• Primul din cele șase programe IMM Plus, este vorba de RURAL Plus, care constă în ajutor de stat destinat antreprenorilor din mediul rural a fost lansat. Administratorii companiilor vor putea accesa până la sfârșitul lunii iunie credite garantate de în limita a două milioane de euro, zece milioane de lei. 

S-a aprobat, joi 4 aprilie, procedura de acordare a ajutoarelor de stat și a grantului pentru componenta RURAL Plus din cadrul schemei de ajutor de stat IMM PLUS în valoare de 2 miliarde lei.

Asta după ce în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul comun nr. 622/128/2024 al Ministerului Finanțelor și al Ministerului Agriculturii pentru „pentru aprobarea procedurii de acordare a ajutoarelor de stat și a grantului, precum și a convenției de garantare și plată a granturilor și a convenției de implementare asociate componentei RURAL Plus din cadrul schemei de ajutor de stat IMM Plus”.

Ordinul comun stabilește procedura după ce în luna martie Guvernul României a stabilit prin OUG 18/2024 să desfășoare în acest un program de garantare a creditelor bancare realizate de antreprenori.

Programului IMM Plus a fost inițiat pentru a asigura, până la 30 iunie 2024, accesul la finanțare al firmelor care nu dispun de sumele necesare pentru proiectele de investiții și pentru continuarea activității.

 • Practic, Executivul de la Palatul Victoria a prelungit și în anul 2024 vechiul program IMM Invest Plus, sub noua denumire IMM Plus, prin care întreprinderile românești pot lua credite bancare cu garanții cu dobânzi subvenționate de stat.

IMM Plus are șase subprograme, iar RURAL Plus este primul pentru care s-au stabilit condițiile de finanțare.

RURAL Plus reprezintă un program guvernamental care face parte din schema de garantare IMM Plus  Scopul acestuia este de a furniza facilități de garantare din partea statului într-un mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate beneficiarilor, inclusiv start-up-urilor.

Programul se adresează celor ce își desfășoară activitatea în sectoarele agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, precum și în domeniul comerțului cu produse agricole, piscicole și produse alimentare.

Limitele creditării prin RURAL Plus

Procedura din Ordinul comun nr. 622/128/2024 reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat și de acordare a granturilor care constau în credite garantate de către stat, prin Ministerul de Finanțe, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat.

Pentru creditele sau liniile de credit menționate, suma maximă a finanțărilor acordate unui beneficiar este limitată la 5 milioane lei pentru finanțarea capitalului de lucru și la 10 milioane lei pentru investiții.

În cadrul schemei de ajutor de stat, suma totală maximă a finanțărilor garantate de stat acordate unui beneficiar nu poate depăși 10 milioane lei.

Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii, suma totală maximă a finanțărilor garantate de stat acordate unui beneficiar nu poate depăși 5 milioane lei.

Avantajele programului Rural Invest

 1. Perioada de acordare a garanției este de maximum 72 de luni.
 2. Costurile cu dobânda sunt subvenționate în proporție de 100% până la 12 luni de la data acordării creditului.
 3. În cazul finanțărilor noi, nu se plătesc:

– Comision de administrare datorat FGCR și comisionul de risc datorat Ministerului Finanțelor Publice pe întreaga perioadă de valabilitate a garanției. Aceste costuri vor fi acoperite din ajutorul sub formă de grant, pe  durata de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor.

– Comision de rambursare anticipată a creditului.

–  Alte comisioane pentru acordarea creditului.

Ce se poate achiziționa cu credit bancar garantat prin RURAL Plus

Activitățile eligibile la finanțare în cadrul Componentei RURAL Pluspentru codurile CAEN pentru finanțare menționate în contractul de garantare și în acordul de finanțare sunt:

 1. a) achiziție de echipamente/mașini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe, inclusiv TVA;
 2. b) achiziție de active necorporale: software/licențe/ programe/brevete, inclusiv TVA;
 3. c) achiziție de spațiu de producție/servicii/ comercial/depozitare/terenuri agricole și terenuri pentru construcție, inclusiv TVA;
 4. d) achiziție de părți sociale și acțiuni;
 5. e) construcție de spații de producție/servicii/spații comerciale/depozitare, inclusiv TVA;
 6. f) cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru, inclusiv TVA;
 7. g) alte cheltuieli aferente planului de investiție, inclusiv panouri fotovoltaice pentru uzul beneficiarului, inclusiv TVA;
 8. h) active biologice productive, inclusiv TVA;
 9. i) cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere;
 10. j) cheltuieli de executare lucrări și/sau de prestare de servicii;
 11. k) cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri;
 12. l) cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/sedii/puncte de lucru pentru toate activitățile desfășurate de către beneficiar la acestea;
 13. m) alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente;
 14. n) cheltuieli cu salarii și asimilate pentru toate activitățile desfășurate de către beneficiar; cheltuieli cu chirii/utilități;
 15. o) impozite/taxe/contribuții/alte sume datorate bugetului general consolidat a căror obligație de plată este în sarcina beneficiarului pentru toate activitățile desfășurate de către acesta;
 16. p) alte costuri de operare;
 17. q) active biologice de natura stocurilor și produse agricole, precum și cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor;
 18. r) cheltuielile de refinanțarea altor credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și pentru investiții în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii, sectorului alimentar și comerțului cu produse agricole, piscicole.

Condiții de eligibilitate

Pentru Programul IMM Plus sunt următoarele:

În vederea analizei și luării deciziei de acordare a garanției, la data solicitării de garantare, întreprinderea beneficiară trebuie să respecte următoarele condiții (cumulative):

 • se încadrează în normele de creditare ale finanţatorului şi în normele de garantare F.G.C.R.;
 • nu are credite (inclusiv finanţări tip leasing) restante în CRC sau, acestea sunt încadrate în categoriile A, B sau C;
 • nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi cu interdicţie de a emite cecuri şi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat;
 • împotriva Beneficiarului nu s-a deschis procedura insolvenței;
 • prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele de investitie valoarea de piata a activelor aduse in garantie trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu valoarea finantata. Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părţilor sociale / acțiunilor, se instituie și ipoteci legale asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este inclusă în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;
 • nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat. În cazul creditelor de investiţii, beneficiarul trebuie să facă dovada achitării acestora înainte de solicitarea de garantare.
 • împotriva beneficiarului nu s-au emis decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau daca acestea au fost emise, acestea au fost executate.
 • nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile.
 • la data solicitării garanției de stat, administratorul nu are fapte înscrise în cazierul judiciar și cazierul fiscal.
 • beneficiarul este afectat de criză, ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei (conform declarației pe propria răspundere)
 • finanțarea pentru acoperirea nevoilor de lichidități reprezintă diferența ce a rămas neacoperită cu finanțare aferentă nevoilor de lichiditate acordate în baza ajutorului de stat în contextul pandemiei de COVID-19 (conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării).
 • întreprinderea nu face parte dintr-un grup mai mare de întreprinderi sau nu este preluată de acesta.
 • întreprinderea face parte dintr-un grup mai mare de întreprinderi sau este preluată de acesta iar dificultățile întreprinderii nu sunt rezultatul unei alocări arbitrare a costurilor în cadrul grupului și dificultățile sunt prea grave pentru a fi soluționate de către grup;
 • întreprinderea deține participații majoritare la altă entitate, dar nu este implicată în managementul acesteia sub aspectul politicii comerciale, al stabilirii prețurilor, producției și distribuției etc. și are un comportament autonom pe piață, astfel, nu formează o singură unitate economică.

Obligațiile solicitanților

Costul total al creditelor acordate în cadrul Componentei Rural Plus este format din mai multe componente.

În primul rând, este rata dobânzii, care este alcătuită din ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,9% pe an pentru liniile/creditele de capital de lucru și ROBOR la 3 luni plus o marjă de 1,5% pe an pentru creditele de investiții. În plus, există și comisionul de risc și comisionul de administrare.

Comisionul de risc reprezintă suma datorată de beneficiarul Componentei RURAL Plus către Ministerul Finanțelor. Acest comision este calculat de către FGCR pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției și este acoperit din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.

Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului în cazul rambursării anticipate sau, după caz, la data plății/refuzului plății garanției, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției.

Pentru garanțiile acordate de FGCR, în numele și pe contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anul 2024 în cadrul Componentei RURAL Plus, se stabilește comisionul de risc astfel:

 1. la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat în cazul microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii;
 2. la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare medie de piață și întreprinderilor mari.

Ce este IMM Plus

IMM Plus este un program guvernamental dedicat creditării pentru capital de lucru și investiții, adresat atât întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), cât și companiilor mari din România.

„Programul IMM Plus este expresia voinței noastre de a sprijini dezvoltarea durabilă a IMM-urilor, coloana vertebrală a economiei românești. Cu această schemă de 12,5 miliarde lei, vrem să dăm un semnal că Guvernul este alături de antreprenori și că își asumă un rol proactiv în stimularea investițiilor și generarea de locuri de muncă. Vrem să fim alături de sectoarele vitale cum sunt agricultura, construcțiile, producția și să ne asigurăm că oferim companiilor românești inovative oportunitatea să-și atingă potențialul”, a transmis ministrul Marcel Boloș, după cum putem regăsi în pagina Ministerului de Finanțe.

Caracteristicile principale ale Programului IMM Plus 2024 sunt următoarele:

 • Acces la finanțare prin intermediul creditelor bancare garantate de stat și cu dobânzi subvenționate.
 • Buget total de 12,5 miliarde lei, cu posibilitatea acordării de garanții până la un plafon de 11,1 miliarde lei pentru 11.500 de beneficiari.
 • Implementarea se face prin intermediul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Fondului Român de Contragarantare (FRC) și Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR).

Programul IMM Plus 2024 este structurat în mai multe componente specializate pentru a răspunde diversității nevoilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii:

 1. Componenta IMM ROMÂNIA PLUS facilitează accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniștii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanțarea altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.
 2. Componenta AGRO PLUS este dedicată întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniștii din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.
 3. Componenta IMM PROD PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care activează în sectoare productive.
 4. Componenta CONSTRUCT PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediu implementate de:

– IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri,       precum și arhitecți și birouri individuale de arhitectură;

– Unități Administrativ Teritoriale (municipii, orașe, comune).

 1. Componenta RURAL PLUS are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele de investiții și creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate fermierilor, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.
 1. Componenta INNOVATION PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru companiile românești inovative și/sau care își promovează produsele și serviciile destinate exportului.
Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe