• Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov a publicat vineri, 28 aprilie, proiectului Ghidului solicitantului pentru o schemă de finanțare cu fonduri europene din cadrul Programului Regional București-Ilfov (PR BI) 2021-2027. Programul este completat și cu fonduri de la bugetul de stat. Finanțările pot ajunge până la maximum 200.000 de euro, dacă se respectă regula ajutoarelor de minimis care nu pot depăși 300.000 pe orice interval de 3 ani.
Alocarea nerambursabilă aferentă acestui apel de proiecte este de 37,6 milioane de euro, din care contribuția Uniunii Europene este de 15 milioane de euro, așa cum se stabilește în Ghidul solicitantului pus în dezbatere vineri, 27 aprilie, de Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.
„Acest document, împreună cu anexele atașate la acesta, reprezintă un set de reguli pentru pregătirea proiectelor și completarea corectă a cererilor de finanțare de către potențialii solicitanți ai Priorității 1 O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice din cadrul din cadrul Programului Regional București-Ilfov (PR BI) 2021-2027”, se precizează în ghid.

Cine poate cere finanțări

În cadrul prezentului apel de proiecte, grupul țintă este reprezentat de categoriile de entități care vor beneficia de rezultatele proiectului, respectiv:
beneficiari direcți: microîntreprinderile sprijinite și angajații acestora;
beneficiari indirecți: clienții, partenerii, furnizorii microîntreprinderilor sprijinite, comunitatea și bugetele locale etc.
Solicitantul va menționa în secțiunea Grup-țintă din Cererea de finanțare principalii beneficiari ai rezultatelor proiectului.
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov este autoritatea de management pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027.
„Obiectivul general al Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 (PR BI) este acela de a contribui la viziunea strategică a Regiunii București-Ilfov (RBI) prin susținerea unei dezvoltări economice inteligente, sustenabile și incluzive în vederea îmbunătățirii standardului de viață și creșterii rezilienței față de provocările societale”, se mai precizează în Ghidul Solicitantului.

Calendarul de depunere o cererilor de finanțare

Termenul maxim de depunere a cererilor de finanțare – 1 lună de la data deschiderii apelului de proiecte în MySMIS2021/SMIS2021+;
Perioada de pregătire a proiectelor este de 60 de zile de la data publicării Ghidului Solicitantului.
În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele aferente se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, doar în intervalul menționat la secțiunea 4.3 de mai sus și conform prevederilor de la secțiunea 7.
Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii aplicației prin sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+.

Punctajul

Vor fi respinse proiectele care nu întrunesc un prag minim de 70 de puncte în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Finanțările: maximum 200.000 de euro

Contribuția programului, respectiv cuantumul finanțării nerambursabile solicitate trebuie să reprezinte maximum 200.000 euro, reprezentând maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis de care poate beneficia o întreprindere unică, conform prevederilor legale în domeniu.
Însă, finanțările sunt acordate respectând schema ajutorului de minimis. Astfel spus, firmele pot cere finanțări doar dacă în ultimii perioadă de trei ani nu au depășit finanțări de stat sau europene mai mari de 300.000 de euro prin alte programe.
„În cadrul acestui apel de proiecte, forma de sprijin este de tip grant (ajutor financiar nerambursabil) cu respectarea prevederilor PR BI 2021-2027 și se supune regulilor Regulamentului UE 2831/2023 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea ajutoarelor de minimis”, se precizează în Ghidul solicitantului
„În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 2831/2023 al CE din 13 decembrie 2023, privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cuantumul ajutoarelor de minimis este de maximum 300.000 EUR pentru ultimii 3 ani”, se precizează în Ghidul solicitantului.
Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate per stat membru unei întreprinderi unice nu trebuie să depășească 300 000 de euro în nicio perioadă de 3 ani.
Perioada de 3 ani care trebuie luată în considerare în sensul regulamentului de minimis ar trebui evaluată în mod continuu. Pentru fiecare nou ajutor de minimis acordat, trebuie luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în ultimii 3 an

Contribuția solicitantului

Contribuția programului la finanțarea investiției, respectiv cuantumul finanțării nerambursabile solicitate este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis.
Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției. Aceasta se asigură din surse proprii, ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis.
„Valoarea eligibilă a investiției reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect”, se precizează în proiectul de ghid al solicitantului.

Pentru ce se oferă finanțări

Acțiunea sprijinită în cadrul acestui apel de proiecte vizează durabilă și modernizarea tehnologică, prin îmbunătățirea capacităților tehnice și/sau industriale, pentru a gestiona mai eficient dezvoltarea produselor și serviciilor, prin următoarele tipuri principale de investiții:
  • construirea/extinderea spaţiilor de producţie/ prestare de servicii;
  • achiziționarea de echipamente, tehnologii (inclusiv tehnologii verzi), utilaje, instalații de lucru, precum si dotării încadrate în categoria mijloacelor fixe: mobilier, echipamente informatice, echipamente de birotică;
  • programe informatice, brevete, licențe, mărci comerciale, alte drepturi și active similare;
  • Rezultate
Rezultatele așteptate asigură îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor specifice proiectului, fiind stabilite în concordanță cu aceștia.  În cadrul cererii de finanțare, solicitantul va enumera rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului și în corelare cu activitățile propuse spre finanțare.
Rezultatele așteptate se vor determina în corelare cu activitățile propuse în cadrul proiectului și vor viza spre exemplu:
  • echipamente (inclusiv tehnologii verzi)/utilaje achiziționate (nr.);
  • servicii achiziționate (nr.);
  • construcții noi /extinse (nr.);
  • participări la târguri și evenimente naționale / internaționale (nr.);
Termenul de îndeplinire a acestor rezultate este data finalizării proiectului, iar progresul în realizarea acestor rezultate va fi monitorizat pe durata implementării proiectului.
Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe