Legea nr. 148/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie, completează Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Cuprins

Art.53

Art.60

Art.167

Art. 53 alin. (2)-(3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (introdus prin Legea nr. 148/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 53, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (2)-(3), cu următorul conținut:

„(2) În vederea respectării principiilor transparenței și tratamentului egal, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, iar operatorul economic are obligația de a comunica datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, în situația în care forma de organizare a operatorului economic ofertant/ candidat, terț susținător sau subcontractant la procedură este de societate pe acțiuni, cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător.

(3) Reprezentantul legal al operatorului economic depune o declarație pe propria răspundere cu privire la deținătorii/beneficiarii reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 60 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (introdus prin Legea nr. 148/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 60 alin. (1), după lit. e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul conținut:

„(1) Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:

(…)

f) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător organizat ca societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător nu respectă prevederile art. 53 alin. (2) și (3)”.

 

Art. 167 alin. (1^1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (introdus prin Legea nr. 148/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 167, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul conținut:

„(1^1) Autoritatea contractantă este obligată să excludă din procedura de atribuire orice operator economic, organizat ca societate pe acțiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acțiuni la purtător și care nu face dovada identității deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător.”

Un articol semnat de Redacția ProLege, publicat de Universul Juridic.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe