• Finanțările de tip grant vor fi oferite la maximum 180 de organizații non-guvernamentale din România până în limita bugetului de 5,3 milioane de euro. Programul este desfășurat de Ministerul Investițiilor și Programelor Europene (MIPE) și este finanțat în mare parte prin fonduri europene din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

 

Ministerul Fondurilor Europene a publicat pe 18 aprilie, în Monitorul Oficial nr. 368 din 2024, „Schema de ajutor de minimis «Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale» din cadrul Planului național de redresare și reziliență, componenta 7 «Transformare digitală », investiția 9 «Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale»”.

În urma publicării în Monitorul Oficial programul de granturi poate fi pus în aplicare la trei zile de la publicare.

Valoare totală a schemei de ajutor este de 5,3 milioane de euro. Prezenta schemă se aplică pe teritoriul României, în toate regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru și București—Ilfov.

Furnizorul schemei de ajutor de minimis este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (denumit în continuare MIPE), prin intermediul Direcției generale implementare PNRR și instrumente financiare (denumită în continuare DGIPNRRIF), care are calitatea și de administrator al schemei de ajutor de minimis.

Cum se face înscrierea

Așa cum reiese și din titulatura schemei de finanțări, programul se adresează organizațiilor non-guvernamentale (ONG) care doresc să-și digitalizeze activitatea.

Schema prevăzută este finanțată din fonduri de la bugetul de stat și din fonduri europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, în condițiile legii.

 • Pentru a putea accesa ajutorul de minimis acordabil în temeiul prezentei scheme de ajutor, solicitanții trebuie să depună/să încarce în platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro o cerere de finanțare însoțită de anexele detaliate în ghidul specific aferent apelului de proiecte.

Selecția proiectelor se va realiza în baza criteriilor cuprinse în ghidul specific.

Durata și bugetul schemei

Schema de ajutor de minimis se acordă până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

Plata ajutorului va putea fi efectuată până la data de 30 iunie 2026.

Sursa de finanțare pentru prezenta schemă este reprezentată de fonduri nerambursabile finanțate din PNRR și fonduri de la bugetul de stat.

Bugetul schemei de ajutor de minimis este de 5,3 milioane euro, echivalent în lei, din care 4,5 milioane euro fonduri nerambursabile finanțate din PNRR și 0,8 milioane euro fonduri de la bugetul de stat [valoarea TVA aferente cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportată din bugetul de stat, în baza schemei de ajutor de minimis, în conformitate cu art. 13 alin. (1) lit. b) din

Sumele rămase necheltuite într-un an vor fi reportate în anii următori în perioada de valabilitate a schemei.

Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 180 de organizații neguvernamentale cu activitate economică.

Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) care desfășoară activitate economică, care funcționează în conformitate cu principiile enunțate în legislația națională în vigoare, inclusiv organizațiilor înființate prin legi speciale.

Obiective programului de granturi

Prin prezenta schemă se oferă sprijin pentru atingerea următoarelor obiective:

Obiectivul principal îl constituie dezvoltarea sectorului organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri)în scopul transformării digitale a acestuia.

Obiectivele secundare se referă la:

 •  formare profesională (creșterea nivelului de alfabetizare digitală a lucrătorilor/voluntarilor dincadrul organizațiilor);
 • creșterea nivelului de accesibilizare a serviciilor digitale furnizate de ONG-uri către persoanele cudizabilități sau cerințe speciale dinperspectiva competențelor digitale

Ce este ajutor de minimis

Este ajutor limitat, conform normelor Uniunii Europene, la un nivel care nu distorsionează concurențași/sau comerțul cu statele membre, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014. În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2023/2.831, valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice nu trebuie să depășească 300.000 euro pe o perioadă de 3 ani. Perioada de 3 ani care trebuie luată în considerare, în sensul Regulamentului (UE) 2023/2.831, ar trebui evaluată în mod continuu. Pentru fiecare nou ajutor de minimis acordat, trebuie luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în ultimii 3 ani. Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutoarelor de minimis sau de obiectivul urmărit prin acestea și indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanțat în totalitate sau parțial din resurse cu originea înUniunea Europeană.

Finanțări și pentru folosirea Inteligenței Artificiale

În cadrul acestui program, ONG-urilor pot cere investiții pentru digitalizare și pentru achiziționarea de soluții de Inteligență Artificială.

Inteligența Artificială (AI — Artificial intelligence) este definită ca „sisteme care utilizează tehnologii precum: explorarea și analizarea unor cantități mari de date text nestructurate, viziune computerizată, recunoașterea vorbirii, generarea limbajului natural, învățarea automată, învățarea profundăpentru a culege și/sau a utiliza date pentru a prezice, recomanda sau decide, cu diferite niveluri de autonomie, cea mai bună acțiune pentru atingerea unor obiective specifice”.

Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect este de minimum 25.000 euro și maximum 70.000 euro, sumele menționate fiind calculate în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la data acordării ajutorului, și cu respectarea condițiilor de cumul aplicabile ajutorului de minimis, fiind necesară o cofinanțare de minimum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului depus.

Valoarea finanțării nerambursabile se va determina în funcție de gradul de digitalizare a ONG-ului la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, conform DESI (2021), astfel:

 • a) între 25.000 și 40.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 5 criterii DESI;
 • b) între 40.001 și 55.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 7 criterii DESI;
 • c) între 55.001 și 70.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 9 criterii DESI.

Contribuția proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, aport al membrilor fondatori, donații, credite bancare sau din orice alte surse care nu implică ajutor de stat/de minimis sau din alte surse private.

Ajutoarele de minimis se acordă proiectelor eligibile la finanțare, în baza cererii de finanțare, elaborată în conformitate cu elementele prevăzute în prezenta schemă și în ghidul specific, cu toate anexele necesare, ghid ale cărui dispoziții vor fi armonizate cu prezenta schemă de ajutor de minimis.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu trebuie să depășească 300.000 euro pe o perioadă de 3 ani, luând în considerare inclusiv ajutorul de minimis acordat în baza prezentei scheme. Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutoarelor de minimis sau de obiectivul urmărit prin acestea și indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanțat în totalitate sau parțial din resurse cu originea în Uniunea Europeană.

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată în baza prezentei scheme este de 95% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis per întreprindere unică prevăzut la alin. (2).

Valoarea ajutorului va fi exprimată sub formă de grant, ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligații
fiscale.

Beneficiari, activități și condiții de eligibilitate

Pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) care desfășoară activitate economică și care funcționează în conformitate cu principiile enunțate în legislația națională în vigoare, inclusiv organizațiile înființate prin legi speciale, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

 • a) au sediul social sau un punct de lucru în România, cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului;
 • b) sunt înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2022;
 • c) la data semnării contractului de finanțare nu au obligații de plată nete neachitate în termen către bugetul consolidat al statului și, respectiv, bugetul local și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal pentru toate punctele de lucru situate pe raza unor unități administrativ-teritoriale diferite;
 • d) au capacitatea de a asigura contribuția financiară necesară pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, a costurilor suplimentare ce pot apărea în implementare, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum și sustenabilitatea financiară a investiției, respectiv costurile de întreținere, operare și mentenanță a investiției pe toată durata de sustenabilitate a proiectului.

Contribuția financiară proprie trebuie să fie constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor de stat/de minimis;

 • e) nu desfășoară și nici nu vor desfășura pe perioada implementării și sustenabilității proiectului activități cu produse care au caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc și nici activități care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
 • f) nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, republicată;
 • g) nu fac obiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a unui furnizor de ajutor, a Consiliului Concurenței sau a unei instanțe de judecată sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
 • h) nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
 • i) nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
 • j) nu desfășoară și nici nu vor desfășura pe perioada implementării și sustenabilității proiectului activități economice de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);
 • k) nu desfășoară și nici nu vor desfășura pe perioada implementării și sustenabilității proiectului activități economice de comerț sexual;
 • l) nu desfășoară și nici nu vor desfășura pe perioada implementării și sustenabilității proiectului activități care implică animale vii în scopuri experimentale și științifice, în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizate în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice” nu poate fi garantată;
 • m) nu desfășoară și nici nu vor desfășura pe perioada implementării și sustenabilității proiectului activități de dezvoltare imobiliară sau financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare;
 • n) nu desfășoară și nici nu vor desfășura pe perioada implementării și sustenabilității proiectului activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor;
 • o) solicită ajutor de minimis a cărui valoare se încadrează în limitele prevăzute în prezenta schemă.

Activitățile eligibile

Se poate solicita finanțare pentru:

 • a) activități pentru investiții în infrastructura digitală a ONG-urilor: achiziționarea de echipamente TIC și periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de rețea, echipamente periferice etc.), dezvoltarea/achiziționarea de aplicații software dedicate sectorului ONG (soluții de management financiar (inclusiv compatibile cu sistemul RO e-factura), administrarea resurselor umane, managementul voluntarilor, managementul și retenția donatorilor etc.);
 • b) activități privind dezvoltarea competențelor digitale ale personalului și voluntarilor în ceea ce privește furnizarea de servicii la distanță beneficiarilor;
 • c) dezvoltarea de platforme și soluții CRM (gestionarea relațiilor cu clienții) și achiziționarea de echipamente aferente;
 • d) alte activități privind achiziția de active necorporale: licențe (achiziționarea licențelor software pentru server, licențelor necesare operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licențelor software antivirus, precum și pachetelor software tip office), alte programe informatice, în scopul transformării digitale a organizației;
 • e) construirea/modernizarea rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului (în interiorul clădirii unde se implementează proiectul și între corpuri de clădire — dacă aparțin aceluiași solicitant și sunt la aceeași adresă poștală);
 • f) achiziționarea serviciilor de dezvoltare/îmbunătățire a unui website de prezentare a ONG-ului;
 • g) achiziționarea unui nume de domeniu nou „.ro” — în cazul în care beneficiarul nu are un domeniu la data depunerii cererii de finanțare;
 • h) achiziționarea și implementarea soluției de semnătură electronică (de la furnizori autorizați) — activitate eligibilă înainte de semnarea contractului de finanțare;
 • i) achiziționarea de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități în scopul creșterii nivelului de accesibilizare a serviciilor digitale pentru persoanele vulnerabile;
 • j) activități privind asigurarea accesului la bănci de date, servicii de cloud computing: software ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS) și infrastructură ca serviciu (IaaS) și de stocare a datelor, biblioteci sau alte servicii conexe.
Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe