Dispunând de prerogativa disciplinară, angajatorul are dreptul de a aplica, în condițiile prevăzute de lege, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară. 
Faptele care pot constitui abateri disciplinare și sancțiunile aplicabile pot fi stabilite de angajator prin contractul individual de muncă, regulamentul intern, contractul colectiv de muncă, acte adiționale la acestea sau alte documente interne aduse la cunoștință salariaților.
Aplicarea unei sancțiuni disciplinare poate fi dispuă însă numai după efectuarea cercetării disciplinare prealabile în termenele legale, trebuind să respecte o procedură strictă prevăzută de Codul Muncii și să fie întemeiată.
Astfel, săvârșirea unei posibile abateri disciplinare de către un salariat se aduce la cunoștința angajatorului printr-un proces-verbal/referat/o notă de constatare în care se va descrie în amănunt fapta săvârșită și se va mentiona, dacă este cazul, numele persoanelor care au asistat la săvârșirea acesteia.
În vederea cercetării disciplinare angajatorul va desemna printr-o decizie o persoană împuternicită/o comisie de cercetare disciplinară prealabilă (formată din 2 sau mai multe persoane) în vederea cercetării disciplinare a salariatului. Persoana împuternicită/comisia de cercetare disciplinară va convoca în scris salariatul în vederea cercetării disciplinare, indicând în cuprinsul convocării în mod clar și concret obiectul cercetării disciplinare (fapta/faptele pentru care va fi cercetat), data, ora și locul unde va avea loc întâlnirea.
Daca salariatul nu se prezintă fără motive obiective la cercetarea disciplinară, angajatorul va putea dispune aplicarea unei sancțiuni disciplinare fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. Cu ocazia cercetării disciplinare prealabile, salariatul are posibilitatea să formuleze toate apărările împotriva învinuirilor aduse și să propună probele în sprijinul acestora. După audierea salariatului cercetat disciplinar, persoana împuternicită/comisia de cercetare disciplinară va întocmi în scris referatul final al cercetării disciplinare în cuprinsul căruia va concluziona dacă fapta pentru care salariatul a fost cercetat disciplinar constituie, sau nu, abatere disciplinară și, în caz afirmativ, care este sancțiunea disciplinară propusă a fi aplicată. Acest referat va fi înaintat angajatorului, care, în funcție de împrejurările în care fapta a fost săvârșită, gradul de vinovăție a salariatului, de consecințele abaterii disciplinare, de comportarea generală în serviciu a salariatului, de eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta, va stabili sancțiunea disciplinară.
Codul muncii impune, sub sancțiunea decăderii, ca sancțiunea disciplinară să fie aplicată în termen de maximum 30 zile de la data înregistrării referatului final al cercetării disciplinare prin care angajatorul a luat cunoștintă de abaterea disciplinară, dar nu mai mult de 6 luni de la data săvârșirii abaterii disciplinare.
Toate documentele întocmite cu ocazia cercetării disciplinare prealabile vor face corp comun cu decizia de sancționare disciplinară, fiind necesar ca în cuprinsul deciziei să se regăsească, într-o minimă motivare, conținutul acestora. Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii și produce efecte de la dat  comunicării către salariat.
 
avocat COLTUC MARIUS VICENTIU
 

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe