Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale.

Comentarii

O.U.G. nr. 48/2020 modifică Codul fiscal cu referire la:

  1. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – sponsorizări;
  2. Titlul IV – Impozitul pe venit și Titlul V – Contribuții sociale obligatorii – venituri impozabile, baza lunară de calcul a CAS, facilități fiscale;
  3. TVA – plata taxei la organele vamalei;
  4. Accize și alte taxe speciale – valorificare alcool etilic, băuturi alcoolice și produse energetice intrate în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei executări silite.

Prin O.U.G. nr. 48/2020 se modifică Codul de procedură fiscală cu privire la:

1. Rambursare TVA.

2. Eșalonarea la plată.

3. Executare silită.

4. Termene de prescripție.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale.

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 48/2020 se mai modifică:

I. Legea contabilității – Prorogare termen depunere bilanț.

II. O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc – prelungire valabilitate autorizații, suspendare obligații de plată, scutiri de taxe.

III. Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități – scutiri temporare de impozit, condiții de aplicare a scutiri.

Ordinul președintelui ANAF nr. 935/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Comentarii

Modificările au în vedere:

1. O rubrică nouă „Bonificație” Formularul (100) – Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat și Formularul (710) – Declarație rectificativă.

2. Completarea rândului 1 „Suma datorată” din formularul (100) pentru pozițiile 1 – 3 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat.

Ordinul președintelui ANAF nr. 934/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Comentarii

Modificările aduse OPANAF nr. 962/2016 prin acest ordin se referă la înștiințările privind nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale cu termen legal de depunere în cadrul perioadei stării de urgență. Aceste înștiințări se emit conform procedurilor de administrare fiscală și se comunică contribuabililor/plătitorilor în termen de 30 zile de la expirarea stării de urgență.

Ordinul președintelui ANAF nr. 936/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Se introduce posibilitatea transmiterii formularului (230) „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe bază de borderou având formularele (230) în format hârtie scanate.

Se modifică corespunzător formularul Notificare privind direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult. De la data de 21 aprilie 2020 și până la împlinirea a 30 zile de la încetarea stării de urgență se suspendă aplicarea prevederilor Cap. III din Anexa nr. 1 la OPANAF nr. 147/2020 – Notificarea contribuabililor pentru care formularul 230 a fost depus în format hârtie pe bază de borderou de către reprezentantul entității nonprofit/unității de cult beneficiare a sumei.

În perioada 21 aprilie 2020 și până la împlinirea a 30 zile de la încetarea stării de urgență, organul fiscal virează sumele în contul entităților nonprofit/unităților de cult conform opțiunii contribuabililor exprimate prin formularul (230), cu respectarea celor 90 zile de la data depunerii cererii. După expirarea perioadei, se vor aplica dispozițiile Cap. III. În cazul în care au fost virate sume pentru care contribuabilul nu și-a exprimat opțiunea, organul fiscal va efectua toate demersurile pentru recuperarea sumelor virate necuvenit.

Hotărârea Guvernului nr. 284/2020 pentru modificarea titlului VIII „Accize și alte taxe speciale“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Comentarii

Modificările se referă la următoarele aspecte: este permisă realizarea alcoolului sanitar în interiorul antrepozitelor fiscale de producție – redefinirea termenului de „sistem integrat” prin care se înțelege „utilizarea alcoolului etilic şi a altor produse alcoolice de către antrepozitar pentru realizarea de produse finite destinate a fi consumate ca atare, fără a mai fi supuse vreunei modificări”.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.816/2020 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți.

Comentarii

Se completează Anexa nr. 2 la OMFP nr. 1.376/2016 cu o nouă categorie de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți și anume „Obligații fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice – Sume reprezentând impozit pe venit şi contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire”.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.819/2020 pentru modificarea și completarea art. 61 din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, precum și pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017.

Comentarii

Potrivit modificărilor, instituțiile publice care utilizează OPME trebuie să fie înregistrate în Registrul entităților publice. De asemenea, acest ordin poate fi folosit și de către operatorii economici şi alte entități decât instituțiile publice. Formularul „OPME” poate fi descărcat de pe site-ul MFP, Sistemul național de raportare Forexebug > Informații publice > Formulare sau poate fi pus la dispoziție de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului.

Formularul se completează şi se depune online prin:

(i) Sistemul național de raportare Forexebug – de către instituțiile publice, cu respectarea procedurii aprobată prin OMFP nr. 517/2016. Validarea și procesarea formularului se face conform Anexei nr. 9, Capitolul II art. 3 din OMFP nr. 517/2016. (ii) Serviciul «Depunere declarații» – de către operatorii economici şi alte entități decât instituții publice, cu respectarea procedurii aprobată prin OMFP nr. 660/2017. Validarea și procesarea formularului analog pct. i), dar vizualizarea recipiselor se face prin SPV.

Se stabilesc și atribuțiile persoanelor care pot semna OPME atât din cadrul instituțiilor publice, cât și de la celelalte entități.

Se modifică, de asemenea și OMFP nr. 660/2017 astfel:

  • OPME poate face obiectul comunicării prin SPV.
  • termenul de păstrare a OPME, comunicat prin SPV este de 60 zile. OPME poate fi utilizat de operatorii economici şi alte entități decât instituțiile publice, începând cu data de 21 aprilie 2020.

Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 822/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Prin acest ordin se aduc modificări Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri (OMEEMA) nr. 791/2020 în ce privește:

a) modelele certificatelor de situații de urgență, prevăzute în Anexa 1 și 2 ale OMEEMA nr. 822/2020;

b) certificatul tip 2 (galben) se poate solicita, în baza declarației pe proprie răspundere în cazul înregistrării unei diminuări a veniturilor sau încasărilor (anterior, numai încasărilor) cu minim 25% în luna martie față de media perioadei ianuarie-februarie 2020;

c) platforma http://prevenire.gov.ro, prin intermediul căreia se depun documentele necesare obținerii certificatului de situații de urgență, va deveni funcțională în 5 zile de la publicarea OMEEMA nr. 822/2020 (până la 7 aprilie 2020).

Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 872/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență  operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARSCoV-2.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică formularul Declarației pe propria răspundere care se depune pentru obținerea CSU în sensul introducerii unei secțiuni privind definirea entității solicitante ca ONG sau ONG care desfășoară și activități economice, supuse impozitării, conform Titlului II Cod fiscal.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se desemnează Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) pentru furnizarea de servicii de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituțiilor şi autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii atribuțiilor funcționale. STS va fi adăugat în Registrul furnizorilor de servicii de certificare și va notifica autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu cu privire la începerea activităților legate de certificarea semnăturilor electronice cu 3 zile înainte de începerea acestora.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Comentarii

Principalele modificări aduse de această ordonanță de urgență se referă la:

a) limitele maxime ale garanției acordate de stat pentru credite/linii de credite pentru realizarea de investiții sau pentru capital de lucru și anume: (i) dublul cheltuielilor salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019; sau (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice depusă pentru anul 2019; sau (iii) o valoare care să rezulte din nevoile de lichidități (acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiții) cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

b) în cazul întreprinderilor mici și microîntreprinderilor, MFP subvenționează, în proporție de 100%, numai dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru (anterior, erau garantate și cele pentru investiții). Perioada de subvenționare a dobânzii este 4 aprilie 2020 – 31 decembrie 2020 (anterior, până la 31 martie 2021). c) redefinirea termenilor: „comision de risc” și „garanții colaterale”.

d) se modifică și se completează criteriile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarul pentru a fi eligibil în programul de susținere

e) IMM-urile din sectoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacții imobiliare sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului.

f) durata maximă a finanțărilor la creditele pentru investiții este de 72 luni (anterior, 120 luni).

g) se aprobă Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu următorul cuprins: „Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia covid-19”.

Hotărârea Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA.

Comentarii

Aceste norme metodologice reglementează modalitatea şi condițiile de acordare, monitorizare şi soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat şi de acordare a granturilor prevăzute în Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMMurilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN (FNGCIMM).

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 martie 2021, cu posibilitatea prelungirii. Plata se efectuează în lei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării online a Deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MFP, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro. Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului de susținere este de 15.000.000.000 lei.

Această H.G. a fost modificat prin H.G. nr. 326/2020 (vezi mai jos).

Hotărârea Guvernului nr. 326/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobareaNormelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA.

Comentarii

Prin această hotărâre de guvern se modifică HG nr. 282/2020 sub următoarele aspecte:

a) Beneficiarii microîntreprinderi sau întreprinderi mici pot cumula creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru cu creditele pentru realizarea de investiții în limita plafonului de 10.000.000 lei (anterior, nu se puteau cumula).

b) Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiari până la 31 decembrie 2020 și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului.

c) Comisionul de risc/Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției/creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției/creditului, prin plata diferenței de către beneficiar/de către beneficiar sau FNGCIMM, dacă este cazul.

d) După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungește creditul inițial, comisionul de risc se calculează de FNGCIMM și se virează de beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, iar comisionul de administrare se datorează FNGCIMM de către beneficiarul programului și este virat de instituția de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției.

e) Beneficiarii potențiali ai programului nu vor mai transmite declarația de minimis, în funcție de tipul beneficiarului (întreprindere mijlocie, întreprindere mică, microîntreprindere).

f) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului care este transmisă de instituția de credit trebuie să cuprindă și informații privind îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant.

g) Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MFP și a instituției de credit vor avea rangul I pe toată durata de valabilitate a garanției, respectiv până la momentul formulării cererii de plată a garanției de către instituția de credit.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice.

Comentarii

O.U.G. nr. 38/2020 aplică dispozițiile Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE și stabilește cadrul general pentru utilizarea semnăturii electronice şi a documentelor electronice la nivelul autorităţilor şi instituțiilor publice (cu excepția autorităților publice prevăzute la Titlul III, Cap. I, II și VI din Constituție – Președintele, Parlamentul și Autoritatea judecătorească).

Potrivit ordonanței de urgență, actele emise în format electronic de autoritățile şi instituțiile publice vor fi semnate cu semnătura electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice, având forța juridică a acestora.

Începând cu data de 7 aprilie 2020, autoritățile şi instituțiile publice au obligația primirii înscrisurilor semnate cu semnătură electronică. Autoritățile şi instituțiile publice vor stabili tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice sau juridice a unui serviciu disponibil online prestat de aceste autorități.

Înscrisurile semnate cu semnătură electronică avansată, care sunt transmise prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat, sunt asimilate, în ceea ce privește condițiile şi efectele lor, cu înscrisurile sub semnătură privată.

Pentru primirea documentelor, instituțiile și autoritățile publice vor pune la dispoziție portaluri proprii sau vor utiliza instrumente puse la dispoziție de terți. În cazul în care documentele nu se pot primi pe această cale, se va utiliza poșta electronică. În 15 zile de la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 38/2020 (până la 22 aprilie 2020), vor emite acte administrative pentru punerea în aplicare a prevederilor acestei ordonanțe de urgență.

Hotărârea Guvernului nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare.

Comentarii

Conform art. X alin. (5) din O.U.G. nr. 29/2020, dacă activitatea a fost afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice pe perioada stării de urgență, pot beneficia de amânarea la plată pentru serviciile de utilități (electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, chiria pentru imobilul cu destinație de sediu social şi de sedii secundare) și următoarele categorii:

  • formele de exercitare a profesiei de notar public;
  • formele de exercitare a profesiei de avocat;
  • formele de organizare a activității profesiei de executor judecătoresc.

Pentru a beneficia de aceste facilități, entitățile menționate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1. au avut în anul 2019 un venit net de maximum 200.000 de euro (echivalent în lei) sau în anul 2018 dacă venitul pentru 2019 nu a fost calculat;

2. în cadrul formei juridice de exercitare/organizare a funcției/profesiei își desfășoară activitatea, ca salariați, inclusiv salarizați în interiorul profesiei şi/sau colaboratori, maximum 9 persoane;

3. şi-au întrerupt activitatea total sau parțial ori şi-au redus activitatea, ca urmare a măsurilor dispuse de autorități, înregistrând în luna pentru care se solicită amânarea pierderi de cel puțin 25% față de media încasărilor pe ultimele 6 luni înaintea instituirii stării de urgență.

Formele de exercitare care nu au respectat asigurarea continuității activității pe perioada stării de urgență nu beneficiază de aceste facilități. Pentru a beneficia de facilitățile menționate, coordonatorul formei de exercitare a profesiei/funcției va transmite contractantului, lunar, la data scadenței plății pentru serviciile de utilități/chirie, o declarație pe propria răspundere care atestă îndeplinirea condițiilor de mai sus. De asemenea, coordonatorul formei de exercitare a profesiei/funcției va transmite lunar declarația pe propria răspundere şi informația privind facilitatea legală de care a făcut uz şi organului de conducere al organizației profesionale din care face parte, care poate să facă verificări cu privire la veridicitatea datelor declarate.

Hotărârea Guvernului nr. 285/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul banca.

Comentarii

Potrivit acestei hotărâri de guvern, se aprobă realizarea „Sistemul național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat” (SNEP), parte componentă Sistemului electronic național.

Dezvoltarea, implementarea, administrarea şi operarea SNEP se realizează de către Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR). În vederea efectuării plăților de către contribuabili (persoane fizice, persoane juridice, PFA, entități fără personalitate juridică), instituțiile publice care desfășoară activități de încasare a acestor obligații se vor înregistra în SNEP. Aceste instituții vor accepta toate mijloacele electronice de plată online (internet banking, mobile banking, fără a se limita la acestea) sau plata cu cardul bancar, caz în care îşi vor selecta furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice.

Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operațiunile de tranzacționare online cu cardul bancar sau alte mijloace electronice de plată, aferente încasării obligațiilor de plată către bugetul general consolidat prin intermediul SNEP, nu vor depăși tarifele maximale aprobate prin decizie emisă de către ADR cu avizul MFP.

Informațiile minime și obligatorii ale mesajelor electronice de plată completate de contribuabili, precum şi informațiile minime şi obligatorii comunicate contribuabililor prin intermediul SNEP, aferente obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, precum şi orice modificare a acestora se stabilesc prin decizie a președintelui ADR.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.830/2020 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Comentarii

Acest ordin modifică OMFP nr. 583/2016 după cum urmează:

1. Formularele:

1.1. Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi …….., pentru persoane juridice rezidente în România;

1.2. Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi …….., pentru persoane fizice rezidente în România;

1.3. Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi …….., pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă;

1.4. Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi …….., pentru persoane rezidente în România;

1.5. Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine;

1.6. Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente;

1.7. Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfășurării activității în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine;

1.8. Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dobânzi şi redevențe efectuate de o societate rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o societate asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene sau către un sediu permanent situat în alt stat membru al Uniunii Europene;

1.9. Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dividende efectuate de o persoană juridică română sau de o persoană juridică cu sediul social în România, înființată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene situat în alt stat membru al Uniunii Europene se întocmesc şi se semnează de către solicitanți în conformitate cu precizările privind completarea acestora sau se editează şi se completează de către solicitanți cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit de ANAF.

2. Formularele 1.1. – 1.7. împreună cu documentele justificative se depun la registratura organului fiscal competent, se transmit prin poștă, cu confirmare de primire sau se depun prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Formularele pentru care se folosesc mijloace electronice de transmitere la distanță se depun prin intermediul «Formularului de contact» din cadrul «Spațiului Privat Virtual» în format «.pdf», «.jpeg» sau «.tiff» sau într-o arhivă zip care nu poate depăși 5 MB.

3. Formularele:

3.1. Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi …….., pentru persoane juridice rezidente în România;

3.2. Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi …….., pentru persoane fizice rezidente în România; 3.3. Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi …….., pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă;

3.4. Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi …….., pentru persoane rezidente în România;

3.5. Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine;

3.6. Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente;

3.7. Certificat privind atestarea desfășurării activității în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine

redactate în limbile română şi engleză, se editează, se completează şi se eliberează/comunică de către organul fiscal competent și se semnează de conducătorul unității fiscale, potrivit competențelor sau cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.

4. Formularele certificatelor de rezidență fiscală pentru persoanele juridice şi fizice, rezidente în România, şi ale certificatelor privind atestarea impozitului plătit în România de către persoanele nerezidente, elaborate pe machete ale organelor fiscale competente ale statelor cu care România are încheiate convenții/acorduri de evitare a dublei impuneri şi cererile de eliberare a acestor documente se depun de către solicitanți la registratura organului fiscal competent, se transmit prin poștă, cu confirmare de primire sau se depun prin mijloace electronice de transmitere la distanță. În cazul formularelor pentru care se folosesc mijloace electronice de transmitere la distanță, acestea se depun prin intermediul «Formularului de contact» din cadrul «Spațiului Privat Virtual» în format «.pdf», «.jpeg» sau «.tiff» sau într-o arhivă zip care nu poate depăși 5 MB.

Formularele certificatelor se completează în limbile/limba română şi/sau engleză şi se eliberează/comunică de către organul fiscal competent, fiind semnate de conducătorul unității fiscale, potrivit competențelor sau cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.

Ordonanța de urgență nr. 41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

Comentarii

Legea nr. 19/2020 se modifică în sensul acordării de zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ şi a unităților de educație antepreşcolară, ca urmare a stării de urgență. Unitățile de educație antepreșcolară se includ în categoria unităților de învățământ.

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Comentarii

Această ordonanță de urgență modifică O.U.G. nr. 30/2020 și O.U.G. nr. 32/2020 cu referire la:

1. indemnizația de șomaj pentru avocați în perioada stării de urgență;

2. calculul obligațiilor fiscale aferente indemnizațiilor de șomaj primite de profesioniști, avocați, persoane care obțin venituri din drepturi de autor;

3. calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, CAS și CASS pentru indemnizațiile primite de cooperatori sau persoanele care obțin venituri din contracte de activitate sportivă;

4. Sumele reprezentând indemnizații prevăzute de O.U.G. nr. 30/2020 și O.U.G. nr. 32/2020 nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor;

5. Termen de depunere a documentelor pentru profesioniști, definiți conform Codului civil, avocați și cooperatori;

6. Termen de depunere a solicitărilor indemnizațiilor aferente lunii aprilie și următoarelor luni din perioada stării de urgență.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.861/2020 pentru aprobarea modelului convenției de garantare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, și a modelului convenției de implementare.

Comentarii

Se aprobă prin acest ordin:

a) modelul convenției privind implementarea facilității de garantare pentru creditele acordate de instituții de credit şi instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori – se încheie între MFP şi Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN și este prevăzută la art. 9 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 37/2020.

b) modelul convenției de garantare a sumelor reprezentând dobânzi suspendate la plată aferente creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, care beneficiază de facilitatea de suspendare a ratelor, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit şi instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori – se încheie între Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN şi creditori, instituții de credit şi instituții financiare nebancare și este prevăzută la art. 5 alin. (2) din O.U.G. nr. 37/2020.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARSCoV-2.

Comentarii

Prin derogare de la O.U.G. nr. 80/2018, pe perioada stării de urgență furnizorii de carburanți pot comercializa către consumatorul final benzină şi motorină cu un conținut de biocarburant redus față de valorile stabilite pentru anul 2019, cu notificarea şi aprobarea prealabilă a Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri și cu condiția ca reducerea să nu le fie imputabilă. Notificarea se transmite în maximum 5 zile de la data constatării imposibilității respectării conținutului de biocarburanţi şi va fi însoțită de documente justificative.

Comercializarea benzinei şi motorinei cu conținut redus de biocarburanţi este permisă numai dacă achiziția nu se poate realiza din lipsa acestora de pe piață. Comercializarea de benzină şi motorină cu un conținut de biocarburant are loc numai în perioada stării de urgență și va înceta maximum 5 zile de la încetarea stării de urgență. 

Articol publicat pe Universul Juridic.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe