Calcul impozitului unei persoane fizice autorizate (PFA) și a venitului net anual obținut de aceasta se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și acele cheltuieli deductibile efectuate în scopul realizării de venituri. Sediul materiei în domeniul cheltuielilor deductibile/nedeductibile realizate de o PFA este art. 68 din Codul Fiscal (Legea 227/2015, actualizată 2020).

În conformitate cu OUG 44/2008 actualizată, persoana fizică autorizată (PFA) este „întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă.”. Sunt eligibile pentru înfiinţarea PFA toate persoanele de peste 18 ani care nu au comis, în trecut, infracţiuni financiare şi care au pregătire profesională în domeniul în care doresc să se avizeze.

PFA poate desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu maxim trei persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu un contract individual de muncă, încheiat și înregistrat în condițiile legii. De asemenea, și soția (soțul) titularului PFA, fără a fi autorizată să funcționeze ea însăși ca titular al unei persoane fizice autorizate sau fără a fi salariată a PFA-ului soțului/soției, poate participa, în mod obișnuit, la activitatea persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleași sarcini, fie sarcini complementare, în condițiile legii (făcându-se mențiune despre acest lucru la Registrul Comerțului).

Chiar dacă prima opțiune a oricărui medic aflat la început de carieră este alegerea Cabinetului Medical Individual (CMI), ca formă de organizare a activității, opțiunea Persoană Fizică Autorizată (PFA) poate fi mai avantajoasă, dacă, de exemplu, se dorește includerea în obiectul de activitate a mai multor clase de activități prevăzute de codul CAEN (maximum 5, față de doar una la CMI; de exemplu, promovarea de produse medicale, susținerea de cursuri în instituții de învățământ sau de discurusuri la evenimente medicale etc.) ori deschiderea de mai multe puncte de lucru sau stabilirea de relații contractuale cu orice alte persoane fizice și juridice, precum și cu alte PFA. Un alt avantaj major al PFA pentru medici este faptul că titularul poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată și pe cea de salariat al unei terțe persoane, care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.

PFA dispune de un patrimoniu de afectațiune, adică de o masă patrimonială distinctă în cadrul patrimoniului întreprinzătorului, reprezentând totalitatea bunurilor, drepturilor și obligațiilor afectate exercitării unei activități economice, afectarea făcându-se prin declarație scrisă ori, după caz, prin acordul de constituire sau printr-un un act adițional la acesta. Acest fapt este important atunci când se justifică deductibilitatea anumitor cheltuieli efectuate ca persoană fizică autorizată.

În conformitate cu art. 176 alin. 3 din Statutul profesiei de avocat, ar rezulta că numai avocații – persoane fizice autorizate au această posibilitate a afectațiunii speciale (care nu constituie înstrăinare potrivit art. 32 alin. 2 NCC), nu și formele de exercitare a profesiei, precizează lect. univ. dr. Claudiu Constantin Dinu, într-un articol apărut pe site-ul Uniunii Naționale a Barourilor din România.

 

Criterii pentru ca o cheltuială să fie deductibilă

Ce înseamnă, însă, ca o cheltuială să fie deductibilă? O explicație simplă este aceea că o cheltuială deductibilă este aceaa care poate fi scăzută din venituri, atunci când se determină impozitul pe profit. Condițiile generale care trebuie îndeplinite de cheltuielile efectuate de o PFA în scopul desfășurării activității independente, pentru a putea fi deduse, în funcție de natura acestora, sunt:

a) să fie efectuate în cadrul activităților independente, justificate prin documente;

b) să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;

c) să reprezinte cheltuieli cu salariile și cele asimilate salariilor, astfel cum sunt definite în Codul Fiscal (potrivit cap. III – Venituri din salarii

și asimilate salariilor, cu excepțiile prevăzute de prezentul capitol);

d) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în Codul Fiscal (titlul II), după caz;

e) să respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiții în mijloace fixe pentru cabinetele medicale -în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (20);

f) să reprezinte cheltuieli cu prime de asigurare efectuate pentru: 1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; 2. activele care servesc drept garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea activității pentru care este autorizat contribuabilul; 3. bunurile utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale; 4. asigurarea de risc profesional;

g) să fie efectuate pentru salariați în perioada delegării/detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizațiile plătite acestora, precum și cheltuielile de transport și cazare;

h) să fie efectuate în timpul deplasării contribuabilului care își desfășoară activitatea individual și/sau într-o formă de asociere, în țară și în străinătate, în scopul desfășurării activității, reprezentând cheltuieli de cazare și transport (altele decât cele prevăzute la alin. (7) lit. k) din articolul 68 din Codul Fiscal);

i) să reprezinte contribuții de asigurări sociale plătite la sistemele proprii de asigurări sociale și/sau contribuții profesionale obligatorii plătite, potrivit legii, organizațiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;

j) să fie efectuate în scopul desfășurării activității și reglementate prin acte normative în vigoare;

k) în cazul activelor neamortizabile, cheltuielile sunt deductibile la momentul înstrăinării și reprezintă prețul de cumpărare sau valoarea stabilită prin expertiză tehnică la data dobândirii, după caz.

 

Sunt cheltuieli deductibile și cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic şi învăţământului dual preuniversitar şi universitar, în conformitate cu reglementările legale din domeniul educaţiei naţionale.

 

Care sunt cheltuielile deductibile integral

În conformitate cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016 (ultima actualizare făcându-se prin Hotărârea Guvernului nr. 864 din 14 octombrie 2020), sunt cheltuieli deductibile:

a) cheltuielile cu achiziționarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar și mărfuri;

b) cheltuielile cu lucrările executate și serviciile prestate de terți;

c) cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrări și prestarea de servicii pentru clienți;

d) chiria aferentă spațiului în care se desfășoară activitatea, cea aferentă utilajelor și altor instalații utilizate în desfășurarea activității, în baza unui contract de închiriere;

e) dobânzile aferente creditelor bancare;

f) cheltuielile cu toate comisioanele și alte servicii bancare;

g)cheltuielile cu primele de asigurare care privesc active corporale și/sau necorporale, inclusiv pentru stocurile deținute, precum și primele de asigurare efectuate pentru asigurarea de risc profesional;

h) cheltuielile cu primele de asigurare pentru bunurile (activele) din patrimoniul personal/patrimoniul afacerii, când acestea reprezintă garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea activității pentru care este autorizat contribuabilul;

i) cheltuielile poștale și taxele de telecomunicații;

j) cheltuielile cu energia și apa;

k) cheltuielile cu transportul de bunuri și de persoane, altele decât cele prevăzute la art. 68 alin. (5) lit. j) din Codul fiscal;

l) cheltuieli de natură salarială;

m) cheltuielile cu impozitele, taxele, altele decât impozitul pe venit;

n) cheltuielile cu amortizarea, în conformitate cu prevederile art. 28 din Codul fiscal, după caz;

o) valoarea rămasă neamortizată a bunurilor și drepturilor amortizabile înstrăinate, determinată prin deducerea din prețul de cumpărare a amortizării incluse pe costuri în cursul exploatării și limitată la nivelul venitului realizat din înstrăinare;

p) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria/rata de leasing în cazul leasingului operațional, respectiv cheltuielile cu amortizarea și dobânzile în cazul leasingului financiar, stabilite în conformitate cu reglementările în materie privind operațiunile de leasing și societățile de leasing;

q) cheltuielile pentru pregătirea profesională și perfecționarea contribuabilului și a salariaților acestuia;

r) cheltuielile cu funcționarea și întreținerea aferente bunurilor imobile care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit înțelegerii din contract, pentru partea aferentă utilizării în scopul afacerii;

s) cheltuielile ocazionate de participarea la congrese și alte întruniri cu caracter profesional;

t) cheltuielile efectuate pentru salariați pe timpul delegării/detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizațiile plătite acestora, precum și cheltuielile de transport și cazare;

u) cheltuielile de reclamă și publicitate reprezintă cheltuielile efectuate pentru popularizarea numelui contribuabilului, produsului sau serviciului, precum și costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare când reclama și publicitatea se fac prin mijloace proprii. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă și publicitate și bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor și demonstrații la punctele de vânzare precum și alte bunuri acordate cu scopul stimulării vânzărilor;

v) contravaloarea cotei de 10% aplicată la venitul brut din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară, datorată biroului de expertiză locală, potrivit legislației privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară;

v1) plăți efectuate în avans care se referă la perioade fiscale următoare;

w) alte cheltuieli efectuate în scopul realizării veniturilor.

 

Care sunt cheltuielile deductibile partial

Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:

a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum și pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. (6);

b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform alin. (6);

c) cheltuielile sociale, în limita sumei obținute prin aplicarea unei cote de până la 5% asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului, pentru destinațiile prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din titlul II, din Codul Fiscal, după caz;

d) scăzămintele, perisabilitățile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legislației în materie, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu termen depășit de valabilitate potrivit legii;

e) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;

f) cheltuielile reprezentând voucherele de vacanță acordate de angajatori, potrivit legii;

g) contribuțiile la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând contribuții la schemele de pensii facultative, calificate, astfel, în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entități autorizate, stabilite în state membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual/persoană;

h) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 €/an/persoană;

i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă cât și în scopul personal al contribuabilului sau asociaților sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activității independente;

j) cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații, aferente autoturismelor folosite de contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat potrivit alin. (7) lit. k) al art. 68 din Codul Fiscal, la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane;

k) cheltuielile reprezentând contribuții sociale obligatorii datorate în calitate de angajatori, potrivit titlului V;

l) cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, potrivit legii;

m) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice și juridice, altele decât instituțiile care desfășoară activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate în desfășurarea activității, pe baza contractului încheiat între părți, în limita nivelului dobânzii de referință a BNR, pentru împrumuturile în lei, în vigoare la data restituirii împrumutului și, respectiv, nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută, prevăzută la art. 27 alin. (7) lit. b) din Codul Fiscal;

n) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria – rata de leasing – în cazul contractelor de leasing operațional, respectiv cheltuielile cu amortizarea și dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operațiunile de leasing și societățile de leasing;

o) cotizații plătite la asociațiile profesionale în limita a 4.000 € anual;

p) cheltuielile reprezentând contribuțiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizațiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.

 

Lista cheltuielilor nedeductibile

a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;

b) cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate;

c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat în străinătate;

d) cheltuielile cu primele de asigurare, precum și cu serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit. f), alin. (5) lit. h) din art. 68 și cele efectuate pentru persoanele care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, definite potrivit prevederilor cap. III – Venitul din salarii și asimilate salariilor din Codul Fiscal;

f) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispozițiilor legale în vigoare și penalitățile, datorate autorităților române/străine, potrivit prevederilor legale, cu excepția celor plătite, conform clauzelor din contractele comerciale încheiate cu aceste autorități;

g) ratele aferente creditelor angajate;

h) cheltuielile de achiziționare sau de fabricare a bunurilor și a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;

i) cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate și neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliță de asigurare;

j) impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;

k) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfășurării activității și a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg și nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietate sau în folosință. Aceste cheltuieli deductibile sunt integral deductibile pentru situațiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii: 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii de curierat; 2. vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții; 3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie; 4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către școlile de șoferi; 5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Cheltuielile care intră sub incidența acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosință, care nu fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor, se vor aplica regulile generale de deducere. Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabilește prin normele metodologice date în aplicarea art. 68. În cadrul cheltuielilor supuse limitării fiscale, intră cheltuielile direct atribuibile fiecărui vehicul, inclusiv cele reprezentând: impozitele locale, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, inspecțiile tehnice periodice, rovinieta etc.

În vederea acordării deductibilității integrale la calculul venitului net anual, justificarea utilizării vehiculelor se efectuează pe baza documentelor justificative și prin întocmirea foii de parcurs care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații: categoria de vehicul utilizat, scopul și locul deplasării, numărul de kilometri parcurși, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.

l) alte sume prevăzute prin legislația în vigoare.

 

Ce se întâmplă când o cheltuială nedeductibilă este înregistrată ca fiind deductibilă?

Când o cheltuială nedeductibilă este înregistrată ca fiind deductibilă se ajunge la o diminuare nejustificată a impozitul pe profit/venit net și a TVA-ului de plata. O astfel de înregistrare va determina recalcularea impozitului și TVA-ului și vor fi aplicate dobânzi și penalități de întârziere asupra diferențelor respective, pe zi de întârziere, de la momentul în care acestea au fost scadente. Dobânda datorată este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, la care se adaugă penalități de întârziere de 0,01%, pentru fiecare zi de întârziere.

În plus, organele de control care au descoperit neregula vor obliga PFA-ul și la plata unei amenzi.

Concluzie

Urmare a noilor condiții impuse de pandemie, sunt cheltuieli deductibile și contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a COVID-19 efectuate pentru contribuabil, cu scopul depistării şi prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfăşurării activităţii, individual sau într-o formă de asociere, pe perioada instituirii stării de urgenţă sau de alertă, potrivit legii.

De asemenea, sunt cheltuieli deductibile și cele efectuate pentru întreținerea și funcționarea spațiilor folosite pentru desfășurarea afacerilor chiar dacă documentele sunt emise pe numele proprietarului, și nu pe numele contribuabilului, fapt care ar duce la concluzia că pot fi deduse și o parte din cheltuielile cu întreținerea, lumina, apa, gazele pentru cei care lucrează în prezent de acasă.

 

Încă nu ai cont pe Termene.ro?

Testează gratuit platforma

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe