OMEEMA nr. 1730/2020 (publicat în M.Of.nr. 419 din 20 mai 2020) aduce modificări OMEEMA nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată de pandemia SARS-CoV-2.

Articole modificate prin OMEEMA nr. 1730/2020 – Noile reglementări

Art. 2, lit. b) va avea următorul conținut:

„Certificatele de situație de urgență sunt emise în două forme: (…) b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2, pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020”.

Art. 6 alin. (1) lit. b) va avea următorul conținut:

„(1) În vederea obținerii certificatului de urgență TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente: (…) b) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerinţelor instituite în cuprinsul art. 2 cu referire la închiderea totală sau parţială a activităţii ca urmare a efectelor deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă sau la diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020. În situaţia în care reprezentantul legal nu deţine semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaraţia pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens în anexa nr. 3”.

Art. 9 va avea următorul conținut

”Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri poate elibera certificate de situaţii de urgenţă, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 până la data de 15 iunie 2020”.

Anexele nr. 2-3 din OMEEMA nr. 791/2020 se modifică și se înlocuiesc cu Anexele nr. 1-2 și vor avea următorul conținut:

ANEXA nr. 1: (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 791/2020)
MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 

CERTIFICAT PENTRU SITUAŢIE DE URGENŢĂ – TIP 2 pentru înregistrarea unei diminuări a încasărilor sau a veniturilor în luna martie, aprilie sau mai 2020, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor sau a veniturilor din perioada ianuarie – februarie 2020

Se acordă prezentul certificat operatorului economic …………………………………………, cu sediul social în ………………………………….., având Nr. Reg. Comerţului/Nr. Autorizaţie de funcţionare ………………………………………….., CUI/CIF ………………………………………………….., în baza solicitării realizate de către dl/dna ………………………………………, în calitate de reprezentant legal.Serie/Nr. XXX/CSU/MEEMA/TIP2 ………………… Data eliberării xx/xx/xxxx

ANEXA nr. 2: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 791/2020)  Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………………………., cetăţean …………, născut/născută la data de ……………………………… în …………………………….., cu domiciliul în …………………………………………………………………………………, legitimat/legitimată cu ……………., seria ………………. nr. ………………………, eliberat/eliberată de ………………………………………………. la data de …………………………, CNP …………………………, adresă de e-mail ………………………………………, în calitate de reprezentant legal al ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., cu sediul social în …………………………………………………………………………………………………………, având CUI/CIF …………………………………, declar pe propria răspundere următoarele: 1.toate datele şi informaţiile furnizate în vederea obţinerii Certificatului de situaţie de urgenţă (CSU) sunt complete, reale şi corecte în fiecare detaliu prezentat; 2.toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform condiţiilor impuse de actele normative incidente; 3.îmi dau acordul privind accesarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi de alte instituţii publice care vor oferi facilităţi sau măsuri de sprijin şi în baza acestui CSU; 4.adresa de corespondenţă electronică indicată în cadrul solicitării CSU este veridică, funcţională, verificată de către subsemnatul şi accept ca toate informaţiile şi documentele furnizate de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin intermediul acesteia, să fie considerate ca fiind corespondenţă transmisă oficial şi recepţionată; 5.optez prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro pentru următorul tip de certificat: |_| TIP 1 (ALBASTRU) – pentru întreruperea activităţii total sau parţial, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate; |_| TIP 2 (GALBEN) – pentru înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020; 6.entitatea pe care o reprezint: |_| nu este definită ca o organizaţie nonguvernamentală (ONG); |_| este definită ca ONG care desfăşoară şi activităţi economice, supuse impozitării, conform prevederilor titlului II „Impozit pe profit” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 7.toate informaţiile şi documentele necesare obţinerii CSU vor fi completate, respectiv încărcate sub semnătură electronică, de către: |_| subsemnatul, în calitate de reprezentant legal; |_| domnul/doamna ………………………………………………………., născut/născută la data de ………………………………………………… în ………………………………………………………………, cu domiciliul în ………………………………………………………………………………………………, legitimat/legitimată cu ……………., seria ………………………. nr. ………………………….., eliberat/eliberată de ……………………………………….. la data de …………………………………….., CNP ………………………………., în calitate de împuternicit. Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legale şi suportarea consecinţelor. Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în declaraţii” din Codul penal referitor la: „(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Data ……………………. Semnătura solicitantului …………………………………

ATENŢIE! Toate câmpurile se completează obligatoriu!”.

Articol publicat pe Universul Juridic.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe