În Monitorul Oficial nr. 988 din 26 octombrie 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Ordonanța aduce unele modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

 

Structura O.U.G. 181/2020

 Cap. I („Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central”);

– Cap. II („Alte măsuri fiscale”);

 Cap. III („Modificarea și completarea unor acte normative”).

În continuare, vă prezentăm cele mai importante prevederi ale O.U.G. nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

 

Prezentare generală O.U.G. 181/2020

Potrivit art. 1, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii a căror scadență ori termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central, denumit în continuare organ fiscal, se aprobă eșalonarea la plată pe o perioadă de maximum 12 luni.

Astfel, în vedere acordării eșalonării la plată, sunt asimilate obligațiilor fiscale:

– amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

– creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.

Pe de altă parte, eșalonarea la plată nu se acordă pentru:

– obligațiile fiscale care au făcut obiectul unei eșalonări acordate în temeiul prezentului capitol, care și-a pierdut valabilitatea;

– obligațiile fiscale care au scadența și/sau termenul de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală;

– obligațiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidența art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;

– obligațiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. În cazul în care suspendarea executării actului administrativ fiscal încetează după data comunicării unei decizii de eșalonare la plată, debitorul poate solicita includerea în eșalonare a obligațiilor fiscale ce au făcut obiectul suspendării, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente. În acest scop, organul fiscal comunică debitorului o înștiințare de plată privind obligațiile fiscale individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum și deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii aferente.

Totodată, eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice și 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.

Pentru a beneficia de eșalonarea la plată, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– să depună o cerere la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;

– să nu se afle în procedura falimentului;

– să nu se afle în dizolvare;

– să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

– să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost stinsă, condiția se consideră îndeplinită.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările actelor normative mai sus menționate, astfel:

Modificări la Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative

 

Art. 85 alin. (2)-(4) din Legea nr. 162/2017 (modificat prin O.U.G. nr. 181/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 85, alin. (2)-(4) prevedeau:

(2) Veniturile proprii ale ASPAAS reprezintă contribuții ale CAFR, în procent de 30% din cheltuielile curente și de capital ale ASPAAS.

(3) Plata contribuției prevăzute la alin. (2) se efectuează în două tranșe, în baza înștiințării de plată emise de ASPAAS. Procedura de administrare a contribuției CAFR și termenele de plată se stabilesc prin ordin al președintelui ASPAAS.(4) Înștiințarea de plată prevăzută la alin.

(3) se supune dispozițiilor Codului de procedură fiscală”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 85, alin. (2)-(4) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2)Veniturile proprii ale ASPAAS reprezintă contribuții ale CAFR. Contribuția CAFR reprezintă 30% din cheltuielile curente și de capital ale ASPAAS realizate în ultimul exercițiu bugetar cunoscut la data elaborării proiectului legii bugetare anuale.

(3)Plata contribuției prevăzute la alin. (2) se efectuează în două tranșe semestriale, în baza înștiințării de plată emise de ASPAAS, întocmită în baza bugetului aprobat. Înștiințarea de plată se supune dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(4)Procedura de administrare a contribuției CAFR și termenele de plată se stabilesc prin ordin al președintelui ASPAAS”.

 

Modificări la O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

 

Art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 6/2019 (modificat prin O.U.G. nr. 181/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 3, alin. (1) prevedea:

(1) Cererea de anulare a accesoriilor, depusă potrivit prezentului capitol, se soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin. (1) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 8 august-31 octombrie 2019 și în perioada 1 februarie-30 septembrie 2020, precum și în perioada 1 noiembrie 2020- 31 martie 2021, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent”.

 

Art. 22 alin. (1) din O.G. nr. 6/2019 (modificat prin O.U.G. nr. 181/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 22, alin. (1) prevedea:

(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la data de 31 decembrie 2020, sub sancțiunea decăderii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22, alin. (1) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la data de 30 iunie 2021, sub sancțiunea decăderii”.

 

Completări la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

Art. 68 alin. (4^2) din Legea nr. 227/2015 (introdus prin O.U.G. nr. 181/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 68, după alin. (4^1) se introduce un nou alineat, alin. (4^2), cu următorul conținut:

„(4^2) Sunt cheltuieli deductibile contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19 efectuate pentru contribuabil, cu scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfășurării activității, individual sau într-o formă de asociere, pe perioada instituirii stării de urgență sau de alertă, potrivit legii”.

 

Art. 76 alin. (4) lit. v) din Legea nr. 227/2015 (introdus prin O.U.G. nr. 181/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 76 alin. (4), după lit. u) se introduce o nouă literă, lit. v), cu următorul conținut:

(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit:

(…)

v) contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19, din inițiativa acestuia, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, în scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfășurării activității în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada instituirii stării de urgență sau de alertă, potrivit legii”.

 

Art. 142 lit. v) din Legea nr. 227/2015 (introdus prin O.U.G. nr. 181/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 142, după lit. u) se introduce o nouă literă, lit. v), cu următorul conținut:

„Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale următoarele:

(…)

v) contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19, din inițiativa acestuia, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, în scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfășurării activității în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada instituirii stării de urgență sau de alertă, potrivit legii”.

 

Completări la O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

 

Art. 7^2 alin. (3) din O.U.G. nr. 8/2016 (introdus prin O.U.G. nr. 181/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7^2, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3) cu următorul conținut:

„(3) Disponibilitățile rămase la sfârșitul anului în contul prevăzut la alin. (1) se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație”.

Un articol publicat de Universul Juridic.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe