Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care simplifică procesul de adopție. Se reduc anumite termene din Legea adopțiilor astfel încât procedura să fie mult mai simplă.
De asemenea, proiectul de lege prevede şi acordarea unui concediu de acomodare pentru unul dintre părinţii adoptivi, de până la 12 luni, cu plata a 1700 de lei lunar.
„Proiectul de lege vine în sprijinul copiilor abandonați și al familiilor care doresc să adopte. (…) Acest proiect dorește să contribuie la creșterea numărului de copii adoptați, pentru a oferi o șansă de a crește în siguranța și dragostea unei familii. În România, de ani de zile, numărul copiilor abandonați în sistem este constant, în jur de 60.000, și peste 1.000 de copii în fiecare an sunt abandonați în spitale, dintre aceștia anul trecut, până la 30 septembrie, doar 3.800 au fost declarați adoptabili și doar 562 au fost adoptați, anul trecut, în România și 11 copii au fost adoptați internațional”, a spus avocat COLTUC MARIUS VICENȚIU.
Adopția este o procedură reglementată de Legea nr. 273/2004, republicată la 19 aprilie 2012, fiind definită ca operațiunea juridică prin care se rup legăturile biologice anterioare și se creează legătura de filiație între adoptator și adoptat.
Cine poate adopta un copil?
Copiii pot fi adoptați de orice persoană sau familie care a fost atestată ca aptă să adopte un copil. Totuși, în acest sens, trebuie îndeplinite și câteva condiții de fond.
Astfel, cel care adoptă trebuie să fie cu cel puțin 18 ani mai în vârstă decât adoptatul. Totodată, adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanții morale și condiții materiale necesare creșterii, educării și dezvoltării armonioase a copilului.
Legea nu precizează, însă, un cuantum minim al veniturilor ce trebuie avut în vedere. „Asupra suficienței veniturilor în vederea creșterii și educării copilului se va pronunța responsabilul de caz în cadrul evaluării sociale în vederea obținerii atestatului de familie aptă să adopte”, a menționat avocat COLTUC.
Pe de altă parte, nu pot adopta persoanele care nu au capacitate deplină de exercițiu, dar nici persoanele cu boli psihice și handicap mintal. De asemenea, nu are drept de adopție nici persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracțiune contra persoanei sau contra familiei, săvârșită cu intenție, precum și pentru infracțiunea de trafic de persoane sau trafic și consum ilicit de droguri.
Mai mult, conform reglementărilor legale, două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan și nici succesiv, cu excepția cazului în care sunt soț și soție. În plus, două persoane de același sex nu pot adopta împreună un copil.
Important! Se acordă prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse și altor persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie pentru o perioadă de minimum 6 luni, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior.
Cum devine o persoană aptă să adopte?
Adopția presupune mai multe etape, prima dintre ele fiind informarea și consilierea prealabilă asupra procedurii adopției la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul de domiciliu. Scopul întâlnirii de la DGASPC este de informare despre ceea ce înseamnă adopția din punct de vedere legislativ, administrativ și socio-psiho-medical.
Odată informat, adoptatorul poate depune mai departe o cerere de evaluare în vederea obținerii atestatului de persoană/familie aptă să adopte. Potrivit legii, cererea privind eliberarea atestatului trebuie însoțită de următoarele documente:

 • copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de ședere pe termen lung sau, după caz, cartea de rezidență permanentă;
 • declarație autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă și continuă pe teritoriul României în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absențe temporare care cumulat să depășească 3 luni;
 • copie legalizată de pe certificatul de naștere;
 • copie legalizată de pe certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț/certificatul de divorț, dacă este cazul;
 • copie de pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință a locuinței;
 • certificatul de cazier judiciar;
 • adeverințe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanților;
 • certificat/adeverință medical/medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sanatate și eventualele boli cronice, însoțit/însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice;
 • minimum două caracterizări de la ultimul loc de muncă pentru fiecare solicitant;
 • declarația soțului care nu se asociază la cererea de adopție, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;
 • declarație autentică pe propria răspundere din care să rezulte ca solicitantul/solicitanții nu este/sunt decăzut/decăzuți din drepturile părintești, precum și referitor la faptul că nu are/au copil/copii în sistemul de protecție specială;
 • certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuiește solicitantul;
 • certificat/adeverință medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuiește solicitantul, cu menționarea eventualelor boli cronice, însoțit/însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice.

Important! Pentru soluționarea cererii de evaluare pot fi solicitate orice alte documente și informații considerate relevante.
Avocat Coltuc Marius Vicențiu

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe