Loading the Amira Audio Citește articolul...
 • Pe ordinea de zi a ședinței guvernului de astăzi, 21 iunie, a Guvernului României s-a aflat și proiectul de „Ordonanță de Urgență privind acordarea de granturi în industria prelucrătoare”.  Inițiativa a fost aprobată în ședința Executivului.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a inițiat proiectul de ordonanță de urgență prin care industria prelucrătoare primește ajutoare de stat în valoare de 447 de milioane de euro în perioada 2025-2027. Industria prelucrătoare a fost sectorul cel mai afectat de deciziile recente ale Guvernului României, printre care și majorarea salariului minim la 3.700 de lei de la 1 iulie, așa cum au explicat reprezentanții patronatelor pentru Termene.ro.

Firmele din București nu au acces la program

Schema ajutoarelor de stat este una regională, în care ponderea grantului nerambursabil poate ajunge până la maximum 75% în funcție de dezvoltarea economică a zonei. În afara Bucureștiului, toate regiunile țării beneficiază de granturi în cadrul acestei scheme. Ponderea ajutorului de stat primit de o firmă din industria prelucrătoare variază între 40% și 70% în funcție de regiunea activității. Procentul de sprijin al invetiției poate crește până la 75% pe parcursul monitorizării investiției.

Industria prelucrătoare include transformarea fizică sau chimică a materialelor, substanțelor sau componentelor în produse noi. Unitățile angajate în industria prelucrătoare sunt adesea descrise ca uzine, fabrici sau oțelării și folosesc în mod curent mașini acționate electric și echipamente de manipulare a materialelor.

Unitățile care transformă materialele sau substanțele în produse noi, manual sau la domiciliul lucrătorului, și care comercializează către public produsele obținute în aceleași locații, cum sunt brutăriile și croitoriile de comandă, sunt incluse, de asemenea, în această secțiune.

Schema ajutorului de stat

„Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute în Anexa nr. 2 pot fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii, fără însă a se depăși valoarea maximă de 75%”, se precizează în proiectul ordonanței de guvern.

Stimularea financiară are în vedere ajutor de stat până la maxim 50 de milioane de euro (conform intensității maxime a ajutoarelor de stat), ce urmează să acopere până la 75% din valoarea investiției.

„Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 447 de milioane de euro, respectiv 2,235 miliarde de lei. Bugetul mediu anual al schemei este echivalentul în lei al sumei de 149 de milioane de euro, respectiv 745 de milioane de lei.

Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Numărul maxim estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 30.

„Schema propusă are în vedere dezvoltarea regională și se bazează pe Regulamentul UE nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art.107 și 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26 iunie, cu modificările și completările ulterioare”, se precizează în nota de fundamentare.

Proiectul integral poate fi consultat aici.

Scopul ajutoarelor de stat

Obiectivele fundamentale ale schemei sunt în principal următoarele:

 • reducerea deficitului comercial provenit din industria prelucrătoare;
 • stimularea investițiilor în capacități noi de producție în zonele mai puțin dezvoltate;

Atât întreprinderile mari, cât și IMM-urile beneficiază de ajutor de stat. Activitățile industriei prelucrătoare care beneficiază de ajutorul de stat propus de MEAT pot fi consultate la finalul articolului.

Prin schema de ajutor de stat, în vederea îndeplinirii obiectivelor, se finanțează următoarele tipuri de investiții:

 •  investiție inițială;
 • investiție inițială care creează o nouă activitate economică;

Măsurile de sprijin acordate prin prezenta ordonanță influențează direct capacitatea entităților din domeniul industriei prelucrătoare. Guvernul estimează o „creștere a producției interne cu aproximativ 450 de milioane de euro, datorită aplicării măsurilor de ajutor de stat, care se va regăsi în mod corespunzător în reducerea importurilor și reducerea deficitului comercial”.

În acest mod, activitatea din industria prelucrătoare își va majora contribuția la creșterea produsului intern brut, având un impact direct asupra veniturilor bugetare.

Ce prevede proiectul ordonanței de urgență

Locurile de muncă create direct de un proiect de investiții sunt locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiției, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creșteri a ratei de utilizare a capacității create de investiție.

Proiectul mare de investiții este o investiție inițială cu costuri eligibile care depășesc 50 de milioane de euro, calculată la tarifele și cursul de schimb de la data acordării ajutorului de stat.

Proiect unic de investiții este orice investiție inițială demarată de același beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de 3 ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune de nivel 3, din nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS3), respectiv județ.

Se pot emite acorduri pentru finanțare, în baza prezentei scheme, până la data de 31 decembrie 2026, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat și a hărții regionale autorizate de Comisia Europeană prin Decizia C(2021) 9750 din 20 decembrie 2021 și aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiții inițiale, cu modificările ulterioare, în limita bugetului alocat schemei.

Costuri eligibile

Sunt considerate costuri eligibile:

 • costurile investițiilor în active corporale și necorporale;
 • costurile salariale estimate pentru locurile de muncă create în urma unei investiții inițiale, calculate pe o perioadă de 2 ani;
 • o combinație a unei părți a costurilor menționate la lit. a) și b) care să nu depășească valoarea de la lit. a) sau b), în funcție de care dintre acestea este mai mare.

Activele achiziționate trebuie să fie noi, cu excepția celor pentru IMM-uri și pentru achiziționarea unei unități. Posturile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare în următoarele situații:

 • în cazul terenurilor și clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puțin timp de 5 ani de la data preconizată de finalizare a investiției pentru întreprinderile mari și cel puțin timp de 3 ani în cazul IMM-urilor;
 • în cazul închirierii de instalații sau de utilaje, contractul trebuie să fie unul de leasing financiar și trebuie să conțină obligația ca beneficiarul ajutorului de stat să achiziționeze activul la data la care expiră contractul.

Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul de stat;
 • trebuie să fie amortizabile;
 • trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul;
 • trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor de stat și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul de stat pe o perioadă de minimum 5 ani sau de 3 ani în cazul IMM-urilor.

Întreprinderi eligibile

Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele criterii de elig ibilitate:

 • au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele 3 exerciții financiare încheiate;
 • au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat;
 • au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;
 • investițiile realizate au o valoare, în echivalent lei, de minim 3 milioane euro, fără TVA.

Întreprinderile nou-înființate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele criterii de eligibilitate:
– au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;
– nu aparțin unor acționari/asociați care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.

Cererea de finanțare

Pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderea solicitantă trebuie să obțină un acord pentru finanțare din partea MEAT.

Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiuni de 30 de zile. Perioada de înregistrare a cererilor se comunică de către MEAT pe website-ul său, cu cel puțin 30 de zile înainte de data deschiderii sesiunilor.

Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează doar în intervalul sesiunii.

Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor.

Întreprinderea solicitantă transmite la MEAT următoarele documente:

 • cerere de acord pentru finanțare;
 • certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informații obținute de pe portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului;
 • certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată la bugetul general consolidat;
 • certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată la bugetul local;
 • situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, în copie;
 • plan de creare a locurilor de muncă;
 • plan de afaceri;
 • documente justificative pentru fundamentarea planului de afaceri;
 • procură notarială a reprezentantului legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană semnează cererea de acord pentru finanțare;
 • declarație pe propria răspundere prin care atestă că întreprinderea nu beneficiază de ajutoare de stat pentru aceleași costuri eligibile;act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie însoțită de procura notarială, dată de reprezentantul legal al societății;
 • opis cu documentele transmise.

Formularul cererii de acord pentru finanțare și modalitatea de transmitere și înregistrare a documentelor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în Ghidul solicitantului.

MEAT finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanțare în termen de maximum 30 de zile de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme.

Plata ajutorului de stat

Plata ajutorului de stat se poate efectua către întreprinderi începând cu anul 2025, data finală de efectuare a plăților fiind 29 noiembrie 2029, în baza acordurilor pentru finanțare încheiate în limita bugetului anual alocat schemei după efectuarea parțială sau totală a cheltuielilor eligibile realizate conform acordului pentru finanțare.

Ultima cerere de plată transmisă MEAT nu va depăși data de 31 decembrie 2028.

Întreprinderile care au încheiat acord pentru finanțare au obligația să demareze investiția în termen de maximum 6 luni de la data semnării acordului pentru finanțare și să informeze MEAT în acest sens.

Perioada de monitorizare

Fiecare loc de muncă creat prin investiție se menține în zona în cauză pentru o perioadă de cel puțin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puțin 3 ani de la data la care locul de muncă a fost ocupat pentru prima dată.

Investiția trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.

Lista sectoarelor de activitate eligibile

COD CAEN

DENUMIRE

11

1101

Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

1102

Fabricarea vinurilor din struguri- cu excepția:

 • Mustului de struguri part,ial fermentați, chiar dacă fermentația este oprită prin alt procedeu decât cu ajutorul alcoolului;
 • Vinului din struguri proaspeți; must de struguri proaspeți oprit din fermentație

(inclusiv mistelă).

1105

Fabricarea berii

1107

Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape

îmbuteliate

13

1310

Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

1320

Producția de țesături

1330

Finisarea materialelor textile

1391

Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare

1392

Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei

de corp)

1393

Fabricarea de covoare și mochete

1394

Fabricare.» e od»ane frânohii sfori si nlase

1395

Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte

1396

Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile

1399

Fabricarea altor articole textile n.c.a.

14

1411

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1412

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru

1413

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414

Fabricarea de articole de lenjerie de corq

1419

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.

1431

Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie

1439

Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte

15

1511

Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor

1512

Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie

1520

Fabricarea încălțămintei

16

1621

Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn

1622

Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1624

Fabricarea ambalajelor din lemn

17

1712

Fabriearea hârtiei și cartonului

1721

Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalaielor din hârtie și carton

1722

Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din h‘artie sau carton

1723

Fabricarea articolelor de papetărie

1729

Fabricarea altor articole din hârtie si carton n.c.a.

19

1910

Fabriearea produselor de cocserie

1920

Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea țițeiului

20

2011

Fabricarea gazelor industriale

2012

Fabricarea coloranților și a pigmentilor

2013

Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

2014

Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2015

Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase

2016

Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2017

Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

2020

Fabricarea oes ‘Celor și a altor nrod»se »«o himi*e

2030

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cemelii tipografice și masticurilor

2041

Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere

2042

Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)

2051

Fabricarea explozivilor

2052

Fabricarea cleiurilor

2053

Fabricarea uleiurilor esențiale

2059

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2060

Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

21

2110

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

22

2211

Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor

2219

Fabricarea altor produse din cauciuc

2221

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

2222

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2229

Fabricarea altor produse din material plastic

23

2311

Fabricarea sticlei plate

2313

Fabricarea articolelor din sticlă

2314

Fabricarea fibrelor din sticlă

2319

Fabricarea de sticlărie tehnică

2320

Fabricarea de produse refractare

2341

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

2343

Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică

2365

Fabricarea produselor din azbociment

2391

Fabricarea de produse abrazive

24

2442

Metalurgia aluminiului

2444

Metalurgia cuprului

2445

Productia alte metale neferoase (crom mangan, nichel)

25

2521

Producția de radiatoare si cazane pentru încălzire centrală

2529

Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2530

Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)

2540

Fabricarea armamentului și muniției

2550

Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2561

Tratarea și acoperirea metalelor

2562

Operațiuni de mecanică generală

2571

Fabricarea produselor de tăiat

2572

Fabricarea articolelor de feronerie

2573

Fabricarea uneltelor

2591

Fabricarea de reeipienti, containere si alte produse similare din otel

2592

Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

2593

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi și arcuri

2594

Fabricarea de șuruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

2599

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

26

2611

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612

Fabricarea altor componente electronice

2620

Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferiee

2630

Fabricarea echipamentelor de comunicații

2640

Fabricarea produselor electronice de larg consum

2651

Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control. navigatie

2652

Producția de ceasuri

2660

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie

2670

Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

27

2711

Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de

distribuție și control a electricității

2712

Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității

2720

Fabricarea de acumulatori și baterii

2731

Fabricarea de cabluri cu fibră optică

2733

Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice

2740

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2751

Fabricarea de aparate electrocasnice

2752

Fabricarea de echipamentc casnice neelectrice

2790

Fabricarea altor echipamente electrice

28

2811

Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și

motociclete)

2812

Fabricarea de motoare hidraulice

2813

Fabricarea de pompe și compresoare

2814

Fabricarea de articole de robinetărie

2815

Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de

transmisie

2821

2822

2823

Fabricarea cu toarelor, furnalelor i arzătoarelor Fabricarea echi amentelor de ridicat i mani ulat

Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

2824

2825

Fabricarea ma inilor-unelte ortabile acționate electric

Fabricarea ehipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2829

Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.

2830

Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere

2841

Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849

Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.

2891

Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2892

Fabricarea utilajelor pentru extractie și construcții

2893

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor si tutunului

2894

Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei

2895

Fabricarea utilaielor pentru industria hârtiei și cartonului

2896

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului

2899

Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

29

2910

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920

Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

2931

Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru

motoare de autovehicule

2932

Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de

autovehicule

30

3011

Construcția de nave și structuri plutitoare

3012

Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement

3020

Fabricarea materialului rulant

3030

Fabricarea de aeronave și nave spațiale

3092

Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi

31

3101

Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

3102

Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3103

Fabricarea de saltele și somiere

3109

Fabricarea de mobilă n.c.a.

32

3240

Fabricarea jocurilor si jucăriilor

3250

Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și de laborator

3299

Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

33

3311

Repararea articolelor fabricate din metal

3312

Repararea mașinilor

3313

Repararea echipamentelor electronice și optice

3314

Repararea echipamentelor electrice

3315

Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

3317

Repararea și întretinerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319

Repararea altor echipamente

3320

Instalarea mașinilor si echipamentelor industriale

38

3811

Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812

Colectarea deșeurilor periculoase

3821

Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3822

Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

3831

Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru

recuperarea materialelor

3832

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Intensitatea maximă a ajutoarelor de stat pe regiuni și județe

Regiunea

Județe componente

Intensitate

asiIRă

%

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere

– euro

Nord-Vest

Bihor

40%

33.000.000

Bistrița-Năsăud

50%

41.250.000

Cluj

40%

33.000.000

Maramureș

50%

41.250.000

Satu Mare

50%

41.250.000

Sălaj

50%

41.250.000

Centru

Alba

50%

41.250.000

Brașov

40%

33.000.000

Covasna

40%

33.000.000

Harghita

40%

33.000.000

Mureș

50%

41.250.000

Sibiu

40%

33.000.000

Nord-Est

Bacău

60%

49.500.000

Boto ani

60%

49.500.000

fa,i

50%

41.250.000

9eam

60%

49.500.000

Suceava

60%

49.500.000

Vaslui

60%

49.500.000

Sud ES

Brăila

60%

49.500.000

Buzău

60%

49.500.000

Constan a

50%

41.250.000

Galați

70%

57.750.000

Vrancea

60%

49.500.000

Tulcea

60%

49.500.000

Sud-Muntenia

Argeș

50%

41.250.000

Călărași

60%

49.500.000

Dâmbovița

50%

41.250.000

Giurgiu

50%

41.250.000

lalomi a

60%

49.500.000

Prahova

70%

57.750.000

Teleorman

60%

49.500.000

Sud-Vest Oltenia

Dolj

70%

57.750.000

Gorj

70%

57.750.000

Mehedinți

60%

49.500.000

Olt

60%

49.500.000

Vâlcea

60%

49.500.000

Vest

Arad

30%

24.750.000

Caraș-Severin

40%

33.000.000

Hunedoara

50%

41.250.000

Timiș

30%

24.750.000

Ilfov

Ilfov parțial: Ciorogârla,

35%

28.875.000

Domne ti,

Clinceni, Cometu,

Bragadiru,

Dără ti-llfov,

Jilava,

1 Decembrie,

Copăeeni,

Vidra i Berceni

Ilfov parțial:

45%

37.125.000

Periș,

Ciolpani,

Snagov,

Gruiu,

Nuci,

Grădi tea,

Petrăchioaia, Dascălu,

Moara Vlăsiei,

Balote ti

Corbeanca,

Buftea,

Chitila,

Glina,

?ernica,

Dobroești și Pantelimon

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe