• Sprijinul financiar oferit de Administrația Fondului de Mediu este destinat în special IMM-urilor care au fabrici de producție și care au depus sau vor depune proiecte în cadrul programelor din Programul Național de Redresare și Reziliență pentru a obține finanțări pentru reciclarea deșeurilor din propria producție.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a pus în dezbatere luni, 13 mai, Ghidul de finanțare a Programului aferent schemei de ajutor de minimis „Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor” cu un buget de 26 milioane de euro.

„Finanțarea programului se realizează din veniturile încasate la Fondul pentru Mediu, în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru Mediu, aprobat conform legii, fără a depăși echivalentul în lei a 26 milioane de euro”, au anunțat reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Instalații de reciclare a deșeurilor pentru fabrici

Obiectivul principal al acestui ajutor este construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini țintele de reciclare din pachetul de economie circulară cu ajutorul finanțărilor europene prin PNRR.

Asta pentru că, așa cum au precizat reprezentanții ministerului, finanțările în cuantum total de 26 de milioane de euro sunt acordate firmelor care au încheiat contract de finanțare privind implementarea unui proiect în baza schemei de ajutor de stat regional, susținut din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 Managementul deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.D – Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini țintele de reciclare din pachetul de economie circulară.

Obiectivul acestei componente reprezintă accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economie circulară.

Finanțarea se acordă, cu titlu de ajutor de minimis, în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile solicitate în baza schemei de ajutor de minimis, dar nu mai mult de 300.000 euro, echivalent în lei, per întreprindere unică.

Cursul leu/euro utilizat va fi cursul InforEuro din luna noiembrie 2023, respectiv 1 euro = 4,9641 lei, aplicabil în cadrul schemei de ajutor de stat regional.

Etapele programului

Etapele programului sunt următoarele:

 • 1. Publicarea pe pagina de internet a AFM a anunțului de deschidere a sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare.
 • 2. Înscrierea solicitanților și transmiterea dosarelor de finanțare.
 • 3. Analiza conformității administrative a documentelor depuse în cadrul dosare.
 • 4. Analiza conformității administrative a documentelor depuse în cadrul dosarelor de finanțare, stabilirea eligibilității solicitanților și a cheltuielilor.
 • 5. Selectarea și aprobarea proiectelor care urmează a fi finanțate în baza schemei de ajutor de minimis.
 • 6. Încheierea contractelor de finanțare având ca obiect acordarea ajutorului de minimis.
 • 7. Implementarea proiectului.

Conținutul dosarului de finanțare

Dosarul de finanțare va cuprinde următoarele documente:

 • Cererea de finanțare în care este menționat numărul și data contractului de finanțare încheiat în aplicarea schemei de ajutor de stat regional, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicitul acestuia, cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;
 • Împuternicirea notarială prin care persoana care va semna cererea de finanțare este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;
 • Actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului solicitantului;
 • Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat, conform anexei nr. 3 la ghid din care reiese că: Solicitantul de ajutor de minimis nu face obiectul unui ordin de recuperare privind un ajutor de stat/de minimis, care nu a fost executat deja;

Pentru mai multe amănunte consultați documentele de aici.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe