Executarea silită a părților sociale apare deseori ca o soluție la îndemână pentru creditorul care este interesat atat de satisfacerea creanței sale, cât și de preluarea unei societăți funcționale a cărei activitate este de natură să îi și aducă un profit pe termen lung, ce poate depăși valoarea inițială a creanței sau a eventualei investiții. Sigur, nu este o practică comună în dreptul procesual civil să fie executate părțile sociale ale unei persoane fizice, de regulă acest lucru se petrece, atunci când creditorul are informații clare că debitorul său încasează dividend de la o persoană juridică.
1. Cine poate solicita executarea silită a părților sociale ale unei societăți cu răspundere limitată?
Codul de procedură civilă nu a instituit o interdicție prin prisma persoanei creditorului, astfel orice creditor, în calitatea sa de titular al unui drept susceptibil a fi valorificat prin executare silită și constatat printr-un titlu executoriu, poate formula o cerere de executare silită sub forma urmăririi mobiliare a părților sociale. Pentru formularea cererii de executare silită a părților sociale, calitatea de creditor nu este condiționată de calitatea de asociat al respectivului S.R.L., ci se stabilește prin raportare la existența unui drept constatat printr-un titlu executoriu.
Este important, din punct de vedere practic, de reținut că și în procedura de executare silită a părților sociale aflată în curs, există posibilitatea ca orice alt creditor al debitorului să intervină până la data fixării de către executorul judecătoresc a termenului pentru valorificarea părților sociale, iar după depunerea sau consemnarea sumelor realizate prin urmărire, creditorul intervenient poate să participe la distribuirea acestora.
De reținut, că din prisma debitorului, acesta poate contesta blocarea părților sociale, cu contestație la executare având la îndemana posibilitatea să desființeze sechestrul instituit pe părțile sociale urmărite!
Părțile sociale urmărite, astfel, pot fi scoase la licitație publică, licitație ce la rândul său, dacă nu îndeplinește condițiile legale, putând fi supusă cercetării judecătorului.
2. Care sunt titlurile executorii în temeiul cărora pot fi executate silit părțile sociale?
Titlurile executorii sunt cele la care se referă legislația în vigoare și pot pleca de la contracte de împrumut autentice sau neautentice, reconfirmate printr-o hotărâre judecătorească, contractele de credit bancar sau cu ifn-urile samd. Executarea silită sub forma urmăririi mobiliare a părților sociale se poate realiza în temeiul oricărui titlu executoriu, cu excepția celor care vizează bunuri imobile.
Pe lângă existența unui titlu executoriu valid, este necesar să se verifice în prealabil dacă debitorul deține în patrimoniu părți sociale a căror executare să fie solicitată. Acest aspect poate fi confirmat de către executorul judecătoresc sau chiar prin diligențele creditorului, prin solicitarea informațiilor aferente de la oficiul registrului comerțului.
3. Cum începe și cum decurge procedura de executare silită a părților sociale, dar și cum pot cei executați silit pe părțile sociale să atace actul executorului, în instanță?
Ulterior formulării cererii de executare de către creditor și obținerii încuviințării executării silite de la instanța de judecată, având în vedere că procedura de încuviințare a suferit modificări, astfel încuviințarea poate fi dată exclusiv de către instanță, executorul va emite o somație care, alături de încheierea de încuviințare a executării, ce va fi comunicată debitorului.
În situația în care, în termen de o zi de la data comunicării acestor acte, debitorul nu plătește de bună voie suma datorată, următorul pas în executarea silită îl reprezintă sechestrarea părților sociale în vederea valorificării lor.
Desigur, procedura de valorificare nu este una lesnicioasă ci trebuiesc indentificate persoane ce ar dori să achiziționeze părți sociale în cadrul unei companii.
La sediul societății executorul judecătoresc se va încheia un proces verbal de sechestru al părților sociale ce va fi comunicat debitorului. Din momentul aplicării sechestrului, părțile sociale sunt indisponibilizate, astfel încât debitorul nu mai poate dispune de ele pe durata executării. După aplicarea sechestrului, în situația în care există acordul creditorului, debitorul poate deveni administrator-sechestru. Încălcarea obligației administratorului-sechestru cu privire la custodia părților sociale realizează conținutul infracțiunii de sustragere de sub sechestru.
Pentru asigurarea formalităților de publicitate a sechestrului părților sociale, procesul verbal urmează a fi înscris la registrul comerțului, precum și în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. ((1) Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, precum şi a altor drepturi prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede altfel.) Această înscriere va asigura opozabilitatea sechestrului față de cei care, ulterior înscrierii, dobândesc un drept asupra părților sociale. Procedura de opozabilitate este necesară pentru a nu permite debitorului, detonator de părți sociale, care intenționează să facă transferul părților sociale prevazută de art. 202 alin. 2) din Legea nr. 31/1990, astfel încât înscrierea unui astfel de proces verbal de sechestru anterior perfectării transferului are ca efect indisponibilizarea părților sociale ce are ca efect blocarea temporară a transferului.
4) Ce valoare au părțile sociale? Este valoarea reală aceea trecută în actul constitutiv? Dacă am un patrimoniu social mare regăsit în bunuri imobile/mobile însă capitalul social este de 200 de lei, este posibil să îmi fie cumpărate bunurile de pe firmă pentru sume infime?
Întrebarea aceasta o pot pune pe bună dreptate toți cei care se află în executare silită a părților sociale! De exemplu putem să avem un capital social de 200 de lei cu câte 10 lei pe parte socială a câte 20 de părți sociale, iar suma reală la care se ridică patrimoniul societății să fie de zeci sau sute de mii de euro. Dacă nu suntem atenți și nu controlăm executarea silită prin metode specifice cum ar fi contestațiile la executare, ne putem trezi cu vânzarea părților sociale, pe nimic. Astfel cu ocazia aplicării sechestrului asupra părților sociale, este OBLIGATORIU să solicităm să se determine valoarea părților sociale la valoarea reală pentru a justifica întinderea sechestrului. Părțile sociale se pot evalua prin intermediul unui raport de expertiză.
Valorificarea părților sociale se va realiza prin licitație publică organizată de către executorul judeătoresc.
5) Particularități ale vânzării la licitație publică a părților sociale!
De început, ca și aspect deosebit îl reprezintă întocmirea unui caiet de sarcini, ce va cuprinde, sub sancțiunea nulitătii vanzării, următoarele mențiuni: actul constitutiv al societății, numărul și felul părților sociale supuse vânzării, garanțiile constituite asupra lor, clauzele speciale privind vânzarea sau cesiunea acestora și drepturile de preferință acordate asociaților, situația financiară anuală pe ultimele două exerciții financiare, precum și orice documente necesare pentru aprecierea consistenței și valorii drepturilor societare aferente părților sociale scoase la vânzare.
Creditorului, debitorului, societății emitente ți celorlalți asociați le este recunoscut dreptul de a face obiecțiuni la caietul de sarcini în termen de 5 zile de la comunicarea acestuia, ce vor fi soluționate de către executorul judecătoresc. Soluția dată de executor poate fi contestată la instanța de executare, pe calea contestației la executare de drept comun.
Prin urmare, se desprinde în mod clar ideea că orice fel de act emis de către executor este supus controlului instanței de judecată, astfel încât trebuiesc verificate toate actele emise în scopul identificării unor vicii ce ar putea duce la ANULAREA executării silite.
Ulterior evaluării părților sociale aflate sub sechestru, executorul judecătoresc va fixa prin incheiere data, ora și locul licitației publice, întocmind în acest sens o publicație de vânzare. Vânzarea la licitația publică se poate realiza într-un termen de două până la patru săptămâni de la expirarea termenului de 15 zile de la aplicarea sechestrului.
6) ATENTIE!
La licitație poate participa și creditorul urmăritor, care deși este scutit de la plata cauțiunii, va fi totuși supus unei interdicții de a adjudeca părțile sociale la un pret mai mic de 75% din cel stabilit conform raportului de evaluare.
În situația în care nu se realizează prețul de pornire al licitației, părțile sociale vor fi scoase din nou la vânzare începând de la 75% din prețul afișat în publicație. În cazul în care părțile sociale nu sunt adjudecate, licitația se va amâna la un nou termen ce nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data primei licitații, iar licitația va începe de la 50% din prețul inițial prevăzut în publicația de vânzare. Dacă nici acest preț nu va fi obținut, părțile sociale vor fi vândute la același termen la prețul maxim oferit, chiar în prezența unui singur ofertant.
Persoana care adjudecă părțile sociale este obligată să depună întregul preț al acestora, în numerar, cu ordin de plată sau cu orice alt instrument de plată. Ulterior închiderii licitației, rezultatele acesteia vor fi consemnate întru-un proces verbal întocmit de executorul judecătoresc. Tot acesta va elibera un certificat de adjudecare, ce reprezintă titlul de proprietate asupra părților sociale al persoanei care adjudecă bunurile.
În principal, întregul proces de executare silită a părților sociale se va desfășura conform dispozițiilor regăsite în lege pentru vânzarea bunurilor la licitație publică.
7) Ce poate face un debitor executat silit pe părțile sociale?
Așa cum am precizat pe parcursul scurtei analize și am tot reamintit, fiecare act de executare silită este supus controlului instanțelor de judecată.
Astfel – (1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.
Dacă, raportându-ne la textele de lege expuse mai sus și la procedurile descrise, executorul încalcă procedura de vânzare, în mod automat prin contestația la executare, întreaga procedură poate fi anulată.
Avocat Cuculis Adrian

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe