Vesti bune pentru antreprenori și IMM-uri după modificările operate de Guvern în desfășurarea Programului IMM Invest. Cele mai importante hotărâri vizează:

✔️ introducerea cumulării creditelor de investiții și capital de lucru;
✔️ microintreprinderile și intreprinderile mici sunt introduse între beneficiarii creditelor de investiții;
✔️ prelungește termenul limită pentru efectuarea plăților și adaugă investițiile imobiliare între investițiile care pot fi finanțate.

 

IMM Invest – Modificările aduse de noua Hotărâre de Guvern

 

Nou Vechi

Anterior beneficiarii nu putea cumula creditele pentru finanțarea capitalului de lucru cu cele de investiții. Acum pot.

(2) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul facilităţii prevăzute la alin. (1) este de 10.000.000 lei.

Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici pot opta pentru acordarea creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la alin.(1) lit. a) sau b) și pot cumula creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b) cu creditele pentru realizarea de investiţii prevăzute la alin. (1) lit. a), în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.

(2) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul facilității prevăzute la alin. (1) este de 10.000.000 lei. Beneficiarii care se încadrează în categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici nu pot cumula creditele/liniile de credite pentru finanțarea capitalului de lucru prevăzute la alin. 1 lit. b) cu creditele/ liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru prevăzute la alin. 1 lit. a).

Anterior se acoperea plata dobânzii datorate de beneficiarii programului doar până la 31 decembrie 2020, iar acum pentru 8 luini de la data acordării creditului, ceea ce este foarte util pentru cei care nu au luat încă un credit (intră cu plățile în 2021).
(4) În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program, pentru creditele prevăzute la alin. (1), MFP plăteşte granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii, comisionul de administrare şi comisionul de risc, în procent de 100% din bugetul MFP – Acţiuni generale, de la titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat”. Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 8 luni de la data acordarii creditului, precum şi valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului. (4) În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program, pentru creditele prevăzute la alin. (1), MFP plătește granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții, comisionul de administrare și comisionul de risc, în procent de 100% din bugetul MFP – Acțiuni generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat». Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului până la data de 31 decembrie 2020, precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului.”
Plata ajutorului de stat este prelungită de la 31 martie 2021 până la 31 octombrie 2021, cu posibilitatea prelungirii.
(10) Plata ajutorului de stat sub formă de grant se efectuează până la data de 31 octombrie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii conform art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, în limita bugetului alocat schemei prin Programul „Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat”, conform angajamentului legal emis în baza unei Decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, emisă şi transmisă lunar de administratorul schemei. Formatul deciziei de plată este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice. (10) Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 martie 2021, cu posibilitatea prelungirii, în limita bugetului alocat schemei prin Programul „Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat”, conform angajamentului legal emis în baza unei Decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, emisă și transmisă lunar de administratorul schemei. Formatul deciziei de plată este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
S-au adăugat investițiile imobiliare, care nu erau prevăzute inițial.
(18) Formalităţile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi ompletările ulterioare, se efectuează de către instituţia de credit în/din cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru formalităţile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare instituţia de credit trebuie să obţină acordul expres al FNGCIMM. Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a instituţiei de credit, vor avea rangul I pe toată perioada de valabilitate a garanţiei, respectiv până la momentul formulării cererii de plată a garanţiei de către instituţia de credit. În cazul în care prin Program se finanțează o investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcției viitoare, finanțate prin Program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcţiei finalizate. În cazul primirii de către institutia de credit a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM, în temeiul contractului de garantare, institutia de credit are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală prevăzută la art. 2.386 pct. 3 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.” (18) Formalitățile de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează de către instituția de credit în/din cartea funciară a imobilelor și/sau în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare. Pentru formalitățile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare instituția de credit trebuie să obțină acordul expres al FNGCIMM. Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MFP, și a instituției de credit, vor avea rangul I pe toată perioada de valabilitate a garanției, respectiv până la momentul formulării cererii de plată a garanției de către instituția de credit.”
Se introduce obligativitatea realizării unui act adițional pentru modificarea perioadei și a valorii dobânzii subvenționate.
(4) În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program, pentru creditele prevăzute la alin. (1), MFP plătește granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții, comisionul de administrare și comisionul de risc, în procent de 100% din bugetul MFP – Acțiuni generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat». Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului până la data de 31 decembrie 2020, precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului. Pentru modificarea perioadei și a valorii dobânzii subvenționate, până la 8 luni de la acordarea finanțării, se va întocmi un Act Adițional la Acordul de Finanțare, la solicitarea instituției de credit, după comunicare de către aceasta a noii valori a dobânzii.” (4) În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program, pentru creditele prevăzute la alin. (1), MFP plătește granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții, comisionul de administrare și comisionul de risc, în procent de 100% din bugetul MFP – Acțiuni generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat». Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului până la data de 31 decembrie 2020, precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului.”
S-a eliminat alin. (2), plafonul total al garanțiilor. MFP poate aloca oricât, de la zero la oricât.
ART.4 Perioada de derulare a Programului este determinată de alocarea de către MFP a plafonului de garanții de stat.” (1) Perioada de derulare a Programului este determinată de alocarea de către MFP a plafonului de garanții de stat.

(2) Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul Programului este de 15.000.000.000 lei.

Prevedere în linie cu introducerea posibilității contractării mai multor credite/linii de credit.
La articolul 11 alineatul (1), litera f) se abrogă. f) înregistrarea online se poate efectua o singură dată în cadrul aplicației, programul electronic de înregistrare online nepermițând înscrierea de două ori a aceluiași potențial beneficiar solicitant. Pentru motive temeinic justificate, beneficiarul poate solicita FNGCIMM modificarea înregistrării online efectuate.
Clarifică procedura în cazul IMM-urilor care solicită mai multe credite garantate.
După alineatul (6) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:
“(7) În cazul microîntreprinderilor/ întreprinderilor mici beneficiare de credite/garanții în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și care doresc să acceseze noi credite/ garanții până la limita de 5.000.000 lei pentru capital de lucru, acestea se vor adresa instituțiilor de credit pentru acordarea de noi credite, urmând ca instituțiile de credit să transmită la FNGCIMM SA – IFN noi solicitări de garantare cu procent maxim de 80%. Nu se vor întocmi acte adiționale la contractele de garantare existente, pentru garanțiile acordate cu un procent de garantare de 90%. Orice majorare/suplimentare a garanției se consideră o nouă acordare.”
(1) FNGCIMM transmite instituției de credit contractul de garantare și acordul de finanțare în vederea semnării, în cel puțin patru exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor.

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, instituția de credit și beneficiarul semnează contractul de garantare și acordul de finanțare. După semnare, instituția de credit remite FNGCIMM, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare și ale acordului de finanțare.

(1) și (2) introduce posibilitatea semnării electronice.
Alineatele (1) și (2) ale articolului 13 se modifică și vor avea următorul cuprins: “(1) FNGCIMM transmite instituţiei de credit contractul de garantare şi acordul de finanţare semnat olograf sau electronic, după caz, în cel puţin patru exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fișier pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, instituţia de credit şi beneficiarul semnează contractul de garantare şi acordul de finanţare. După semnare, instituţia de credit remite FNGCIMM, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare. În cazul în care beneficiarul și instituția de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către FNGCIMM sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.”

(1) Instituția de credit are obligația de a solicita beneficiarului finanțării garantate, la acordarea creditului, asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, pe întreaga perioadă de valabilitate a garanției, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de evaluare comunicată de instituția de credit prin solicitarea de garantare.
Finanțatorul poate proceda la asigurarea bunurilor achiziționate dacă beneficiarul nu o face și își va recupera costurile din linia de credit.
Alineatul (1) al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) Instituţia de credit are obligaţia de a solicita beneficiarului finanţării garantate, asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanțării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piață comunicată de instituţia de credit prin solicitarea de garantare. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, Finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanțator în baza unei convenții încheiate între beneficiar și finanțator.”
e) acoperă maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de credit în cazul creditelor pentru realizarea de investiții și a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru acordate întreprinderilor mijlocii, în limita sumei maxime de 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții;
S-au introdus și microîntreprinderile și întreprinderile mici și s-au specificat referințe legale. În varianta inițială erau prevăzute numai întreprinderile mijlocii.
9. La articolul 15 alineatul (1) litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

”e) acoperă maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii şi a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru acordate întreprinderilor mijlocii sau microintreprinderilor și întreprinderilor mici în baza opțiunii exprimate în conformitate cu prevederile art.2 alin.(41) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, în limita sumei maxime de 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii;”

(1) Beneficiarul creditului efectuează trageri din linia de credit pentru finanțarea cheltuielilor aferente capitalului de lucru necesar în vederea desfășurării activității fără să depășească valoarea liniei de credit aprobate. Instituția de credit autorizează tragerile din plafon cu respectarea destinațiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare.
10. Alineatul (1) al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Beneficiarul creditului efectuează trageri din linia de credit pentru finanţarea cheltuielilor aferente capitalului de lucru necesar în vederea desfăşurării activităţii fără să depăşească valoarea liniei de credit aprobate. Instituţia de credit autorizează tragerile din plafon aferente primei utilizări, cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare.”

c) polița/polițele de asigurare pentru toate riscurile, inclusiv polița PAD, încheiată/încheiate de beneficiar/terții garanți la acordarea/majorarea creditului, dacă este cazul, pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de MFP și instituției de credit, proporțional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;
11. La articolul 22 alineatul (1) litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

”c) prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi cea/cele mai recentă/recente poliţă/polițe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de MFP şi instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;”

b) contractul de garantare însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în original;
S-a introdus posibilitatea semnării electronice.
La articolul 24 alineatul (8) litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

”b) contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau semnat cu semnaturi electronice. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic acesta se va transmite de către FNGCIMM sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;”

Citește și: Statistica firmelor care au aplicat la IMM Invest [septembrie 2020]

 

Dacă ți se par utile informațiile de pe blogul Termene și vrei să afli când publicăm un nou articol, te poți abona la newsletterul nostru săptămânal.

Vreau să primesc newsletterul

 

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe