Loading the Amira Audio Citește articolul...
  • Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a pus în dezbatere publică proiectul Ghidului de Plată care detaliază cum va face ministerul plata către beneficiarii programului Construct Plus. Reamintim că înscrierile pentru acest program au început pe 8 aprilie și vor dura 30 de zile. Cererile de finanțare se depun prin poștă la adresa ministerului.

Beneficiarii granturilor din programul Construct Plus desemnați după finalizarea înscrierilor și a evaluării aplicațiilor au maximum 6 luni timp să demareze „investiția de la data încheierii acordului pentru finanțare, cu respectarea calendarului asumat in documentația anexata Cererii de acord pentru finanțare si in anexa la Acordul pentru finanțare”, se precizează în documentul publicat de MEAT.

Proiectul Ghidului de Plată pentru Construct Plus poate fi consultat aici.

Tot în 6 luni de la data „încheierii acordului de finanțare – cu respectarea celor asumate in documentația anexata cererii de acord pentru finanțare si potrivit cordului pentru finanțare – beneficiarul trebuie să facă dovada cofinanțării în termen de maximum 6 luni”, se mai precizează în documentul citat.

Valoarea cofinanțării proiectelor care aplică la Construct Plus 2024 este de minimum 25% din valoarea investiției.

În ceea ce privește punctajul, acesta poate fi consultat mai jos:

sursa: MEAT

Benefiarul trebuie să  transmită la MEAT în termen de maximum 6 luni de la data demarării investiției „prima cerere de plată a ajutorului de stat și formularul de decont, însoțite de documente justificative menționate în prezentul Ghid”.

Cum se transmit cererile de plată

Termene.ro a consultat proiectul de Ghid de Plată din programul Construct Plus și văr prezintă câteva dintre precizările stipulate în document.

  • Prima cerere de plată se transmite la MEAT in termen de maximum 6 luni de la data demarării investiției.
  • Anual, beneficiarul poate solicita maximum 4 cereri de plată.
  • O nouă cerere de plată poate fi solicitată doar daca cererea anterioară a fost aprobată.
  • Cererea de plată finală se transmite pana la data de 31 decembrie 2028. Cererile de plată transmise ulterior termenului de 31 decembrie 2028 se restituie beneficiarului.

Plata ajutorului de stat se efectuează către beneficiari in perioada 2024-2029, conform cheltuielilor eligibile realizate de către beneficiari in baza acordurilor pentru finanțare.

MEAT soluționează cererea de plata după ce se realizează „verificarea la fata locului a existentei activelor si a conformității declarațiilor/documentelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar”, se precizează în Ghid.

Înregistrarea cererii de plată

În vederea efectuării plății ajutorului de stat, beneficiarul depune direct sau transmite prin posta/servicii de curierat cu confirmare de primire, Cererea de plata însoțită de documentele justificative, in format letric, respectiv electronic (format memory stick), la Registratura generală a MEAT din Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, București, cod 010096.

Cererea de plata si documentele justificative anexate acesteia formează dosarul Cererii de plata. Toate documentele emise de beneficiar, aferente dosarului Cererii de plata, trebuie sa fie datate si semnate de reprezentantul legal/împuternicit.

Documentele din dosarul cererii de plata

Documentele anexate Cererii de plata se vor îndosaria in ordinea in care sunt enumerate mai jos, respectiv in ordinea in care sunt menționate in Formularul de decont, separat pentru fiecare cheltuiala eligibila solicitata la rambursare.

Acestea se transmit către MEAT in format letric si electronic (format memory stick).

Virarea efectiva a ajutorului de stat se face de către MEAT, in termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data la care Cererea de plata a ajutorului de stat este soluționata, in contul 50.70 „Disponibil din subvenții și transferuri”, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei raza își are domiciliul fiscal beneficiarul ajutorului de stat.

Beneficiarii au obligația de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de MEAT in contul 50.70 „Disponibil din subvenții si transferuri”. În situația în care se constata existenta unei sume necuvenite, beneficiarii au obligația de a informa de îndată a MEAT in vederea restituirii acesteia.

Plățile efectuate de beneficiar in euro vor fi înregistrate in lei la cursul euro din ziua efectuării tranzacției.

Model

Cerere de Plată

Subscrisa, (denumirea întreprinderii), având datele de identificare menționate la litera A din prezenta cerere, reprezentata legal prin domnul/doamna :
având calitatea de (reprezentant legal, se preia din Certificatul constatator de la poziția, „Persoane împuternicite”, sau împuternicit in cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentației prevăzută de OUG nr. 68/2023, cu modificările și completările ulterioare), identificat/identificata cu cod numeric personal/număr de identificare fiscala ;

Solicit rambursarea cheltuielilor eligibile prin plata ajutorului de stat, in suma de (valoare din formular de decont – Anexa 2),

in baza Acordului de finanțare nr. din data de si in condițiile prevederilor pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea si finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse si materiale de construcții, aprobat prin OUG nr. 68/2023, cu modificările si completările ulterioare, respectând intensitatea de (se calculează prin raportarea valorii ajutorului de stat la valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute in Acordul de finanțare încheiat), conform Acordului de finanțare.

A. Datele de identificare a întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

Data înregistrării intreprinderii:

Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului:

Codul de identificare fiscala:

Precizare :
Completarea datelor solicitate mai sus se preiau din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de la poziția ,,Informații de identificare”.

Adresa sediu:
(județ, localitate, sector, strada, bloc, scara, etaj, apartament se preiau din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de (a poziția „Informații de identificare”),

Adresa realizarii investitiei (sediu sau punctele de lucru):
(judet, localitate, sector, stradd, bloc, scard, etaj, apartament se preiau din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de la pozitia ,,Informatii de identificare” sau ”Sedii secundare/puncte de lucru”)

Telefon: Fax: E-mail:

Obiect principal de activitate (cod CAEN): (conform Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de la pozitia ,,Activitatea principald”)

Obiect secundar de activitate pentru care se acorda finantare (cod CAEN): (conform Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de la poziția ,,Activități la sediu” în cadrul locatiei realizării investiției)

Cod IBAN: , deschis la Trezoreria

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe