În Monitorul Oficial nr. 938 din 13 octombrie 2020 a fost publicat OPANAF nr. 3666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară, astfel:

  • Anexa nr. 1 („Solicitare de documente/informații”);
  • Anexa nr. 2 („Invitație pentru audiere”);
  • Anexa nr. 3 („Dispoziție de măsuri ca urmare a verificării documentare”);
  • Anexa nr. 4 („Decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare”).

În continuare, vă prezentăm Decizia de impunere privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare

SIGLA D.G.R.F.P./D.G.A.M.C./D.G.A.F./D.G.C.V.P.F. Direcția …………………………Administrația ……………………… Nr. înregistrare ………………….Data ……./……../…….

DECIZIE DE IMPUNERE privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare

1. Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului

Denumirea/Numele și prenumele contribuabilului/plătitorului ……………………………………………………………………

Codul de identificare fiscală …………………………………

Nr. de înregistrare la registrul comerțului ……………………….

Domiciliul fiscal: localitatea ……………………….., str. …………………… nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., județul/sectorul ………….

2. Date privind obligația fiscală

Ca urmare a verificării documentare efectuate conform prevederilor art. 148-149 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, au fost stabilite următoarele obligații fiscale principale:

Nr. crt. Denumirea impozitului/taxei/contribuției Perioada impozabilă lună/trimestru/semestru/an Obligația fiscală declarată de contribuabil/stabilită de organul fiscal

– lei –

Diferența de obligație fiscală stabilită ca urmare a verificării documentare (+/-)– lei – Codul contului bugetar Termenul scadent
Nr./data declarație/deciziei Suma (+/-) lei
0 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3

3. Motivul de fapt

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Temeiul de drept

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Data comunicării

Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ-fiscal emis în formă letrică în condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  • data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
  • data înscrisă de poștă la remiterea “confirmării de primire”, dacă a fost transmis prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
  • data la care expiră termenul de 15 zile de la data afișării anunțului publicitar, în condițiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ-fiscal emis în formă electronică în condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  • data la care expiră termenul de 15 zile de la data comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de comunicare, în condițiile art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

6. Termenul de plată

Diferențele de impozit, taxă sau contribuție stabilite de organele fiscale ca urmare a verificării documentare se plătesc, potrivit art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de data comunicării prezentei, astfel:

  • până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;
  • până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

7. Mențiuni privind audierea contribuabilului și, respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate și consecințele fiscale

8. În conformitate cu art. 268 și 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ-fiscal se poate formula contestație, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancțiunea decăderii.

Prezenta decizie reprezintă titlu de creanță și este emisă, potrivit prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sub rezerva verificării ulterioare.

Decizia de impunere conține un număr de …………… pagini.

Aprobat Avizat Întocmit
Conducătorul structurii care a efectuat verificarea documentarăFuncția Șef de serviciu Funcționarul/Funcționarii public/publici care a/au efectuat verificarea Semnătura
Numele și prenumele Numele și prenumele Numele și prenumele
Semnătura Semnătura

NOTĂ:

În situația comunicării documentului în format electronic contribuabililor înregistrați în spațiul privat virtual, acest tabel nu va fi afișat.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

Articol publicat de Universul Juridic.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe