”Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” – cunoscută drept Formularul 112 – are un nou conținut și noi modalități de depunere și gestionare.

OMFPMMPSMS nr. 1942/979/819/2020 aprobă și următoarele documente:

  • Anexa nr. 1.1 („Anexa angajator”);
  • Anexa nr. 1.2 („Anexa asigurat”).

De asemenea, se aprobă și nomenclatoarele prevăzute la anexele nr. 2-5, conținând următoarele:

  • Anexa nr. 2 (Nomenclatorul „Creanţe fiscale”);
  • Anexa nr. 3 (Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului”);
  • Anexa nr. 4 (Nomenclatorul „Tip asigurat”);
  • Anexa nr. 5 (Nomenclatorul „Indicativ condiţii speciale”).

Totodată, ordinul include și anexele nr. 6-7, cu următorul conținut:

  • Anexa nr. 6 (Instrucțiuni de completare a formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”);
  • Anexa nr. 7 (Caracteristici de editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”).

Noul model de Formular 112

DECLARAŢIE PRIVIND OBLIGAŢIILE DE PLATĂ A CONTRIBUŢIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT ŞI EVIDENŢA NOMINALĂ A PERSOANELOR ASIGURATE

Perioada de raportare
Lună An
Declaraţie rectificativă
Declaraţie depusă ca urmare a acordării unor drepturi băneşti în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, potrivit art. 147 alin. (3) şi art. 169 alin. (3) din Codul fiscal
Declaraţie depusă ca urmare a unei inspecţii fiscale sau ca urmare a stabilirii obligaţiilor fiscale din oficiu
Declaraţie depusă după anularea rezervei verificării ulterioare conform Codului de procedură fiscală: – art. 105 alin. (6) lit. a) |_|
– art. 105 alin. (6) lit. b) |_|
Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală |_|
Codul de identificare fiscală al succesorului |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Declaraţie depusă ca urmare a acordării cumulat de sume potrivit art. 146 alin. (10) şi (11) din Codul fiscal |_|
Declaraţie depusă ca urmare a acordării unor sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii/solde, stabilite prin lege, potrivit art. 147 alin. (31) şi art. 169 alin. (31) şi (32) din Codul fiscal |_|

SECŢIUNEA – DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI

Cod de identificare fiscală
Denumire
Adresă domiciliu fiscal
Telefon Fax E-mail
Cod CAEN activitate principală

SECŢIUNEA – Creanţe fiscale

Nr. crt. Denumire creanţă fiscală Suma
Cod bugetar 1. Datorată
2. Deductibilă
3. Scutită/Exceptată
4. De plată (rd.1-rd.2-rd.3)
Total obligaţii de plată

Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

Nume, Prenume, Semnătura şi ştampila
Funcţia/calitatea

Loc rezervat autorităţii competente

Număr de înregistrare Data

Număr de operator de date cu caracter personal 759

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

Articol publicat de Universul Juridic.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe