru cererile de plată şi cererile de rambursare deja înregistrate la autoritatea de management/organismul intermediar la data intrării în vigoare a ordonanței, adică 21 aprilie 2020.

 

În sfârșit, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, urmează a fi modificate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Articol publicat pe Universul Juridic.

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe