OUG nr. 69/2020 aduce modificări sau abrogări ale mai multor articole din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale. Mai jos am enumerat vechea și noua formă a articolelor care au fost schimbate.


Art. 121 din Legea nr. 227/2015 

Vechea reglementare:

Bonificații pentru plata cu anticipație a impozitului pe venitul anual estimat

(1) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe venitul anual estimat se acordă o bonificație. Nivelul bonificației și termenele de plată cu anticipație se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

(2) Bonificația prevăzută la alin. (1) se acordă și în cazul în care la definitivarea impozitului prin declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice se constată că au fost achitate toate obligațiile fiscale datorate pentru anul precedent până la termenele stabilite potrivit la alin. (1).

(3) Bonificația se determină de contribuabil, iar impozitul de ată va fi diminuat cu valoarea bonificației. Valoarea bonificației se stabilește de către contribuabil și se înscrie în mod distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare.

(4) Valoarea bonificației nu intră în baza de calcul al impozitului pe venit.

(5) În cazul în care, ulterior depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilul corectează impozitul pe venitul anual estimat în sensul majorării acestuia, beneficiază de bonificație pentru impozitul pe venit anual estimat, inclusiv pentru sumele estimate suplimentar, dacă acestea sunt stinse potrivit alin. (1).

(6) În cazul în care, ulterior depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, contribuabilul corectează impozitul pe venitul anual estimat în sensul diminuării acestuia, pentru sumele achitate în plus se aplică în mod corespunzător prevederile art. 167 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare”.

Noua reglementare:

(1) Începând cu anul 2021, se poate acorda bonificaţie de până la 10% din impozitul pe venitul anual. Nivelul bonificaţiei, termenele de plată şi condiţiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice”.

Art. 151 alin. (22)-(24) din Legea nr. 227/2015

Vechea reglementare:

„(22) Persoanele fizice prevăzute la art. 148 alin. (1) și (3) pot efectua plăți reprezentând contribuția de asigurări sociale datorată, oricând până la împlinirea termenului de plată. Prevederile art. 121 și art. 133 alin. (15) și (16) se aplică în mod corespunzător.

(23) Bonificația acordată la plata contribuției de asigurări sociale potrivit alin. (22), evidențiată distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, se suportă de la bugetul de stat.

(24) Organul fiscal central transmite până la data de 31 martie a fiecărui an, în sistem informatic, unităților Trezoreriei Statului un fișier care cuprinde valoarea bonificației acordate potrivit alin. (22) și (23).

Acest fișier cuprinde data plății, care reprezintă data depunerii declarației unice. Pe baza acestui fișier se debitează automat un cont distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabilului și se creditează contul de venituri al Bugetului de asigurări sociale codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabilului. Documentul justificativ pe baza căruia se realizează fișierul îl reprezintă declarația unică prevăzută la alin. (3)”.

Noua reglementare:

„(22) Persoanele fizice prevăzute la art. 148 alin. (1) şi (3) pot efectua plăţi reprezentând contribuţia de asigurări sociale datorată, oricând până la împlinirea termenului de plată.

(23) Începând cu anul 2021, se poate acorda bonificaţie de până la 10% din contribuţia de asigurări sociale. Nivelul bonificaţiei, termenele de plată şi condiţiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

(24) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (23) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice”.

 
Art. 151 alin. (26) din Legea nr. 227/2015

Vechea reglementare:

„(26) Verificarea modului de determinare a valorii bonificației prevăzute la alin. (22) se realizează potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare”.

Noua reglementare:

Art. 151 alin. (26) se abrogă.

Art. 153 alin. (1) lit. f^1) din Legea nr. 227/2015

Noua reglementare:

După lit. f) se introduce o nouă literă, lit. f^1), cu următorul conținut:

„(1) Următoarele persoane au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, după caz: (…) f^1) persoanele juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora şi care potrivit legii datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele fizice care desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, pe perioada suspendării din funcţie a acestora, în condiţiile legii;”.

Art. 157^1 din Legea nr. 227/2015 

Noua reglementare:

După art. 157 se introduce un nou articol, art. 157^1, cu următorul conținut:

„Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. f1) pe perioada suspendării din funcţie a acestora, în condiţiile legii Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. f1), pe perioada suspendării din funcţie a acestora, în condiţiile legii, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă salariul minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia”.

Art. 168 alin. (1^1)-(1^2) din Legea nr. 227/2015 

Noua reglementare:

După alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1)-(1^2), cu următorul conținut:

„(1^1) Persoanele juridice prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. f1) calculează şi plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, pe perioada suspendării din funcţie a acestora, în condiţiile legii, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.

(1^2) Prevederile alin. (11) se aplică numai în situaţia în care persoanele fizice prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. f1) nu au realizat în cursul lunii venituri din salarii şi asimilate salariilor”.

 
Art. 168 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 

Vechea reglementare:

„(5) Calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul menționate la art. 157”.

Noua reglementare:

„(5) Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul menţionate la art. 157 sau 1571, după caz”.

 
Art. 174 alin. (22) din Legea nr. 227/2015

Vechea reglementare:

„(22) Persoanele fizice prevăzute la art. 170 alin. (1) pot efectua plăți reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată, oricând până la împlinirea termenului de plată. Prevederile art. 121 și art. 133 alin. (15) și (16) se aplică în mod corespunzător”.

Noua reglementare:

”(22) Persoanele fizice prevăzute la art. 170 alin. (1) pot efectua plăţi reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, oricând până la împlinirea termenului de plată”.

 

Art. 174 alin. (23)-(24) din Legea nr. 227/2015

Noua reglementare:

La art. 174, după alin. (22) se introduc două noi alineate, alin. (23)-(24), cu următorul conținut:

„(23) Începând cu anul 2021 se pot acorda bonificaţii de până la 10% din contribuţia de asigurări sociale de sănătate. Nivelul bonificaţiei, termenele de plată şi condiţiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

(24) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (23) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice”.

 
Art. 316 alin. (9) din Legea nr. 227/2015

Vechea reglementare:

„(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), organele fiscale competente nu înregistrează în scopuri de TVA persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă risc fiscal ridicat. Prin normele metodologice se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal”.

Noua reglementare:

„(9) După înregistrarea în scopuri de TVA în baza prevederilor alin. (1), persoanele impozabile, societăţi cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fac obiectul unei analize de risc efectuate de organul fiscal central potrivit prevederilor alin. (11) lit. h) şi prevederilor art. 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare”.

 

Alte prevederi

Conform art. II, în cazul impozitului pe venit, al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru veniturile realizate în anul 2019, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, dacă declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, se depune până la 30 iunie 2020 inclusiv.

Astfel, se vor acorda următoarele bonificaţii:

  • pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificaţie de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv;
  • pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Respectiva bonificaţie se determină de contribuabil şi se evidenţiază în mod distinct în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare. Obligaţiile fiscale de plată se determină prin diminuarea obligaţiilor fiscale datorate cu valoarea bonificaţiei.

Pe de altă parte, dacă plata obligaţiilor fiscale anuale datorate pentru anul 2019 a fost efectuată până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă sau ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2020 inclusiv, aceasta se ia în considerare pentru acordarea bonificaţiilor. De asemenea, potrivit art. III, se stabilesc unele prevederi referitoare la facilitățile fiscale aplicabile sumelor reprezentând premii sau stimulente.

Astfel, sumele reprezentând stimulente ori prime acordate de către angajator din fondul de salarii, pentru perioada stării de urgenţă decretate potrivit legii pentru prevenirea răspândirii epidemiei COVID-19, persoanelor fizice care realizează venituri din salarii în baza contractului individual de muncă, ca urmare a desfăşurării de activităţi care presupun contact direct cu cetăţenii şi sunt supuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2, nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuţiei asiguratorie pentru muncă.

Mai mult, astfel cum dispune art. IV, termenul de 25 mai 2020 prevăzut la art. V din O.G. nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare se prorogă până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

Art. V stabilește faptul că pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020.

Totodată, actul normativ include și unele prevederi referitoare la acordarea unor facilități la plata taxei și chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public, dar și privind anularea unor obligații accesorii.

Articol publicat pe Universul Juridic.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe