Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016.

Redăm, în continuare, principalele modificări și completări propuse prin proiect:

Articol unic – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

A. Titlul II „Impozitul pe profit”

La punctul 13 alineatul (2) după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprinsul:

„d) cheltuielile efectuate în vederea respectării obligațiilor de compensare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, cu modificările și completările ulterioare.”

B. Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată”

La punctul 4 alineatul (5), exemplul nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Exemplul nr. 2: O persoană fizică vinde în luna ianuarie 2020 un teren construibil sau o construcție nouă în sensul art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal. Deși, în principiu, operațiunea nu ar fi scutită de taxă conform art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, indiferent de valoarea livrării, dacă persoana fizică nu realizează și alte operațiuni pentru care ar deveni persoană impozabilă în cursul anului 2020, această operațiune este considerată ocazională și persoana fizică nu datorează TVA pentru respectiva livrare. Dacă în același an, în luna martie, aceeași persoană fizică livrează un teren sau o construcție, indiferent dacă livrarea este taxabilă sau scutită conform art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, respectiva persoană va deveni persoană impozabilă după cea de-a doua tranzacție. Dacă valoarea cumulată a celor două tranzacții depășește plafonul de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, persoana fizică are obligația să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, cel târziu în termen de 10 zile de la data depășirii plafonului, respectiv de la data de 1 a lunii următoare celei în care plafonul a fost depășit, conform art. 310 alin. (6) din Codul fiscal.”

La punctul 52 alineatul (21), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative și fondurile de pensii ocupaționale.”

La punctul 83, alineatul (4) se abrogă.

C. Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale”

La punctul 1, după alineatul (7), se introduc două noi alineate, alineatele (8) și (9), cu următorul cuprins:

„(8) Operatorii prevăzuți la art. 336 pct. 2, 8, 9, 13 și 28 din Codul fiscal, alții decât cei înființați în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor anexa cererilor privind acordarea autorizațiilor prevăzute pentru fiecare categorie în parte, în locul certificatului constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte valoarea capitalului social, documentele prevăzute de legislația specifică prin care acestea au fost înființate din care să rezulte valoarea patrimoniului de afectațiune și/sau altele asemenea, astfel cum sunt prevăzute în legislația specifică respectivă.”

(9) În înțelesul prezentelor norme, pentru operatorii prevăzuți la art. 336 pct.2, alții decât cei înființați în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin valoarea capitalului social minim subscris și vărsat, se înțelege valoarea patrimoniului de afectațiune și/sau altele asemenea prevăzute în legislația specifică prin care acestea au fost înființate.”

La punctul 120, alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) în cazul distrugerii, indiferent de locația în care aceasta se realizează, asistă, începând cu data comunicată de operatorul economic conform alin. (2), la distrugerea băuturilor alcoolice și produselor din tutun prelucrat și certifică documentul de distrugere;”

La Capitolul I „Regimul accizelor armonizate”, Subsecțiunea a 4-a „Valorificarea produselor accizabile intrate, potrivit legii, în proprietatea statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită” din cadrul Secțiunii a 22-a „Alte obligații pentru operatorii economici cu produse accizabile” se abrogă.

Pentru mai multe detalii cu privire la proiect și nota de fundamentare, puteți accesa sursa informației.

 

 

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe