Acte normative recente care aduc schimbări în modelul și conținutul formularelor fiscale sau care prevăd modificări ale măsurilor de protecție socială pe perioada stării de urgență:

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (M. Of. nr. 325/21 aprilie 2020) Intrare în vigoare: 21 aprilie 2020)

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 935/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M. Of. nr. 325/ 21 aprilie 2020) Intrare în vigoare: 21 aprilie 2020

3. Ordinul președintelui ANAF nr. 934/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M. Of. nr. 325/ 21 aprilie 2020) Intrare în vigoare: 21 aprilie 2020

4. Ordinul președintelui ANAF nr. 936/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare (M. Of. nr. 325/ 21 aprilie 2020) Intrare în vigoare: 21 aprilie 2020

Modificările aduse de aceste acte normative

 

O.U.G. nr. 53/2020

Această ordonanță de urgență modifică O.U.G. nr. 30/2020 și O.U.G. nr. 32/2020 după cum urmează:

1. Beneficiază de indemnizația de șomaj și avocații a căror activitate a fost redusă ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus dacă au înregistrat încasări cu minim 25% mai mici față de media lunară pe anul 2019 și care nu depășesc câștigul salarial mediu brut (5.429 lei). În vederea plății indemnizației, avocații vor transmite o declarație pe propria răspundere la agenția județeană pentru plăți și inspecție socială/a municipiului București în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal. Indemnizația este supusă impozitului pe venit, CAS și CASS. Pentru indemnizațiile plătite de la bugetul de stat, nu se datorează contribuție asigurătorie de muncă.

2. Calculul obligațiilor fiscale aferente indemnizațiilor de șomaj primite de profesioniști, avocați, persoane care obțin venituri din drepturi de autor se face de către beneficiar, prin aplicarea cotelor prevăzute de Codul fiscal asupra indemnizației brute încasate de la agențiile de plăți și inspecție socială. Aceste obligații se declară în Declarația unică și se plătesc de către persoanele beneficiare conform art. 122 alin. (1) Cod fiscal pentru veniturile realizate în anul 2020.

3. Pentru indemnizațiile primite de cooperatori sau persoanele care obțin venituri din contracte de activitate sportivă, calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, CAS și CASS se face de către cooperația cu care sunt încheiate convenții individuale sau de către structura sportivă. Pentru plata indemnizației către cooperatori, cooperația va depune, prin poștă electronică, la agențiile teritoriale în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere la care se atașează lista persoanelor beneficiare. Plata indemnizației se va face către cooperație, care va face plata către beneficiari în 3 zile de la primirea sumelor.

4. Sumele reprezentând indemnizații prevăzute de O.U.G. nr. 30/2020 și O.U.G. nr. 32/2020 nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se plătesc. Măsurile de suspendare încetează la 60 zile de la încetarea stării de urgență.

5. Pentru profesioniști, definiți conform Codului civil, termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizației pentru luna martie se prelungește cu 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 53/2020 (până pe 28 aprilie 2020). Pentru avocați și cooperatori, termenul pentru depunerea documentelor pentru indemnizația aferentă lunii martie este de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 53/2020 (6 mai 2020).

6. Pentru acordarea indemnizațiilor aferente lunii aprilie și următoarelor luni din perioada stării de urgență, termenul de depunere a solicitărilor este 1 – 10 ale lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară.

 

OPANAF nr. 935/2020

1. Prin acest ordin se modifică Formularul (100)Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat și Formularul (710)Declarație rectificativă în sensul introducerii unei  rubrici noi „Bonificație” care se completează conform art. 1 din O.U.G. nr. 33/2020. De această bonificație beneficiază contribuabilii plătitori de impozit pe profit care plătesc impozitul datorat pe trimestrul I 2020/plata anticipată pentru trimestrul I 2020 până la data de 25 aprilie 2020. Bonificația este de 5% din impozit pentru contribuabilii mari și 10% pentru contribuabilii mijlocii și ceilalți contribuabili, inclusiv plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

2. Pentru pozițiile 1 – 3 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat:

1. Plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de instituții de credit, persoane juridice române, şi de sucursalele din România ale instituțiilor de credit, persoane juridice străine,    

2. Impozit pe profit/plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 1, precum şi de persoane juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislaţiei europene,    

3. Impozit pe profit/plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la pct. 1),

rândul 1 „Suma datorată” din Formularul (100) se poate completa conform art. VIII din OUG nr. 29/2020

Art. VIII – OUG nr. 29/2020:

(1) Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

(2) Pentru contribuabilii prevăzuți la art. 16 alin. (5) din Codul fiscal, prevederile alin. (1) se aplică pentru plățile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum şi pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal modificat care începe în anul 2020 şi sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.

OPANAF nr. 934/2020

Modificările aduse OPANAF nr. 962/2016 prin acest ordin se referă la înștiințările privind nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale cu termen legal de depunere în cadrul perioadei stării de urgență.

Aceste înștiințări se emit conform procedurilor de administrare fiscală și se comunică contribuabililor/plătitorilor în termen de 30 zile de la expirarea stării de urgență.

 

OPANAF nr. 936/2020

Se introduce posibilitatea transmiterii Formularului (230) – „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe bază de borderou având Formularele (230) în format hârtie scanate.

Se modifică corespunzător formularul Notificare privind direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult. De la data de 21 aprilie 2020 și până la împlinirea a 30 zile de la încetarea stării de urgență se suspendă aplicarea prevederilor Cap. III din Anexa nr. 1 la OPANAF nr. 147/2020 – Notificarea contribuabililor pentru care formularul 230 a fost depus în format hârtie pe bază de borderou de către reprezentantul entității nonprofit/unității de cult beneficiare a sumei.

În perioada 21 aprilie 2020 și până la împlinirea a 30 zile de la încetarea stării de urgență, organul fiscal virează sumele în contul entităților nonprofit/unităților de cult conform opțiunii contribuabililor exprimate prin Formularul (230), cu respectarea celor 90 zile de la data depunerii cererii. După expirarea perioadei, se vor aplica dispozițiile Cap. III.

În cazul în care au fost virate sume pentru care contribuabilul nu și-a exprimat opțiunea, organul fiscal va efectua toate demersurile pentru recuperarea sumelor virate necuvenit.

Articol publicat pe Universul Juridic.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe