• Ministerul de Finanțe elimină poziția de „șef de birou” din cadrul aparatului ministerului de resort pentru a respecta legislația aprobată anul trecut. Este vorba de Legea nr. 296/2023.

Modificarea structurii organizatorice a Ministerului de Finanțe este cerută de prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, în vederea punerii în aplicare a prevederilor acestei legi.

Actuala structură organizatorică a Ministerul Finanțelor este împărțită în unități denumite „servicii”, „compartimente”, „programe” și „colective temporare”

Proiectul pus în dezbatere de Ministerul de Finanțe își propune să asigure punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.296/2023, care stabilesc în cuprinsul art. XVII alin. (3) că măsurile privind reorganizarea structurilor funcționale, ca urmare a aplicării prevederilor acestui articol, inclusiv organigramele, statele de funcții, regulamentele de organizare și funcționare, se aprobă, în condițiile legii, până la data de 30 iunie 2024.

Personalul și demnitarii

În prezent, conform actelor normative care îi guvernează activitatea, Ministerul Finanțelor are aprobat un număr maxim de posturi pentru aparatul propriu de 2.077, exclusiv demnitarii.

Ministrul finanțelor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 7 secretari de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului, răspunderile și atribuțiile acestora fiind stabilite prin ordin al ministrului finanțelor.

Ce se modifică

 • Prin prezentul act normativ se are în vedere desființarea funcției publice de șef birou conform prevederilor art.XVIII alin.(1) din Legii nr.296/2023Direcția generală management al domeniilor reglementate specific se reorganizează în Direcția domenii reglementare specifică și Direcția de guvernanță corporativă prin preluarea activității, atribuțiilor și personalului aferent precum și a posturilor din cadrul direcției generale care se reorganizează.

Noua modalitate de organizare este propusă având la bază:

 1. îndeplinirea cu succes a atribuției Ministerul Finanțelor în conformitate cu art. X din Legea nr. 187/2023 până la operaționalizarea tabloului de bord, Ministerul Finanțelor continuă să colecteze datele transmise de către autoritățile publice tutelare si de către întreprinderile publice, potrivit prevederilor OUG NR. 109/2011 și se va putea asigura astfel un tratament egal pentru toți operatorii economici la care statul este acționar majoritar sau deține un patrimoniu;
 2. crearea premiselor realizării unui echilibru între veniturile realizate de societăți și evoluția cheltuielilor de natură salarială și a celorlalte cheltuieli în vederea menținerii sau îmbunătățirii rezultatului brut;
 3. respectarea angajamentelor asumate de conducerile societăților prin planurile de administrare, respectiv contractele de mandat încheiate, așa cum prevăzute de guvernanța corporativă.
 4. organizarea propusă va menține o capacitate de coordonare puternică prin menținerea titularilor, coordonare care va suplini, atunci când este nevoie, creșterea capacității administrative a structurilor cu care acestea colaborează pentru atingerea obiectivelor în domeniul de activitate.
 • Direcția generală relații financiare internaționale (DGRFI) se reorganizează prin preluarea activității Unității de management al investițiilor publice.

Specificul, diversitatea, complexitatea și volumul activității DGRFI, inclusiv frecvența elementelor de noutate derivă din dinamica evoluțiilor la nivelul UE și al instituțiilor financiare internaționale (IFI).

Conform specificului activității desfășurate în cadrul Unității de management al investițiilor publice această structură asigură asistență de specialitate în ceea ce privește soluțiile de finanțare pentru proiecte promovate de autorități publice contractante, facilitează contracte între potențiali beneficiar, IFI și bănci comerciale prin preluarea sa în cadrul DGRFI contribuind, ca parte a structurii care o preia, la implementarea de proiecte de investiții publice.

 • Direcția generală pregătire Ecofin și asistență comunitară se reorganizează în Direcția generală afaceri europene și cooperare internațională, prin preluarea în cadrul acesteia a Unității de vânzare certificate de emisii de gaze cu efect de seră post-2012.

Redenumirea direcției generale are la bază o mai bună reflectare a activității derulate în prezent având în vedere faptul că rolul acesteia a fost extins, prin preluarea unor noi atribuții, respectiv gestionarea asistenței financiare elvețiene și coordonarea procesului de aderare la OCDE.

Preluarea unității de vânzare certificate de emisii de gaze cu efect de seră post-2012 în cadrul direcției generale este necesară având în vedere legătura clară a atribuțiilor acesteia cu domeniul afacerilor europene coordonat la nivelul ministerului de către Direcția generală afaceri europene și cooperare internațională.

 • Direcția de audit public intern se reorganizează în Serviciul de audit public intern având în vedere că nu mai sunt îndeplinite prevederile cu privire la normativul de personal necesar pentru organizarea unei structuri funcționale la nivel de direcție, respectiv minim 20 de posturi de execuție.

Direcția generală de contabilitate publică se reorganizează prin schimbarea denumirii în Direcția generală trezorerie și contabilitate publică.

Modificarea denumirii direcției generale a rezultat din necesitatea reflectării în denumirea acesteia a ambelor domenii de activitate, respectiv domeniul Trezoreriei statului și domeniul contabilității publice.

Această modificare de denumire are în vedere faptul că prin intermediul acestei structuri se asigură în principal organizarea și funcționarea Trezoreriei Statului, inițierea de proiecte de acte normative în domeniul Trezoreriei statului, coordonarea din punct de vedere metodologic a unităților teritoriale ale trezoreriei statului, asigurarea raportărilor privind execuția bugetelor componente ale bugetului general consolidat, elaborarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și contul de execuție al bugetului Trezoreriei Statului, derularea operațiunilor de încasări și plăți, ca participant direct al Sistemului național de plăți.

 • Direcția generală de trezorerie și datorie publică se reorganizează prin schimbarea denumirii în Direcția generală de management al datoriei publice și fluxurilor de trezorerie.

Modificare este necesară având în vedere că este structura care îndeplinește atribuții în coordonarea procesului de administrare a datoriei publice (contractare, rambursare, administrare a riscurilor si raportare) și administrarea contului curent general al trezoreriei statului.

 • Direcția generală de politici, analiză și cercetare în domeniul finanțelor publice se reorganizează prin schimbarea denumirii în Direcția Generală de Macroeconomie și Venituri și prin preluarea în cadrul acesteia a activității, atribuțiilor și personalului Direcției de politici și analiză macroeconomică și Direcției de analiză și cercetare în domeniul finanțelor publice.

Schimbare este motivată având în vedere că în cazul acesteia din urmă nu mai sunt îndeplinite prevederile  cu privire la normativul de personal necesar pentru organizarea unei structuri funcționale la nivel de direcție, respectiv minim 20 de posturi de execuție și totodată se impune o eficientizarea a procesului decizional și a derulării activităților interne.

Modificarea denumirii este fundamentată de reflectarea corespunzătoare a atribuțiilor specifice direcției care includ analize macroeconomice economice și sectoriale, interpretări ale indicatorilor economici și prognoze pe termen scurt, elaborarea studiilor de cercetare economică și a documentelor strategice de politică fiscală pentru România (Programe de convergență). De asemenea, pe baza proiecțiilor economice și modelelor de estimare a veniturilor bugetare, în cadrul direcției se realizează prognoza încasărilor pe termen scurt și mediu, în cadrul Legilor bugetare anuale, a rectificărilor bugetare si a strategiei fiscalbugetare, impactul bugetar asupra veniturilor generat de modificări/propuneri legislative și analize trimestriale/anuale privind execuția veniturilor bugetare.

 • Eliminarea Unității de evaluare a investițiilor publice din organigramă.

Acestea decizie te luată având în vedere că nu mai sunt îndeplinite prevederile cu privire la normativul de personal necesar pentru organizarea unei structuri funcționale la nivel de serviciu la această dată, respectiv minim 10 de posturi de execuție, activitatea, atribuțiile și personalul acesteia regăsindu-se în continuare în cadrul Direcției de programare a investițiilor publice.

 • Menținerea numărului de secretari de stat aprobat în prezent pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor având în vedere complexitatea și diversitatea activității.
Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe