Întreprinderea individuală oferă o serie de avantaje cuiva care dorește să-și deschidă o mică afacere, dintre care cele mai importante sunt: flexibilitate, costuri reduse de înființare, contabilitate simplă.

Pentru a desfășura în mod legal o mică afacere, una sau mai multe persoane fizice se pot organiza în acest scop, optând pentru una dintre formele juridice prevăzute de lege: persoană fizică autorizată (PFA), întreprindere individuală (II), întreprindere familială (IF), societate cu răspundere limitată-debutant (SRL-D) sau societate cu răspundere limitată (SRL). Fiecare oferă avantaje și dezavantaje legate de modul de funcționare, taxele datorate ori condițiile de înființare.

 

Ce este o întreprindere individuală

Întreprinderea individuală, conform OUG 44/2008 (privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale) este un tip de întreprindere economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică (spre deosebire de întreprinderea familială care este organizată de membrii unei familii). La rândul său, întreprinderea economică reprezintă activitatea economică desfășurată în mod organizat, sistematic și permanent, combinând resurse financiare, forță de muncă, materii prime, mijloace logistice și informație, pe riscul întreprinzătorului, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege.

Orice întreprindere individuală trebuie să aibă un sediu profesional pe teritoriul României și trebuie să fie înregistrată și autorizată. Înregistrarea unei întreprinderi individuale se face la Registrul Comerțului, aceasta fiind una dintre condițiile principale pentru funcționarea sa legală (ea trebuie înregistrată și în scopuri fiscale și, după caz, de plată a TVA, la ANAF).

 

Avantajele unei întreprinderi individuale

De multe ori, statutul unui comerciant titular al unei întreprinderi individuale (II) este comparat cu statutul unei persoane fizice autorizate (PFA). Din acest punct de vedere, II are o serie de avantaje:

 • întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate până la 10 clase de activități prevăzute de codul CAEN (față de 5, în cazul PFA), dar este necesară dovada pregătirii profesionale pentru fiecare cod CAEN ales;
 • întreprinderea individuală poate angaja până la 8 salariați, terțe persoane, cu un contract individual de muncă încheiat și înregistrat în condițiile legii (față de 3 în cazul PFA);
 • întreprinzătorul, persoană fizică, titular al unei întreprinderi individuale nu va fi considerat un angajat al unor terțe persoane chiar dacă ar colabora cu acestea exclusiv. El poate cumula și calitatea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care și-a organizat întreprinderea individuală (la fel ca în cazul PFA).
 • întreprinzătorul, persoană fizică, titular al unei întreprinderi individuale este asigurat în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și are dreptul de a fi asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și al asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prevăzute de lege;
 • contabilitatea II este simplă și poate fi desfășurată în sistem real sau ca normă de venit;
 • taxele se vor plăti trimestrial (o dată la 3 luni) fie în sistem real (este necesară ținerea unui registru de încasări și plăți și plata anticipată a taxelor care includ impozitul, sănătatea și pensia în funcție de anticipările legate de activitatea întreprinderii), fie ca normă de venit (doar în cazul în care II are un singur cod CAEN înregistrat, iar taxele – care includ impozitul, sănătatea și pensia – se plătesc chiar dacă nu ai activitate constantă);
 • în cazul morții titularului, activitatea II poate fi continuată de moștenitori (spre deosebire de PFA, unde acest lucru nu este posibil);
 • înființarea unei întreprinderi individuale presupune costuri mai reduse decât cele ale unui SRL;
 • înmatricularea unei întreprinderi individuale nu durează mai mult de 3 zile.

 

Dezavantajele unei întreprinderi individuale

Persoana fizică titulară a întreprinderii individuale răspunde pentru obligațiile asumate în exploatarea întreprinderii economice respective cu bunurile din patrimoniul de afectațiune (bunurile întreprinderii individuale). Dacă acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanțelor, pot fi urmărite și celelalte bunuri ale persoanei fizice, spre deosebire de un SRL, unde patrimoniul întreprinzătorului poate fi urmărit doar în cazul în care se constată existența unor fapte de natură penală în administrarea patrimoniului SRL-ului.

O întreprindere individuală nu poate să-și aleagă orice nume. Firma unui titular al unei întreprinderi individuale se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma „Întreprindere individuală”.

 

Ce presupune înființarea unei întreprinderi individuale

Întreprinzătorul, persoană fizică, titular al întreprinderii individuale devine comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în Registrul Comerțului. Pentru înregistrare este necesară întocmirea unui dosar cu următoarele documente:

 • cererea de înregistrare – formular ce poate fi procurat de la Registrul Comerțului;
 • anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular;
 • declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (formular model 1) sau care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (formular model 2);
 • cartea de identitate sau paşaportul titularilor întreprinderii individuale (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
 • declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată (formă olografă, original);
 • înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru – orice act juridic prin care se certifică dreptul de folosință și/sau atestă afectațiunea specială a spațiului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
 • specimenul de semnătură al întreprinzătorului persoană fizică, titular al întreprinderii individuale (original);

 

În plus, dacă este cazul:

 • avizul asociaţiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip – original); dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nicio activitate economică, titularul întreprinderii individuale sau membrul întreprinderii familiale care are dreptul de folosință asupra imobilului depune o declarație pe propria răspundere, sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare formalitățile prevăzute de art. 40 alin (1) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;
 • declaraţia privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţie – formular;
 • documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere);
 • documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf) şi/sau fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experiența profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale.

 

Concluzie

Chiar dacă întreprinderea individuală nu dobândește personalitate juridică prin înregistrarea în Registrul Comerțului, întreprinzătorul, persoană fizică, titular al întreprinderii individuale devine comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în Registrul Comerțului.

 

Încă nu ai cont pe Termene.ro?

Testează gratuit platforma

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe