Ministerul Muncii pregătește noi modificări ale Hotărârii Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților. 

Principalele schimbări propuse vizează termenul referitor la obligația angajatorului de a transmite suspendarea contractului individual de muncă în urma absențelor nemotivate dar și obligația serviciilor externe ca, la încetarea contractului de furnizare servicii, să elibereze angajatorului baza de date în format electronic care conține toate înregistrările făcute de prestator pe durata contractului.

Situaţia actuală 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților se reglementează, în principal, următoarele aspecte: 

  • a) obligația angajatorilor, persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, de a întocmi, completa și transmite registrul general de evidență a salariaților, cu respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal;
  • b) posibilitatea angajatorilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, de a contracta serviciul de completare şi transmitere a datelor în registru prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori care își desfășoară activitatea în condițiile prevederilor legale în vigoare, inclusiv ale prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal;
  • c) completarea și transmiterea datelor în registru se realizează de către: – una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajatorii persoane fizice sau juridice de drept privat; – persoanele care au aceste atribuții stabilite prin fișa postului în cazul angajatorilor instituții sau autorități publice; – prestatorii care oferă serviciul de completare și transmitere a datelor în registru.
  • d)interdicția de a subcontracta serviciile de completare și transmitere a datelor în registru încredințate de angajator;
  • e) obligația angajatorilor care optează pentru externalizarea serviciului de completare și transmitere a datelor în registru de a notifica, în scris, inspectoratul teritorial de muncă, în a cărui rază teritorială își au sediul/domiciliul, despre încheierea contractelor de prestări servicii, precum şi datele de identificare ale prestatorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii;
  • f) contractarea serviciului de completare și transmitere a datelor în registru nu exonerează angajatorul de obligațiile stabilite de prezenta hotărâre;
  • g) angajatorii sau, după caz, prestatorii care completează și transmit datele în registru au obligația să prelucreze datele cu caracter personal ale salariaților, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal. 

Schimbările preconizate 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale consideră, în expunerea de motive, că se impune corelarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 905/2017, referitoare la serviciul de completare şi transmitere a datelor în registru, prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori care își desfășoară activitatea în condițiile prevederilor legale în vigoare. 

Având în vedere faptul că fiecare angajator are dreptul de a-şi organiza activitatea de resurse umane şi salarizare prin una dintre modalitățile reglementate de lege, respectiv prin:

  • asumarea de către angajator a atribuțiilor specifice;
  • prin desemnarea unuia sau mai multor angajați cărora să le repartizeze, prin fișa postului, atribuții privind activitatea de resurse umane şi salarizare sau;
  • prin contractarea unor servicii externe specializate în resurse umane și salarizare (inclusiv servicii externe de contabilitate autorizate de CECCAR) și activitatea de completare și transmitere a datelor în registru.

Se poate realiza în una dintre modalitățile de mai sus, cu informarea în termen a inspectoratului teritorial de muncă în legătură cu încheierea, sau după caz, încetarea contractelor de furnizare servicii. 

De asemenea, se va stabili obligația serviciilor externe, ca la încetarea contractului de furnizare servicii să elibereze angajatorului baza de date în format electronic care conține toate înregistrările făcute de prestator pe durata contractului. 

Schimbări în cazul concedierii pentru absențe nemotivate

Noul proiect de HG stabilește obligația angajatorului de a transmite suspendarea contractului individual de muncă, ca urmare a absențelor nemotivate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de suspendare. 

 

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe